PL EN


2019 | 2 | 299-309
Article title

Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?

Content
Title variants
EN
Is Kazimierz Twardowski’s model of philosophical education up to date?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model kształcenia filozoficznego Kazimierza Twardowskiego obejmuje propedeutykę filozofii w szkole średniej oraz uniwersyteckie studium filozofii. Propedeutyka filozofii, składająca się z logiki i psychologii, rozwija krytyczne myślenie, ścisłość w rozumowaniu, uświadamia podstawowe zależności życia psychicznego. Akademickie studium filozofii kształci umiejętność szczegółowego rozpatrywania zagadnień filozoficznych za pomocą metod naukowych. Opisany tu model kształcenia filozoficznego, po dokonaniu pewnych korekt, może wciąż stanowić punkt odniesienia dla konkretnych rozstrzygnięć w edukacji. W szczególności wydaje się, że nauczanie filozofii w liceum w postaci propedeutyki filozofii, kształtującej krytyczne myślenie i samoświadomość, byłoby bardziej racjonalne niż wprowadzanie ucznia w świat doktryn filozoficznych, z których na zasadzie preferencji wybiera to, co mu odpowiada.
Year
Issue
2
Pages
299-309
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Ajdukiewicz K. (1959). Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, 1-2.
 • Brentano F. (1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czeżowski T. (1992). Kazimierz Twardowski jako nauczyciel. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicz­nych i pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Dąmbska I. (1965). Semiotyczne koncepcje w filozofii Kazimierza Twardowskiego. W: tejże, Znaki i myśli: wybor pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kotarbiński T. (1960). Styl pracy Kazimierza Twardowskiego. W: tegoż, Sprawność i błąd. Warszawa: Pań­stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Kotarbiński T. (1965). O Kazimierzu Twardowskim. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne. Warsza­wa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kupisiewicz Cz. (2012). Dydaktyka. Kraków: Impuls.
 • Lipiec J. (1986). W sprawie rygoryzmu Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, 12.
 • Okoń W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 10. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Twardowski K. (1897). Psychologia wobec fizjologii i filozofii. Przewodnik Naukowy i Literacki, R. XXV.
 • Twardowski K. (1904). Przemówienie z okazji otwarcia Polskiego Towarzystwa filozoficznego we Lwowie. Przegląd Filozoficzny 1904. R. VII.
 • Twardowski K. (1918). O potrzebach filozofii polskiej. Nauka Polska, t. 1.
 • Twardowski K. (1920). O przygotowaniu naukowym do filozofii. Ruch Filozoficzny, R. V, nr 6.
 • Twardowski K. (1927a). Filozofia w szkole średniej. W: tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów: Księgarnia S.A. „Książnica-Atlas” T.N.S.W.
 • Twardowski K. (1927b). Jak studiować filozofię?. W: tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów: Księgar­nia S.A. „Książnica-Atlas” T.N.S.W.
 • Twardowski K. (1927c). Kilka uwag o ministerialnym projekcie programu nauki filozofii w szkole średniej. W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów: Księgarnia S.A. „Książnica-Atlas” T.N.S.W.
 • Twardowski K. (1931). Przemówienie, wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzy­stwa Filozoficznego we Lwowie dnia 12 lutego 1929. W: Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Skład Główny w Księgarni S.A. Książnica-Atlas.
 • Twardowski K. (1933). Greka i łacina a filozofia. Filomata, L. 50.
 • Twardowski K. (1965). O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. W: tegoż, Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Twardowski K. (1992). Autobiografia filozoficzna. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 1(1).
 • Woleński J. (1985). Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Na­ukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b831c25-e79b-462f-ae2c-a12c48b71ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.