PL EN


2015 | 3 (356) | 262-272
Article title

Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Content
Title variants
EN
Changes in Consumer Behaviours in the Financial Markets in the Integrated European Space
RU
Изменения в поведении потребителей на финансовых рынках в интегрированном европейском пространстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja nowych kierunków zmian w zachowaniach polskich konsumentów na rynkach finansowych, które pojawiają się w coraz bardziej zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Podstawą źródłową opracowania były wyniki badań o charakterze jakościowym przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego, wśród menadżerów instytucji finansowych działających w Polsce we wrześniu 2013 roku. Badania wskazują na następujące zmiany w zachowaniach konsumentów w świetle pogłębiającej się integracji rynków finansowych w Europie: globalizacja i ekologizacja zachowań, dekonsumpcja, konsumpcjonizm. Ponadto, eksperci przewidują wzrost znaczenia wirtualizacji i domocentryzmu wśród konsumentów, zmniejszenie stopnia wykluczenia finansowego konsumentów i jednocześnie zwiększenie homogenizacji konsumpcji na rynkach finansowych. Wskazują także na wzrost tendencji prosumenckich oraz znaczenia segmentu kobiet, ludzi starszych i dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone badania mogą być wykorzystane do budowy strategii marketingowych instytucji finansowych. Ponadto, mogą służyć do aktywnego kształtowania zachowań konsumentów i ich edukacji rynkowej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to identify new directions of changes in Polish consumer behaviours in the financial markets, which appear in the more and more integrated European space. The source base for the article was findings of surveys of the qualitative nature carried out by the method of face-to-face interview among managers of the financial institutions operating in Poland in September 2013. The surveys indicate the following changes in consumer behaviours in the light of deepening integration of the financial markets in Europe: globalisation and ecologisation of behaviours, deconsumption, and consumerism. Moreover, experts anticipate the growth of importance of virtualisation and domocentrism among consumers, reduction of the degree of consumers’ financial exclusion and, at the same time, increase of homogenisation of consumption in the financial markets. They also indicate the growth of prosumer tendencies and importance of the segment of women, elder people, children and disabled people. The carried out surveys may be used to build marketing strategies of the financial institutions. Moreover, they can serve to active formation of consumer behaviours and their market education. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить новые направления изменений в поведении польских потребителей на финансовых рынках, которые появляются во все более интегрированном европейском пространстве. Основными источниками разработки были результаты обследований качественного характера, проведенных по методу непосредственного интервью среди менеджеров финансовых учреждений, действующих в Польше, в сентябре 2013 г. Обследования указывают следующие изменения в поведении потребителей в свете углубляющейся интеграции финансовых рынков в Европе: глобализация и экологизация поведения, уменьшение объема потребления, консьюмеризм. Кроме того, эксперты прогнозируют рост значения виртуализации и домоцентризма среди потребителей, снижение степени финансового отчуждения потребителей и, одновременно, повышение гомогенизации потребления на финансовых рынках. Они тоже указывают рост просьюмерских тенденций и значения сег- мента женщин, пожилых людей и детей, а также инвалидов. Проведенные обследования могут использоваться для построения маркетинговых стратегий финансовых учреждений. Кроме того, они могут служить активному формированию поведения потребителей и их рыночному обучению. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
262-272
Physical description
Contributors
References
 • Arnould E., Price L., Zinkhan G. (2004), Consumers, Irwin, Boston.
 • Belch G., Ceresino G. (1985), Parental and Teenage Influences in Family Decision Making, “Journal of Business Research”, No. 13.
 • Blythe J. (2008), Consumer behavior, Thomson, London.
 • Bywalec C. (2007), Konsumpcjaw teorii i praktyce gospodarowania, PWE, Warszawa.
 • Chardraba P.G., Springer R. (Eds.) (2008), Business strategies for economices in trasition, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
 • Filiatrault P., Brent J.R. (1980), Joint Purchasing Decisions: A Comparison of Influence Structure in Family and Couple Decision-Making Units, “Journal of Consumer Research”, No. 7.
 • Foxman E.R., Tansuhaj P.S. (1988), Adolescents and Mothers’ Perceptions of Relative Influence in Family Purchase Decisions: Patterns of Agreement and Disagreement, “Advances in Consumer Research”, Vol. 15.
 • GUS (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa.
 • Kieżel E. (red.) (2011), Konsument Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Pietra C. (2009), Trendy konsumenckie: Człowiek multitaskingowy, „Marketing w Praktyce”, czerwiec.
 • Smyczek S. (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Smyczek S. (2013), Wirtualizacja i domocentrym jako przejawy unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych, UE, Katowice (maszynopis).
 • Szamański W. (2008), Globalizacja usług – outsourcing, offshoring i shared services center, Deloitte, Warszawa.
 • Świtała M. (2011), Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym, UE, Katowice.
 • Uściski K. (1996), Rynek dziecięcych pragnień i marzeń, „Aida Media”, nr 2(21).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba0e394-48e0-4af0-9415-13dd34773324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.