PL EN


Journal
2016 | 4 | 520-545
Article title

Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata

Authors
Title variants
EN
The Relationships between Inflation and Unemployment in Major Economies of the World
RU
Зависимость между инфляцией и безработицей в крупнейших экономиках мира
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia zależność między inflacją a bezrobociem w największych krajach o gospodarce rynkowej (Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Francji i W. Brytanii). Badany okres obejmuje lata 1965–2013. W analizie wykorzystano ilustracje graficzne, współczynniki korelacji oraz wskaźniki wrażliwości inflacji na zmianę bezrobocia i odwrotnie (tzw. współczynniki poświęcenia). Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, w żadnym z badanych krajów, poza Japonią, nie można mówić o silnej ujemnej zależności między bezrobociem a inflacją. Po drugie, wzrost bezrobocia we wszystkich badanych krajach w ciągu ostatniego półwiecza może świadczyć o nadmiernej restrykcyjności polityki makroekonomicznej. Z analizy wynika, że dotyczyło to przede wszystkim Niemiec, Japonii i Francji.
EN
The article discusses the relationships between inflation and unemployment in major market economies (the United States, Japan, Germany, France, and Great Britain). The study covers the years 1965–2013. The analysis uses graphs, correlation coefficients and indicators of the sensitivity of inflation to change in unemployment and vice versa (i.e. sacrifice ratio). Based on the analysis, two main conclusions can be drawn. Firstly, there were no strong negative relationships between unemployment and inflation in any of the studied countries, apart from Jaapan. Secondly, a rise in unemployment in all the analyzed countries in the last half-century may indicate excessively strict macroeconomic policies. The analysis shows that it concerned mainly Germany, Japan and France.
RU
В статье рассматривается зависимость между инфляцией и безработицей в крупнейших странах с рыночной экономикой (Соединенных Штатах, Японии, Германии, Франции и Великобритании). Исследуемый период охватывает 1965–2013 гг. Для анализа были использованы графические иллюстрации, коэффициенты корреляции, а также показа- тели чувствительности инфляции к колебаниям уровня безработицы и наоборот (так называемые коэффициенты издержек). На основании проведенного анализа можно сделать два основных вывода. Во- первых, ни в одной из исследуемых стран кроме Японии нельзя говорить о сильной отрицательной зависимости между безработицей и инфляцией. Во-вторых, рост безра- ботицы во всех исследуемых странах на протяжении последних пятидесяти лет может свидетельствовать о чрезмерной жесткости макроэкономической политики. Из анализа вытекает, что это касалось прежде всего Германии, Японии и Франции.
Journal
Year
Issue
4
Pages
520-545
Physical description
Contributors
author
 • Dr Tomasz Grabia – Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Łódzki
References
 • Akerlof G.A., Dickens W.T., Perry G.L., Near Rational Wage and Price Setting and the Optimal Rates of Inflation and Unemployment, „Brooking Papers on Economic Activity” 2000, nr 1.
 • Ball L., Disinflation and the NAIRU, NBER Working Paper, nr 5520, Cambridge 1996.
 • Ball L., Mankiw N.G., The NAIRU in Theory and Practice, NBER Working Paper, nr 8940, Cambridge 2002.
 • Baranowski P., Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia polityki pieniężnej w świetle hybrydowego modelu DSGE dla gospodarki Polski, „Ekonomista” 2011, nr 3.
 • Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Błaszczyk P., Stabilność cen – sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, „Materiały i Studia” 2010, NBP, nr 249.
 • Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Carchedi G., The EMU, Monetary Crises, and the Single European Currency, w: The Politics of Europe. Monetary Union and Class, red. W. Bonefeld, PALGRAVE, Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire 2001.
 • Eller J.W., Gordon R.J., Inflation and Unemployment in the New Economy: Is the Trade-off Dead or Alive?, Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm 2002.
 • Fisher I., A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes, „International Labour Review” 1926, nr 6.
 • Forder J., Friedman’s Nobel Lecture Reconsidered, Department of Economics Discussion Paper Series 2008, nr 398.
 • Forder J., Nine Views of the Phillips Curve: Eight Authentic and One Inauthentic, Department of Economics Discussion Paper Series 2014, nr 724.
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, „The American Economic Review” 1968, nr 1.
 • Friedman M., Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, „Journal of Political Economy” 1977, nr 3.
 • Gordon R.J., The History of the Phillips Curve: Consensus and Bifurcation, NBER Working Paper, 2009.
 • Groshen E.L., Schweitzer M.E., Identifying Inflation’s Grease and Sand Effects in the Labor Market, NBER Working Paper 1997, nr 6061.
 • International Monetary Fund, Report for Selected Countries and Subjects, World Economic Outlook Database 2015, October.
 • Kwiatkowski E., Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Ekonomista” 2011, nr 1.
 • Levy M.D., Don’t Mix Monetary and Fiscal: Why Return to an Old, Flawed Framework?, „Cato Journal” 2001, nr 21(2).
 • Lucas R.E. Jr., Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs, „American Economic Review” 1973, nr 63(3).
 • Lucas R.E. Jr., Rapping L.A., Real Wages, Employment and Inflation, „Journal of Political Economy” 1969, nr 77(5).
 • Mankiw N.G., Reis R., Sticky Information versus Sticky Prices: A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve, „The Quarterly Journal of Economics” 2002, nr 117(4).
 • Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzenie. Funkcjonowanie. Międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Nason J.M., Smith G.W., The New Keynesian Phillips Curve: Lessons From Single-Equation Econometric Estimation, „Economic Quarterly” 2008, nr 94.
 • Niskanen W.A., On the Death of the Phillips Curve, „Cato Journal” 2002, nr 22 (2), Cato Institute.
 • Phelps E.S., Phillips Curves, Expectations, of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, „Economica” 1967, nr 135.
 • Phillips A.W., The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957, „Economica” 1958, New Series, nr 25 (100).
 • Phillips A.W., Unemployment and Wage Rates, w: Inflation, red. R.J. Ball, P. Doyle, Penguin Education, Harmondsworth 1969.
 • Pronobis M., Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym w Europie, „Zeszyty Natolińskie” 2014, nr 58.
 • Roberts J.M., New Keynesian and the Phillips Curve, „Journal of Money, Credit, and Banking” 1995, nr 27 (4).
 • Samuelson P.A., Solow R.M., Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy, „The American Economic Review” 1960, nr 50(2).
 • Sargent T.J., Wallace N., Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule, „Journal of Political Economy” 1975, nr 83(2).
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Taylor J.B., Getting Back on Track: Macroeconomic Policy Lessons from the Financial Crisis, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 2010, nr 92 (3).
 • „The Economist”, Curve Ball. A Link between Unemployment and Inflation is Fashionable Again, 28.09.2006, http://www.economist.com/node/7 967 976.
 • White W.R., Is Price Stability Enough, Bank for International Settlements, BIS Working Papers 2006, nr 205.
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1988.
 • Wyplosz Ch., Do We Know How Low Should Inflation Be?, HEI Working Paper 2001, nr 6.
 • stats.oecd.org (dostęp: 18.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b90c7ec-96b8-49cb-8cc1-a97f31d316fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.