PL EN


2014 | 5 | 1 | 272-303
Article title

Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italjanskem prevodu romana "Gimnazijka" Antona Ingoliča

Authors
Content
Title variants
PL
Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści "Gimnazijka" Antona Ingoliča
EN
The Other in the Other: literary citations in Polish and Italian translations of Anton Ingolič’s youth novel "Gimnazijka"
Languages of publication
SL PL
Abstracts
SL
V prispevku je analizirano prevajanje književnih citatov v poljskem in italijanskem prevodu slovenskega mladinskega romana "Gimnazijka" Antona Ingoliča. S književnimi citati avtor sooblikuje svoje pripovedovanje (autoreferencialnost), bralca pa tudi informira — s konkretnimi besedilnimi zgledi — o kanonskih avtorjih svetovne (Shakepeare, Molière) in slovenske (Kette, Murn, Gradnik) književnosti (referencialnost). V analiziranih prevodih "Gimnazijke" prihaja pri citatih pogosto do poenostavljanja ciljnega besedila: poljska prevajalka se je za ohranitev citata odločila v treh, italijanski prevajalec pa le v dveh od petih primerov. V obeh prevodih je pogosto tudi poenostavljanje citatnega sobesedila, tudi če je citat ohranjen (poenostavljanje je večje v italijanskem prevodu). Na tak način sta se prevoda oddaljila od slogovne oblikovanosti in vsebinske kompleksnosti izhodiščnega besedila, hkrati pa se je z neupoštevanjem citatov zmanjšala njegova referencialnost (informativno-didaktična dimenzija).
EN
The paper discusses the translation of literary citations in Polish and Italian translations of the Slovenian youth novel "Gimnazijka" by Anton Ingolič. With the help of literary citations the author shapes his narrative (autoreferentiality) and also informs the reader — by using concrete text examples — of the authors included in the canon of world (cf. Shakespeare, Molière) and Slovenian (cf. Kette, Murn, Gradnik) literature (referentiality). In the analyzed translations of "Gimnazijka", text fragments with citations are frequently simplified: Polish translator has opted for preserving three, the Italian only two citations out of five. In both translations the text fragments with citations have been frequently simplified, even if the citation itself is preserved (the summary translation has been used more widely by Italian translator). In such a way, the analyzed translations have not only reduced the stylistic qualities and the content complexity of the source text, but also diminished its referentiality (informative-didactic dimension) by disregarding some of the literary citations.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
272-303
Physical description
Dates
published
2014-10-01
Contributors
 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Slovenija)
References
 • Bandia, Paul F. „Post-colonial literatures and translation.“ Handbook of Translation Studies. 1. Ed. Gambier, Yves, Doorslaer, Luc van. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2010.
 • Chesterman, Andrew. Memes of translation. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2000. 87-116.
 • Flotow, Luise von. „Gender in translation.“ Handbook of Translation Studies. 1. Ed. Gambier, Yves, Doorslaer, Luc van. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2010.
 • Glušič, Helga. Sto slovenskih pripovednikov. Ljubljana: Prešernova družba, 1996.
 • Handbook of Translation Studies. 2. Ed. Gambier, Yves, Doorslaer, Luc van. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2011.
 • Jan, Zoltan. „Lik mladostnika v nekaterih novejših slovenskih romanih.“ Slovenski roman. Simpozij Obdobja 21. Ur. Miran Hladnik, Gregor Kocijan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003.
 • Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000.
 • Kocijančič, Pokorn, Nike. Misliti prevod: izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba, 2003.
 • Kos, Janko. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976.
 • Marchese, Angelo. Dizionario di retorica e di stilistica. Milano: Mondadori, 1991.
 • Molina, Lucia, Hurtado, Albir Amparo. „Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach.“ Meta 4 (2002): 498-511.
 • Newmark, Paul. Učbenik prevajanja. Ljubljana: Krtina, 2000: 112-150.
 • Oraić Tolić, Dubravka. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1990.
 • Saksida, Igor. „Mladinska književnost.“ Slovenska književnost. 3. Jože Pogačnik, et al. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2001.
 • Salinari, Carlo, Ricci, Carlo. Storia della letteratura italiana. Dal Cinquecento al Settecento. Roma-Bari: Editori Laterza, 1995.
 • Stolze, Radegundis. „Hermeneutics and translation.“ Handbook of Translation Studies. 1. Ed. Gambier, Yves, Doorslaer, Luc van. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 2010.
 • Šifrer, Jože. „Anton Ingolič, Gimnazijka.“ Sodobnost 6 (1967): 648-650.
 • Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 1995.
 • Venuti, Lawrence. The Translation Studies Reader. London-New York:Routledge, 2001.
 • Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.
 • Zadravec, Franc. Slovenska književnost. 2. Ljubljana: DZS, 1999.
Notes
SL
Članek v dveh jezikovnih različicah, izvirnik v slovenščini, prevod v poljščini - Maja Jasińska.
PL
Artykuł w dwóch wersjach językowych, oryginał w języku słoweńskim, przekład polski - Maja Jasińska.
EN
The article in two language versions - original version in Slovenian, Polish translation - Maja Jasińska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b94f80e-6763-4104-9102-752e5b6985c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.