PL EN


2016 | C | 49-65
Article title

Towarowa giełda energii jako instrument realizacji obowiązków publicznoprawnych

Content
Title variants
EN
Polish Power Exhange as an Instrument of Public Obligations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępująca globalizacja niesie za sobą istotną zmianę form obrotu we wszystkich dziedzinach gospodarki. Proces ten objął także sektor energetyczny. Liberalizacja rynku energetycznego zainicjowana jeszcze w latach 90. XX w. dokonała sui generis przewartościowania w postrzeganiu energii elektrycznej. Przestała ona być bowiem postrzegana wyłącznie jako dobro strategiczne, ale również jako towar będący przedmiotem transakcji handlowych. Pierwotnie umowy te miały charakter niejawny, dwustronny i długoterminowy. Skutkowało to zatem licznymi barierami w dostępie do rynku zwłaszcza dla nowych pomiotów. Szansą na przełamanie swoistej izolacji było utworzenie wirtualnej platformy obrotu energią, która ze swojej istoty umożliwiałaby wykreowanie konkurencji dzięki transparentności cen. Celem artykułu jest analiza i ocena krajowych rozwiązań prawnych w zakresie publicznoprawnych obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne, z uwzględnieniem roli prywatnoprawnych podmiotów.
EN
Globalization entails a significant change in forms of marketing in all areas of the economy. This process also included the energy sector. The liberalization of the energy market initiated in the 90th of the twentieth century modified the approach to electric energy. It was because energy started to be perceived not only as a strategy good but also as a subject of trade. It must be underlined that originally electricity supply agreements were two-sided and long-term. This resulted numerous barriers to the market access, especially for new entities. A chance to break this isolation was the creation of a virtual platform for energy trading, which would make it possible to create competition through price transparency. The aim of the article aims to analyze and evaluate legal solutions in the field of public law obligations under the Energy Law Act, including the role of private legal entities.
Year
Volume
C
Pages
49-65
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Bogdanowicz Piotr, Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Brzeziński Tomasz, Daleko od stabilizacji. Sektor gazowy w świetle nowych przepisów cz. 1, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2014/1.
 • Dul Marek, Giełdy towarowe. Komentarz, ABC 2006; http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/#/komentarz/587289770/87210?tocHit=1; stan na 22.02.2016 r.
 • Jeżyńska Beata, Giełdy towarowe w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2001/XLVIII.
 • Jones Christopher (red.), EU energy law. The internal energy market. The third Liberalisation Package, Leuven 2010.
 • Kalus Stanisława, Zawieranie umów przez przedsiębiorstwa handlowe na giełdach i targach, w: Maksymilian Pazdan, Zagadnienia prawne obrotu towarowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1977/193.
 • Pietrzak Edward, Życie giełdowe, Businessman Magazine 1990/2.
 • Roggenkamp Martha, Redgwell Cathrine, Ronne Anita, del Guayo Inigo (red.), Energy law in Europe. National, EU and International Regulation, Oxford 2016.
 • Swora Mariusz, Muras Zdzisław (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Wierzbicki Marek, Stankiewicz Rafał (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, Warszawa 2010.
 • Zajdler Robert, Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej, Robert Zajdler Kancelaria Radcy Prawnego, Warszawa 2014.
 • Zajdler Robert, Uwagi krytyczne do regulacji „obliga giełdowego” jako sposób budowania hurtowego rynku gazu ziemnego, Humanities and Social Sciences 2014/3.
 • Zieleniewski Jan, Szczypiorski Stanisław, Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1961.
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 1997 r., nr 118, poz. 754, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 o giełdach towarowych (Dz.U. z 2000 r., nr 103, poz. 1099, z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 104).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązywaniem umów długoterminowych sprzedaży o mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 r., nr 130, poz. 905).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 984, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej (Dz.U. z 2010 r., nr 186, poz.1246).
 • Dyrektywa PE i Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE z 30.01.1997 r. L 27/20).
 • Dyrektywa PE i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz.U. WE z 21.07.1998 r. L 204).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b79c960-ad42-431b-9f6f-cdcc468071dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.