PL EN


2020 | 1(8) | 158-175
Article title

Wybory parlamentarne w propagandowych publikacjach prasy Ligi Kobiet. Wybrane przykłady

Content
Title variants
EN
PROPAGANDA OF PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE PRESS OF THE WOMEN’S LEAGUE. SELECTED EXAMPLES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (potem Liga Kobiet) była organizacją prorządową i została utworzona w sierpniu 1945 r. Cele oraz zakres zadań organizacji zawierał statut SOLK uchwalony w tym samym roku. Zgodnie z treścią statutu głównym jej zadaniem było prowadzenie pracy ideowo-wychowawczej wśród kobiet. Zadanie to było realizowane m.in. za pośrednictwem prasy. ZG LK w latach 1947–1989 wydał łącznie siedem pism, do których należały: „Kobieta”, „Poznajmy Prawdę”, „Nasza Praca”, „Ja i Mój Dom”, „Gospodarstwo Domowe”, „Zwierciadło” oraz „Ty i Ja”. Najwięcej informacji na temat wyborów parlamentarnych w Polsce Ludowej można znaleźć w takich pismach, jak „Poznajmy Prawdę” i „Nasza Praca”. Problematyka wyborów parlamentarnych była poruszana zarówno na łamach „Poznajmy Prawdę”, jak i „Naszej Pracy”, a jej nasilenie zależało od aktualnej polityki władz. Na początku lat 50. realizacja planu sześcioletniego spowodowała konieczność mobilizacji całego społeczeństwa, a więc zaczęto propagować szeroką aktywizację kobiet we wszystkich dziedzinach życia. W tym czasie szczególnie intensywnie zachęcano kobiety do udziału w wyborach. Po przełomie październikowym w 1956 r. i zmianach programowych, jakie nastąpiły po II Krajowym Zjeździe LK w 1957 r., zrezygnowano z prowadzenia intensywnej pracy propagandowej i zachęcania kobiet do udziału we władzy. Ponownie zaczęto akcentować ich ważną rolę jako żon i matek, ale nie krytykowano podejmowania pracy zawodowej. W prasie LK znacznie większy nacisk położono na upowszechnianie różnego rodzaju poradnictwa, udzielanie wsparcia w wychowywaniu dzieci.
EN
The Social-Civic Women’s League (later the Women’s League) was established in September of 1945. It was a government organization. Their goals and structures were included in statement which was issued in the same year. The addendum of the statement was the ideological declaration. The most important goal of the organization was the promotion of the ideology of the Polish Workers Party and then, Polish United Workers Party. Propaganda was disseminated by press of the Women’s League. There were seven journals which were published during the period from 1947–1989: “Woman”, “Know the Truth”, “Our Work”, “I and My Home”, “The Household”, “The Mirror” and “You and Me”. The magazines “Know the Truth” and “Our Work” included most information about parliamentary elections. The authors of articles encouraged women to participate in elections and showed the benefits resulting from political changes in Polish People Republic. The promotion of the elections used specific contents which were adopted to policy of government.
Year
Issue
Pages
158-175
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
 • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
References
 • Chłosta-Sikorska Agnieszka, „Boginie PRL – nowe role kobiety w społeczeństwie socjalistycznym”, w: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha (red.), Kobieta i mężczyzna – jedna przestrzeń – dwa światy, (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015), 616-622.
 • Chrobaczyńska-Plucińska Edyta, „Posłanki na Sejm PRL II Kadencji (1957-1961). Cechy socjologiczne i aktywność poselska”, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2, 2019, 61.
 • Dajnowicz, Małgorzata „Zwierciadło”: platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957-1961, 1982-1989)”, Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. 20, 2017, 67-90.
 • Dajnowicz, Małgorzata, „Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947-1949)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017), 295-308.
 • Dajnowicz Małgorzata, „Kobiety, polityka, wybory w świetle "Zwierciadła: Pisma Ligi Kobiet Polskich" (1982-1990)”, w: Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska (red.), Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018), 107-125.
 • Dajnowicz, Małgorzata, „Liga Kobiet w terenie: kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w latach 1966-1981”, Niepodległość i Pamięć, nr 2, 2018,161-182.
 • Dajnowicz, Małgorzata, „Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet 1975 na Białostocczyźnie: (na tle głównych kierunków działalności Ligi Kobiet w kraju i regionie)”, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1, 2017, 9-27.
 • Fidelis Małgorzata, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B – Grupa Wydawnicza Foksal, 2010).
 • Jarosz Dariusz „Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945-1957)”, w: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…, Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, (Warszawa: Neriton, 2009), 308-325.
 • Jarosz Dariusz, Polacy a stalinizm 1948-1956, (Warszawa: Instytut Historii PAN, 2000).
 • Jarska Natalia Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015).
 • Jarska Natalia „A Patriarchal Marriage? The Women’s Movement and the Communist Party In Poland (1945-1989)”, Kwartalnik Historyczny, nr 2, 2018, 7-37.
 • Jarska Natalia, „Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda 1956-1966”, w: Łukasz Kamiński, Tomasz Kozłowski (red.), Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty, (Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010), 50-65.
 • Lubik-Reczek Natalia, Reczek Rafał, „Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, t. 4, 2013, 105-120.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, „Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa”, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1 (2), 2017, 33-50.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres działania (1969-1989), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, nr 2 (3), Białystok 2017, s. 33-50.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, „Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946-1956”, Dzieje Najnowsze, nr 2, 2018,149-180.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, „Treści propagandowe rozpowszechnianie przez Społeczno-Obywatelską Ligę Kobiet/Ligę Kobiet na podstawie pisma „Poznajmy Prawdę” (1946-1952)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017), 59-73.
 • Musiałowa Alicja, „Idziemy do wyborów w ogólnopolskim froncie walki o pokój plan 6-letni”, Nasza Praca, nr 9, 1952, 4-6.
 • Nowak Barbara, Serving women and the state: The League of Women in Communist Poland, (The Ohio State University 2004).
 • Nowakowska-Wierzchoś Anna, „Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-199) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) we Francji”, Rocznik Naukowy. Komunizm: system-ludzie-dokumentacja, nr 2, 2013, 251-272.
 • Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996), 253-254.
 • Sokół Zofia, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, (Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998),
 • Świda-Ziemba Hanna, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, (Warszawa: Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej, 1998).
 • Szumiło Mirosław, „Kobiety w kadrze kierowniczej centralnego aparatu partyjnego PPR i PZPR”, Teka Komisji Historycznej, t. XIII, 2016,197-199.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b789448-fbd4-41f4-b2e0-bf480f53be58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.