PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 387-398
Article title

Studia medykalizacyjne jako nowa rama opisu zjawisk z zakresu bez-pieczeństwa narodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Studies medykalizacyjne as a new frame of phenomena in the field of national security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie badań dotyczących medykalizacji jako użytecznego teoretycznego narzędzia do analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem. W dzisiejszych czasach coraz więcej międzynarodowego zagrożenia i kryzysów stwarzanych jest przez biologiczne i środowiskowe aspekty ludzkiego życia. Na początku opisana I scharakteryzowana została koncepcja medykalizacji i na tej podstawie autor stara się udowodnić, że badania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego są ze sobą połączone. Następnie, prezentowane są niektóre podstawowe rodzaje medykalizacji, czyli psychologiczne aspekty konfliktów zbrojnych, efekty medyczne takich konfliktów związanych z tworzeniem nowych chorób, pomysł medykalizacji niepewności (w połączeniu z zestawieniem procesów medykalizacji i sekurytyzacyj-nych) i mocy medycznej jako siły politycznej. Na przykładach empirycznych takich zjawisk, autor stara się krótko wyjaśnić teoretyczny potencjał koncepcji medykalizacji w obszarze badań bezpieczeństwa.
EN
The main aim of the article is to present studies on medicalization as a useful theoretical tool to analyse phenomena connected with security. Nowadays, more and more international threats and crises are posed by a biological and environmental aspect of human life. Initially, a concept of medicalization is described and characterized and on that basis the Author tries to prove that public health and security studies are immensely interconnected. Then, some basic types of medicalization studies are presented, that is, psychological aspects of military con-flicts, medical effects of such conflicts connected with constructing new diseases, an idea of medicalization of insecurity (combined with juxtaposition of medicalization and securitization processes) and medical power as a political power. After some empirical examples of such phenomena are discussed, the Author attempts to briefly explain a theoretical potential of a concept of medicalization within the area of security studies.
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
References
 • Conrad P., Medicalization and Social Control, “Annual Review of Sociology”, vol. 18, 1992.
 • Conrad P., The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore 2007.
 • Eagle G.T., Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): The Malleable Diagnosis?, “South African Journal of Psychology”, vol. 32, no. 2, 2002.
 • Elbe S., Bodies as Battlefields: Toward the Medicalization of Insecurity, “International Political Sociology”, vol. 6, no. 3, 2012.
 • Elbe S., Pandemics on the Radar Screen: Health Security, Infectious Disease and the Medicalisation of Insecurity, “Political Studies”, vol. 59, no. 4, 2011.
 • Foucault M., Narodziny biopolityki, przeł. M. Herer, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2011.
 • Foucault M., Rządzenie żywymi, przeł. M. Herer, Warszawa 2012.
 • Helle A., Securitiation of International Public Health: Implications for Global Health Governance and the Biological Weapons Prohibition Regime, “Global Governance”, vol. 13, no. 2, 2000.
 • Howell A., Sovereignty, security, Psychiatry: Liberation and the Failure of Mental Health Governance in Iraq, “Security Dialogue”, vol. 41, no. 4, 2010.
 • Howell A., Victims or Madmen? The Diagnostic Competition over ‘‘Terrorist’’ Detainees at Guantanamo Bay, “International Political Sociology”, vol. 1, 2007.
 • Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Larson J.S., The World Health Organization's Definition of Health: Social versus Spiritual Health, “Social Indicators Research”, vol. 38, no. 2, 1996.
 • Nowakowski M., Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Szasz T., The myth of mental illness: foundations of theory of personal conduct, London 1981.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Relacja lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Wysocki P., Miller J., Paradygmat Lalonde’a. WHO i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epide-miologiczny”, vol. 57, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b9e6893-6c4f-4413-bf01-8b934019dfc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.