PL EN


2019 | 2 | 11-29
Article title

Kilka uwag o ustawowych definicjach zabytku archeologicznego i badań archeologicznych oraz ich konsekwencjach

Authors
Content
Title variants
EN
Comments on the statutory definitions of an archaeological find (monument) and archaeological research and their consequences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia zawarte w obecnie obowiązującej ustawie z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definicje zabytku archeologicznego i badań archeologicznych oraz wynikające z ich stosowania problemy w praktycznej działalności konserwatorskiej. Wskazuje również na sprzeczności i niekonsekwencje zapisów dotyczących zabytków archeologicznych, badań archeologicznych i poszukiwań zabytków zawartych zarówno w tej ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej, jak i w innych przepisach oraz na brak jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących m.in. prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzach, statusu prawnego szczątków ludzkich oraz własności zabytków.
EN
The article discusses the definitions of an archaeological find and archaeological research contained in the current Act of 2003 on the Protection and Guardianship of Monuments, as well as the problems resulting from their application in practical monument protection activities. It also points out the contradictions and inconsistencies of the provisions concerning archaeological finds, archaeological research and search for artefacts contained both in this act and its executive regulations, as well as in other regulations and the lack of clear legal regulations concerning i.a. archaeological works carried out at cemeteries, the legal status of human remains and ownership of finds.
Year
Issue
2
Pages
11-29
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • archeolog, historyk
 • archaeologist, historian
References
 • Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (tekst jednolity Dz.U. z 1918 r. Nr 16, poz. 36).
 • Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2337).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 912, 1669).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 908).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkim (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac kon¬serwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r., poz. 1265).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609).
 • Antoniak P., Cherka M., Elżanowski F.M., Wąsowski K.A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Warszawa 2010.
 • Archeologiczne Zdjęcie Polski. Instrukcja sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego. Wersja poprawiona i uzupełniona, Warszawa 2016.
 • Cleere H., Racja bytu zarządzania dziedzictwem archeologicznym, [w:] Kobyliński Z. (red.), Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Warszawa 1998, s. 20-35.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1983.
 • Florek M., Między teorią a praktyką. Ochrona dziedzictwa archeologicznego z perspektywy konserwatorskiej (na przykładach Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach), „Raport” 2015, nr 10, s. 235-239.
 • Florek M., Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast, „Kurier Konserwatorski” 2018, nr 15, s. 72-82.
 • Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Zakamycze 2004.
 • Kobyliński Z., Teoretyczne podstawy ochrony dziedzictwa archeologicznego, Warszawa 2001.
 • Kobyliński Z., Własność dziedzictwa kulturowego, Warszawa 2009.
 • Misiuk Z., Zabytki archeologiczne z epok historycznych w kontekście ewidencji zabytków. Podstawowe problemy konserwatorskie, „Kurier Konserwatorski” 2017, nr 14, s. 46-53.
 • Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo, Warszawa 1989.
 • Sabaciński M., Poszukiwania i własność zabytków oraz nagrody za odkrycia w świetle zmian przepisów w 2015 i 2016 roku, „Kurier Konserwatorski” 2017, nr 14, s. 35-40.
 • Sabaciński M., Rola metody archeologicznej w procesie ekshumacji. Głos w dyskusji na temat prawa i praktyki prowadzenia tego typu działań, „Kurier Konserwatorski” 2017, nr 14, s. 18-23.
 • Trzciński M., Definicja zabytku archeologicznego – problemy i kontrowersje wokół stosowania prawa, [w:] Zeidler K. (red.) Prawo ochrony zabytków, Gdańsk 2014, s. 115-122.
 • Trzciński M., Praktyczne problemy realizacji badań archeologicznych w związku z prowadzeniem poszukiwań ofiar zbrodni komunistycznych, „Kurier Konserwatorski” 2017, nr 14, s. 7-17.
 • Trzciński M., Wokół definicji zabytku archeologicznego, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 4, s. 111-116;
 • Wrzosek J., Historyczne pole bitwy jako stanowisko archeologiczne. Wybrane problemy, „Ochrona Zabytków” 2017, nr 2, s. 79-98.
 • Wrzosek J., Poszukiwania zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, w świetle obowiązujących przepisów. Uwagi archeologa, „Kurier Konserwatorski” 2017, nr 14, s. 41-45.
 • Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.
 • Zalewska A.I., Archeologia czasów współczesnych i (nie)moc działania materialnych śladów Wielkiej Wojny w Polsce, „Ochrona Zabytków” 2017, nr 2, s. 47-77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7a981e-c65e-4dcc-b4ff-2327a885924e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.