PL EN


2013 | 8 | 127-135
Article title

Vedecká poznámka a teória k učieteľskej profesii technických predmetov

Authors
Content
Title variants
EN
Scientific note a theory for teaching professions technical subjects
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
V článku je pozornosť venovaná učiteľovi technických predmetov, pretože ani tie najpre-pracovanejšie programy výchovy a vzdelávania by nebolo možné realizovať bez tvorivého úsilia samotného učiteľa. Poukazujeme na aktuálne požiadavky jeho profesijných kompetencií v me-dzinárodnom a národnom kontexte i na rozdielnosť prístupov k ich kategorizácii. Významnou súčasťou rozvoja osobnosti učiteľa je sebareflexia, ktorá pomáha rozvíjať profesijné kompetencie. Na základe návrhu profesijného štandardu sme uskutočnili prieskum, ktorého výsledky prezentu-jeme textom, pre prehľadnosť i tabuľkou.
EN
The article is devoted significant attention to the teacher technical subjects, because even the most sophisticated programs of education would not be possible without the efforts of creative teacher. This article aims to outline current demands in regard to the professional competencies of a teacher within national and international context. In addition, we would like to point out differences in attitudes concerning their categorization. Self-reflexion is a very important part of teacher´s development because it helps them to improve their professional competencies. We have done the survey based on the profes-sional standard. Its results are presented in the text as well as with enclosed charts.
Year
Volume
8
Pages
127-135
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Univerzitet Mateja Bela v Banskej Bystrici
References
 • Gavora, P. (2001). Úvod do pedagogického výskumu. UK : Bratislava.
 • Hupková, M. - Petlák, E. (2004). Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Iris : Bratislava.
 • Kasáčová, B. (2005). Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. FP UMB : Banská Bystrica.
 • Kasáčová B.-Kosová, B. (2006). Kompetencie a spôsobilosti učiteľa – európske trendy a slovenský prístup. MPC : Prešov.
 • Kosová, B. a kol. (2012). Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektívy. PF UMB : Banská Bystrica.
 • Krauz, A. (2011). Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Fosze: Rzeszów.
 • Krišťák, Ľ. (2008). Teaching supported by tasks and experiments in physics. In: 16th Conference of Czech and Slovak Physicists. Hradec Králové.
 • Krišťák, Ľ., Gajtanska, M. (2010). Teaching innovations in the chosen fields of Physics. In: Pro-blemy profesjologii. 2/2010. Zielona Góra.
 • Miklošíková, M. (2006). Osobní počítač a podpora kreativity. FHV : Banská Bystrica.
 • Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika. Pracovné vydanie. Portál : Praha.
 • Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávaní učitelů. Paido : Brno.
 • Stebila, J. (2010). New Forms of natural sciences education in the context of lower secondary education in the Slovak republic. In Communications, Volume 12, 3/2010, Žilina.
 • Stebila, J. (2011). Research and Prediction of the Application of Multimedia Teaching Aid in Teaching Technical Education on the 2nd level of primary schools. Informatics in Education. Vilnius University : Vol. 10, No. 1, Vilnius.
 • Štech, S. (1998). Dilemata a ambivalence učitelského povolání. In Učitelský povolání z pohladu sociálných věd. PF UK : Praha.
 • Švec, Š. (1998). Metodológia vied o výchove. IRIS : Bratislava.
 • Vašutová, J. (2004). Profese učitel v českem vzdělávacím kontextu. Paido : Brno.
 • Vonk, J.H.C. et al. (1992). New Prospect for Teacher Education in Europe II, VU, Amsterdam.
 • Zákon Č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2009. [Online] MŠVVa Š SR. [cit 2011-02-12] dostupné na: http. http://www.minedu.sk.
 • Žáčok, Ľ. (2011). Nové prístupy v technickom vzdelávaní na druhom stupni ZŠ, [w:] ACTA Uni-versitatis Matthiae Belii. Ser. Technická výchova. Univerzita Mateja Bela. No 11, Banská By-strica.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba007af-c830-44e4-a87e-aae99f2e9681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.