PL EN


2018 | 531 | 139-148
Article title

Przynależność sektorowa a wyniki spółek notowanych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
EN
Industry effect vs. profitability: evidence from companies listed on WSE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przynależność spółki do sektora jest jednym z podstawowych czynników determinujących jej rentowność. Celem artykułu jest ocena wpływu sektora na wyniki spółek. Analiza empiryczna obejmuje spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1998-2016, z podziałem na 11 sektorów. Oszacowano liniowe modele zależności wartości wskaźników rentowności od zmiennych zeroj-edynkowych, oznaczających przynależność spółki do danego sektora, oraz od zmiennej kontrolnej, reprezentującej jej wielkość, wyrażoną wartością aktywów ogółem. Wyniki oszacowań modeli wskazują na statystycznie istotne różnice w poziomie wskaźników rentowności aktywów ROA i rentowności kapitałów własnych ROE analizowanych spółek w zależności od ich przynależności do poszczególnych sektorów. W przypadku ROA oszacowania wskazują na różnicę w sektorze nieruchomości w stosunku do pozostałych sektorów. W przypadku ROE takie różnice wykazują sektory: budownictwa, dóbr konsumpcyjnych i technologii w stosunku do spółek z sektora usług.
EN
The company’s affiliation to the sector is one of the basic factors determining its profitability. The purpose of the paper is to assess the impact of the sector on the results of companies. Empirical analysis includes companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 1998-2016, divided into 11 sectors. Linear models of dependence of profitability ratios from zero-one variables, denoting the company’s affiliation to a given sector and a control variable, representing its size, expressed in the value of total assets were estimated. The results of estimation indicate statistically significant differences in the profitability ratios of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) of the analyzed companies depending on their affiliation to particular sectors. In the case of ROA, estimates indicate a difference in the real estate sector in relation to other sectors. In the case of ROE, such differences are found in the construction, consumer goods and technology sectors in relation to companies from the service sector.
References
 • Bamiatzi V., Bozos K., Cavusgil S.T., Hult G.T.M., 2016, Revisiting the firm, industry, and country effects on profitability under recessionary and expansion periods: A multilevel analysis, Strategic Management Journal, vol. 37, s. 1448-1471.
 • Bamiatzi V., Hall G., 2009, Firm versus sector effects on profitability and growth: the importance of size and interaction, International Journal of the Economics of Business, vol. 16, no. 2, s. 205-220.
 • Buzell R.D., Gale B.T., Sultan R.G.M., 1975, Market share – A key to profitability, Harvard Business Review, January-February, s. 1-9.
 • Carvalho J., Teixeira A., 2016, The non-linear industry effects on firm performance, Revista de Admi- nistração de Empresas, vol. 56, no. 5, s. 503-517.
 • Hawawini G., Subramanian V., Verdin P., 2003, Is performance driven by industry – or firm-specific factors? A new look at the evidence, Strategic Management Journal, vol. 24, no. 1, s. 1-16.
 • Hawawini G., Viallet C., 2007, Finanse menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lee J., 2009, Does Size Matter in Firm Performance? Evidence from US Public Firms, International Journal of the Economics of Business, vol. 16, no. 2, s. 189-203.
 • Marcus M., 1969, Profitability and size of firm: Some further evidence, The Review of Economics and Statistics, vol. 51, no. 1, s. 104-107.
 • Matyjas Z., 2016, Wpływ poziomu sektora oraz firmy na wyniki przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, s. 307-316.
 • McGahan A.M., Porter M.E., 1997, How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal, vol. 18, Summer Special Issue, s. 15-30.
 • McGahan A.M., Porter M.E., 2002, What do we know about variance in accounting profitability?, Management Science, vol. 48, no. 7, s. 834-851.
 • Porter M.E., 1979, The structure within industries and companies’ performance, The Review of Economics and Statistics, vol. 61, no. 2, s. 214-227.
 • Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ruefli T.W., Wiggins R.R., 2003, Industry, corporate, and segment effects and business performance: a non-parametric approach, Strategic Management Journal, vol. 24, s. 861-879.
 • Rumelt R.P., 1991, How much does industry matter?, Strategic Management Journal, vol. 12, s. 167--185.
 • Schmalensee R., 1985, Do markets differ much?, American Economic Review, vol. 75, s. 341-351.
 • Short J.C., Ketchen D.J., Palmer T.B., Hult G.T.M., 2007, Firm, strategic group and industry influences on performance, Strategic Management Journal, vol. 28, no. 2, s. 147-167.
 • Stierwald A., 2010, Determinants of profitability: an analysis of large Australian firms, Melbourne Institute Working Paper, vol. 3, no. 10, s. 1-23.
 • Wiśniewska E., 2004, Rynek nieruchomości a gospodarka, [w:] Zachodnie rynki nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Twigger, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7841f9-34c0-4ab4-8a65-ed0dc750bacb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.