PL EN


Journal
2020 | 4(64) | 157-172
Article title

Praktyki rysunkowo-malarskie jako element programu kształtowania świadomości i kompetencji plastycznych przyszłych architektów a idee edukacyjne Bauhausu

Content
Title variants
EN
Drawing and painting practices as an element of the program of educating the awareness and artistic competences of architects versus educational ideas of the Bauhaus
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy roli kształcenia przyszłych architektów, ich świadomości i kompetencji plastycznych w odniesieniu do idei i rozwiązań edukacyjnych Bauhausu. Mimo upływu 100 lat od założenia tej artystycznej szkoły i tylko 14 lat jej działalności, w procesach kształcenia prowadzonych przez szkoły artystyczne na całym świecie można odnaleźć ciągle aktualne elementy idei sformułowanych przez W. Gropiusa. Odnoszą się one do koncepcji jedności wszystkich sztuk, ze szczególnym uwzględnieniem architektury oraz metody kształcenia prowadzącej do pobudzenia i rozwoju u studiujących ich twórczych możliwości. Opracowanie zawiera omówienie jednego z elementów podstawowej edukacji plastycznej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, jakim są praktyki rysunkowo-malarskie. Omawiane jest ich szczególne znaczenie w przygotowaniu studiujących do samodzielnego projektowania poprzez rozwijanie ich twórczej wyobraźni. Istotną rolę odgrywa w tych procesach tak bardzo podkreślany przez Bauhaus bezpośredni kontakt z elementami otoczenia oraz opanowanie podstaw postrzegania przestrzeni, a także sposobów jej zapisu w plenerowych warunkach zintensyfikowanego procesu kształcenia.
EN
The study concerns the role of educating future architects, their awareness and artistic competences in relation to the ideas and educational solutions of the Bauhaus. Despite the fact that 100 years have passed since this artistic school foundation and there were only 14 years of its activity, we can still find current elements of the ideas formulated by W. Gropius in the educational processes conducted by art schools all over the world. They refer to the concept of unity of all arts with particular emphasis on architecture and the method of education leading to stimulation and development of creative possibilities in students. The study discusses one of the elements of basic art education at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology, which are drawing and painting practices. Their special importance in preparing students for independent design by developing their creative imagination is discussed. An important role in these processes is performed by the direct contact with elements of the environment, emphasized by the Bauhaus, and the mastery of the basics of perception of space as well as the methods of its recording in the plein air conditions of an intensified educational process.
Journal
Year
Issue
Pages
157-172
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Naylor G., Bauhaus, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977.
 • Sudjic D., B jak Bauhaus, Karakter, Kraków 2014.
 • Trzeciak P., Przygody architektury XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.
 • Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, PWN, Warszawa 1972.
 • Rysunek i malarstwo – problemy podstawowe, wybrane zagadnienia, B. Siomkajło (red.), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001.
 • Siomkajło B., Rysunek i malarstwo – pomiędzy naturą a architekturą, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2010.
 • Białkiewicz A., Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
 • Fikus M., Przestrzeń w autorskich zapisach graficznych, Politechnika Poznańska, Poznań 1991.
 • Lam S., Rysunek i malarstwo, PWN, Poznań 1959.
 • Orzechowski M., Rysunek – zmysł architektury, Wydawnictwo Blue Bird, Warszawa 2014.
 • Jaszczuk P., Zmiany roli przedmiotów plastycznych i metod ich nauczania w kontekście programu kształcenia architektów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, „Architectus” 2018, Nr 2(54), 33–44.
 • Strzemiński W., Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
 • Łuczewska D., Siomkajło B., Ochrona i dokumentacja tradycyjnej przestrzeni Szklarskiej Poręby – próby zachowania genius loci, „Architectus” 2015, Nr 4(44), 51–60.
 • Szklarska Poręba – studium przestrzeni, D. Łuczewska, B. Siomkajło (red.), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2016.
 • Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1973.
 • Brogowski L., Sztuka i człowiek, WSiP, Warszawa 1990.
 • Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 1966.
 • Pallasmaa J., Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze, Instytut Architektury, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b845dda-b551-4686-98ea-2d9fe1df4b0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.