PL EN


Journal
2020 | 4(64) | 111-125
Article title

Rozwój kompetencji przyszłości poprzez edukację architektoniczną

Authors
Content
Title variants
EN
Development of the competences of the future through architectural education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W obliczu trwających obecnie badań nad określeniem kompetencji przyszłości architekci stają przed koniecznością przemodelowania zarówno sposobu wykonywania zawodu, jak i jego nauczania. W artykule zaprezentowano podział edukacji architektonicznej ze względu na charakterystykę podejmowanego działania. Następnie dokonano zestawienia kompetencji przyszłości z formą nauczania zaczerpniętą z edukacji architektonicznej nieformalnej oraz podjęto próbę przypisania zestawu „kompetencja + forma edukacyjna” do efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta w celu sprawdzenia, czy mogą one zostać osiągnięte również niestandardowymi metodami. W tekście sformułowano propozycje zmian możliwych do wprowadzenia w ramach obowiązującego systemu nauczania na projektowych kierunkach uczelni wyższych i zadania, jakie przed nimi stoją w kontekście kształtowania kompetencji przyszłości.
EN
In the face of ongoing research on determining the competences of the future, architects are faced with the need to remodel both the way the profession is performed and how it is taught. The article presents the division of architectural education according to the characteristics of the action taken. Subsequently, the competences of the future were compared with the form of teaching taken from non-formal architectural education and an attempt was made to assign the set of a “competence + educational form” to the learning outcomes specified in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 18, 2019 on the standard of education preparing for the architectural profession to check whether they can also be achieved by non-standard methods. The text formulates proposals for changes that can be introduced as part of the current system of education at the design faculties of universities and the tasks they face in the context of shaping the competences of the future.
Journal
Year
Issue
Pages
111-125
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
References
 • Śledziewska K., Włoch R., Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym systemie edukacyjnym?, Wydawnictwo DELab, UW, Warszawa 2019.
 • SkillsFuture, http://www.skillsfuture.sg/AboutSkillsFuture# [accessed: 22.01.2020].
 • Przybylska I., Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2018, Insight report, WEF, Geneva 2018, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf [accessed: 11.12.2019].
 • Wantuch-Matla D., Powszechna edukacja architektoniczna (PEA) w kształtowaniu umiejętności XXI wieku – doświadczenia zagraniczne na tle rozwoju idei PEA w warunkach polskich, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2020 [tekst nieopublikowany].
 • Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013 [ebook].
 • Clark A., An embodied cognitive science?, „Trends in Cognitive Science” 1999, Vol. 3, No. 9, 349, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661399013613, [accessed: 10.12.2019].
 • Kaczmarzyk M., Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej, Wydawnictwo Element, Gliwice 2018.
 • Cudny A., Przestrzeń publiczna a kapitał społeczny. Działania społeczności lokalnych na rzecz najbliższych im przestrzeni wspólnych, praca doktorska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta, Dz.U. 2019 poz. 1359, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001359 [accessed: 15.02.2020].
 • https://www.stem.org.uk/ [accessed: 12.02.2020].
 • https://softwarearchitecturezzen.blog/tag/architecture-thinking/ [accessed: 12.02.2020].
 • Radwańska E., Co to jest metoda projektów i na czym polega, http://przedszkolabezgranic.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9:metodaprojektow&catid=2:metody-nauczania&Itemid=13 [accessed: 12.05.2017].
 • Bisiak Z., Śmiechowski D., Wróbel A., Dialog z otoczeniem. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nr. DKOS-5002-60/05, Warszawa 2005.
 • Szewczuk K., Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 • The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in Time of Brilliant Technologies, W.W. Norton, New York–London 2014.
 • Gropius W., Pełnia architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba3bde5-90c1-4f95-b561-445f37817c43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.