PL EN


2012 | 3 | 36-61
Article title

Soft Power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw "bliskiej zagranicy"

Content
Title variants
EN
Soft Power in Russian Foreign Policy toward the "Near Abroad"
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W swojej zewnętrznej aktywności wobec państw „bliskiej zagranicy” Rosja stosuje cały wachlarz środków, poczynając od politycznych, wojskowych, poprzez gospodarcze, na kulturalno-ideologicznych kończąc. Przez cały okres lat 90. ubiegłego wieku Rosja najrzadziej sięgała do tych ostatnich. Obserwując aktywność Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej, a szczególnie na obszarze byłego ZSRR, można odnieść wrażenie, że dopiero od niedawna Rosja zaczyna dostrzegać miękkie środki oddziaływania i doceniać ich rolę. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy źródeł rosyjskiej soft power oraz jej wykorzystania w polityce zagranicznej FR. Struktura kolejnych podrozdziałów celowo jest zbieżna z tą proponowaną przez Joseph S. Nye’a. Będzie to pomocne w przeprowadzeniu równoległej analizy rosyjskiej i amerykańskiej soft power poprzez porównanie potencjałów USA w skali globalnej i FR w wymiarze regionalnym.
EN
In its foreign policy toward Near Abroad, Russia uses a wide range of means, starting from political, military, economic to end with the cultural and ideological. In the 1990s of the last century Russia used the latter the least. Observing the current international activities of the Russian Federation, especially in the Near Abroad, we may say that Russia has started to recognize the impact of soft instruments, and to appreciate their role. In this article the author is trying to analyze the sources of Russian soft power and their use in foreign policy. The structure of the following sections intentionally is similar to that which was suggested by Joseph S. Nye’a in his book. This will be helpful to analyse in parallel the Russian and American soft power by comparing the potential of the U.S. in global and Russian in regional dimensions.
Year
Issue
3
Pages
36-61
Physical description
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910
References
 • Arefiew. A, Rossijskoje obrazowanie na eksport, „Demoskop Weekly”, no. 441-442, 1-14 nojabrija 2010 g., Moskwa 2010, http://demoscope.ru/weekly/2010/0441/tema05.php, 12.01.2011.
 • Badanie opinii publicznej przeprowadzone w dniach 18 lutego – 7 marca 2006 r. wśród 13,3 tys. respondentów w 26 regionach Ukrainy, O russkom jazykie,
 • Badanie opinii publicznej przeprowadzone w dniach 9–17 lutego 2006 r. wśród 1991 respondentów O russkom jazykie, http://bd.fom.ru/report/cat/cult/lang_l/du060211, 30.01.2009.
 • Badanie opinii publicznej przeprowadzone w dniach 18 lipca – 17 sierpnia 2002 r. wśród 150 respondentów w pięciu regionach państwa „O russkom jazykie”, http://bd.fom.ru/report/cat/cult/lang_l/k020306, 15.01.2011.
 • Bieleń. S, Siła motywacyjna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, [w:] A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga Poświęcona Pamięci Profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011
 • Frankel. Ch, Educational and Cultural Relations, [w:] International Communication and the New Diplomacy, London 1968
 • Fursenko nie chocziet otczisliat wiecznym studientam, „Nowaja gazieta”, no. 4, 5 czerwca 2006.
 • Genghis Khan and Movies in Eurasia, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 28 listopada 2007 r., http://www.cacianalyst.org/?q=node/4747, 5.02.2012.
 • Gradirovski. S, Esipova. N, Russia’s Language Could Be Ticket in for Migrants, November 28, 2008, http://www.gallup.com/poll/112270/russias-language-could-ticket-migrants.aspx, 22.04.2012.
 • Gumilow. L, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, Warszawa, 1996.
 • Hill.F, Moscow Discovers Soft Power, “Current History”, October 2006
