PL EN


2019 | vol. 63, nr 4 | 19-28
Article title

Profit levels and profitability ratios reported in the communications of public companies /

Content
Title variants
PL
Poziomy zysku i wskaźniki rentowności raportowane w komunikatach spółek publicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to identify the scope and to assess the quality of disclosures of profit levels and profitability ratios in the communications of public companies included in the WIG20 index. The research involved analyzing the content posted by companies on websites, such as financial statements, the annual report, chairman’s letter to the shareholders, the presentation of results for investors, and financial highlights published directly on the website. In total, nearly 70 communiques were analyzed. The descriptive analysis method, the comparative analysis and the induction method were used. As a result of the conducted research, it was determined whether and in which communications, and at which levels, the financial results and profitability ratios are reported and what is their frequency in the individual postings. The calculation formulas used between the companies were compared, the uniformity of the formulas used by each company in various messages was verified and their consistency with the reported numbers was checked.
PL
Celem artykułu była identyfikacja zakresu i ocena jakości ujawnień poziomów wyniku finansowego i wskaźników rentowności w komunikatach spółek publicznych wchodzących w skład indeksu WIG20. Badanie polegało na analizie zawartości komunikatów umieszczanych przez spółki na stronach internetowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, list prezesa do akcjonariuszy, prezentacja wyników dla inwestorów oraz dane publikowane bezpośrednio na stronie internetowej. Łącznie przeanalizowano blisko 70 komunikatów. Wykorzystano metodę analizy opisowej, analizy porównawczej i metodę indukcji. W wyniku przeprowadzonych badań określono, czy i w których komunikatach oraz na jakich poziomach raportowane są wyniki finansowe i wskaźniki rentowności oraz jaka jest ich frekwencja w poszczególnych komunikatach. Porównano stosowane formuły obliczeniowe pomiędzy spółkami; zweryfikowano jednolitość formuł stosowanych przez każdą spółkę w różnych komunikatach oraz sprawdzono ich zgodność z raportowanymi wartościami.
References
 • Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Dudycz T., 2011, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 • Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Jerzemowska M., 2013, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Masztalerz M., 2016, Kreatywna sprawozdawczość 2.0 – czyli o zarządzaniu wrażeniem w raportach, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 152, pp. 41-51.
 • Masztalerz M., 2018, Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak E., 2017, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., 2004, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Wędzki D., 2015, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7bfe2f-e871-4e2d-bf2c-5823e90fce73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.