 • Ivakhnyuk. I, Migration In The Cis Region: Common Problems And Mutual Benefits, International Symposium On International Migration And Development Population Division Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, Turin, Italy, 28-30 June 2006, http://www.un.org/esa/population/migration/turin/Symposium_Turin_files/P10_SYMP_Ivakhniouk.pdf, 22.06.2012.
 • Jagielski. W, Rosja – Azja Środkowa – trzecie pożegnanie, [w:] Rosja i jej sąsiedzi, Kraków 2000
 • Krastiew. I, Suwerenna demokracja, „Dziennik Europa”, 26.08.2006.
 • Michałowska. G, Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych, Warszawa 1991
 • Mieżdunarodnaja konferencija Russkij jazyk w nowych niezawisimych gosudarstwach: realii, wozmożnosti, perpektiwy, 29 lutego 2008 r., http://russkiymir.ru/ru/actions/index.php?id4=831, 15.01.2010.
 • Nye. J. S. jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007,
 • Overview of Migration Trends in Europe and Central Asia, 1990–2004, s. 13, 23-24, http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/2578961167856389505/Migration_Chapter1.pdf, 23.06.2012.
 • Podliesnyj. P. T, Politika SSZA w mieniajuszczemsja mirie, Moskwa 2004
 • Popescu. N, Russia Soft Power Ambitions, “CEPS Policy Brief”, no. 115, October 2006.
 • Prawa człowieka w CSZA, Nowy Jork 2009, http://www.indemco.org/files/HR_USA_Final_PDF_prav_ arial.pdf, 22.06.2012.
 • Putin Appoints Velvet Counterrevolutionary, „Kommersant”, 23 marca 2005, http://www.kommersant.com/page.asp?id=556859, 3.07.2012.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Osetii Południowej, 26 października 2006 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0456+0+DOC+WORD+V0//PL, 3.07.2012.
 • Rosja będzie monitorować przestrzeganie praw człowieka na Zachodzie, „Tydzień na Wschodzie OSW”, nr 41, 20 lutego 2008 r.
 • Rossija i strany SNG, Federalnaja służba gosudarstwiennoj statistiki, 2007,
 • „Russkij mir”, http://russkiymir.ru/ru/about/celi/, 3.07.2011.
 • Simon. G, Rosja – hegemon w Eurazji?, „Eurazja”, maj-czerwiec 1994, nr (3-4)
 • Sołżenicyn.A, Rosja w zapaści, Warszawa 1999
 • Strona Kaukaskiego Instytutu na rzecz Demokracji, http://www.caucasusid.com/about/.
 • Surkow. W, Paragrafy pro suwerennuju demokratiju, http://www.edinros.ru/news.html?id=116746, 10.06.2012.
 • Szeregi. F. E, Dimitrijew. I. M, Arefiew. A. L, Rossijskije wuzy i mieżdunarodnyj rynok obrazowalnych usług, „Demoskop Weekly”, no. 97-98, 20 janwaria-2 fiewralia 2003 g., Moskwa 2000,
 • Ukaz Priezidenta Rossijskoj Federacii o sozdanii fonda „Russkij mir”, 21 czerwca 2007 r., http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=40139&PSC=1&PT=1&Page=1, 15.01.2011.
 • Włoch. R, „Miękka potęga jest w modzie”. Analiza wymiarów tożsamości konkurencyjnej Rosji, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga Poświęcona Pamięci Profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011
 • Wygodnyj jazyk. Komu nużen russkij jazyk w nowych niezawisimych gosudarstwach?, 1 marca 2008 r., http://russkiymir.ru/ru/pressa/index.php?id4=858, 30.01.2009.
 • Wystuplienije na plenarnom zasiedaniji sowieszcznija posłow i postojannych predstawiteliej Rossiji, Moskwa, 12 lipca 2004 r., http://www.kremlin.ru/appears/2004/07/12/0000_type63374type63378_74399.shtml, 24.06.2012.
 • Wywiad z Glebem Pawłowskim, Strany Ewrowastoka – subiekty „Bolszoj Igry”, a nie subiekty, http://kreml.org/media/61409251, 10.06.2012.
 • Zinnes. D. A, Research Frontiers in the Study of International Politics, [w:] F. I. Greenstein, N.W. Polsby, International Politics, Massachusetts-London-Amsterdam-Ontario-Sydney 1975
 • http://demoscope.ru/weekly/2003/097/analit03.php, 12.01.2011.
 • http://www.brookings.edu/views/articles/fhill/20061001.pdf, 15.01.2011.
 • http://bd.fom.ru/report/cat/cult/lang_l/du06031008, 30.01.2009.
 • http://www.gks.ru/bgd/regl/b06_05/IssWWW.exe/Stg/d010/6-03.htm, 17.01.2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b8cd287-f391-4b49-bed0-0f6e14d99e74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.