PL EN


2017 | 38 | 249-279
Article title

Нові пам'ятки трипільської культури з північно-західного краю Мізоцького кряжу на Волинській Височині

Content
Title variants
EN
New sites of the Tripolye culture from the North-Western Mizoc'ka Hills in the West Volhynia
Languages of publication
PL EN UK
Abstracts
EN
The article presents materials coming from the newly uncovered sites of Tripoli culture from the Mizoc'ka Range of the West Volhynia, grouped within four zones. Ceramics from the researched settlements reveal elements characteristic for the Horiv-Nowomalin type and the Gordineśty group, whereas as for flint artefacts there are products and waste fragments made of easily accessible, local raw material.
References
 • Balcer B.1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław.
 • Jastrzębski S. 1989 Kultura Cucuteni-Trypole i jej osadnictwo na Wyżynie Wołyńskiej, Lublin.
 • Kruts V.A, Ryzhov S.M.2000 Trypolye culture in Volhynia (Gorodsk-Volhynian grup), [w:] Kośko A. (ed.), The Western Border Area of the Tripolye Culture. Baltic-Pontic Studies, Poznań, № 9, pp. 86–110.
 • Pasterkiewicz W., Pozikhovski A., Rybicka M., Verteletskyi D. 2013 Z badań nad problematyką oddziaływań kręgu badeńskiego na wschodnie rejony Wyżyny Wołyńskiej, [w:] Pozikhovski A., Rogoziński J., Rybicka M. (red.), Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 26, Rzeszów, s. 251–292.
 • Rybicka M.2016 Ceramika o zachodniej i południowo-zachodniej afiliacji. Nowomalin-Podobanka, rejon Ostrog. Kultura pucharów lejkowatych, [w:] Diachenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M., Verteletskyi D. (red.), Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osady kultury pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie, Rzeszów.
 • Verteletskyi D.2015 Kultura trypolska na Wyżynie Wołyńskiej, maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Videiko M.Y.2000 Trypolye and the Cultures of Central Europe. Facts and Character of interactions: 4200–2750 BC, [w:] Kośko A. (ed.), The Western Border Area of the Tripolye Culture (= Baltic Pontic Studies, t. 9), pp. 13–68.
 • Zawiślak P. 2013 Obiekty neolityczne ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań Sławomira Jastrzębskiego w latach 1983–1985), [w:] Pozikhovski A., Rogoziński J., Rybicka M. (red.), Na pograniczu kultury pucharów lejkowatychi kultuty trypolskiej, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 26, Rzeszów, s. 109–214.
 • Белановская т.Д., Шмаглий Н.М.1959 Позднетрипольское поселение у с. троянова, Житомирская области, „Краткие сообщения Института Aрхеологии”, bып. 8, с. 125–128.
 • Вертелецький Д.2013 Поселення трипільської культури Oстрог-Каплиця на Західній Волині, [w:] Pozikhovski A., Rogoziński J., Rybicka M. (red.), Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 26, s. 251–292.
 • Вертелецький Д.2016а Кераміка пізньотрипільського горизонту з поселення Кургани-Дубова, [w:] Diachenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M., Verteletskyi D. (red.), Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osady kultury pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie, Rzeszów, s. 71–100.
 • Вертелецький Д.2016b Керамика поселения Новомалин-Подобанка, [w:] Diachenko A., Król D., Kyrylenko A., Rybicka M., Verteletskyi D. (red.), Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osady kultury pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie, Rzeszów, s. 35–70.
 • Геренчук К.І. (ред.)1976 Природа Ровенської області, Львів.
 • Дергачев В.А.1980 Памятники позднего Триполья, Кишинев.
 • Дергачев В.А.2004 Пізній період трипільської культури, [w:] Відейко M. (red.), Енциклопедія трипільської цивілізації в 2-х томах, т. 1, Київ, с. 109–114.
 • Дрозд т.І. 2016 Конкреційні силіцити волино-поділля та їх гемолого-економічна оцінка. Автореферат дисертації наукового ступеня кандидата геологічних наук, Київ.
 • Захарук Ю.М.1956 Пізньотрипільське поселення у верхів'ях р. Cлучі (коротке повідомлення про розвідкові розкопки біля с. Нової Чорториї в 1949 р.), „Археологічні пам'ятки YPCP”, т. 6, Київ, с. 130–133.
 • Захарук Ю.М.1962 Вопросы хронологии культур энеолита и ранней бронзы прикарпатья и Волыни, „Краткие сообщения Института археологии”, вып. 12, с. 48–52.
 • Збенович В.Г.1976 Позднее триполье и его связь с культурами прикарпатья и Малопольши, Acta Archaeologica Carpathica, t. 16, с. 22–56.
 • Конопля В.М.1990 Пізньотрипільське поселення Малі Дорогостаї – І, I полевой семинар. Pаннеземледельческие поселения-гиган-ты трипольской культуры на Yкраине. Tезисы докладов первого полевого семинара, Тальянки – Веселый Кут – Майданецкое, с. 205–213.
 • Конопля В.М.1998 Кремнеобробне виробництво поселення трипільської культури Листвин, „Волино-Подільські археологічні студії”, Львів, с. 111–122.
 • Конопля В., пелещишин М. 1993 Xарактеристика кременевої індустрії поселення трипільської культури Листвин на Волині, [w:] Трипільська культура України (до 100-річчя відкриття), Львів, с. 26–29.
 • Конопля В.М., Oхрименко Г.В.1978 Pазведки на територии Западной Волыни, „Археологические открытия 1977 год”, Москва, с. 383.
 • Конопля В., Крушельницька Л., Гавінський А.2015 Поселення трипільської культури Костянець-Горби, [w:] Булига O.C., (ред.), „Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею”, вип. 13, ч. 1, с. 145–148.
 • Кошик Ю.А., палиенко Э.Т., Андрияш O.П. 1990 Геоморфология Украинской ССР, Pослый и.М. (ред.), Киев.
 • Маркевич В.І.1981 Позднетрипольские племена северной Молдавии, Кишинев.
 • Мовша Т.Г.1970 Позднетрипольское поселение в с. Жванец (по раскопкам 1961 г.), „Краткие сообщения Института археологии”, вып. 123, с. 84–93.
 • Мовша Т.Г.1971 O северной группе позднетрипольских памятников, „Cоветская археология”, № 1, с. 31–54.
 • Oхріменко Г.В.2012 Крем'яні скарби доби енеоліту, „Праці Центру пам'ятко-знавства”, вип. 22, с. 161–174.
 • Oхріменко Г., Кучинко М., Cкляренко Н., Cобуцький М., Oхріменко В.2007 Вивчення багатошарової пам'ятки Голишів на Волині, [w:] Oхріменко Г. (ред.), Олександр Цинкаловський та праісторія Волині, Луцьк, с. 319–402.
 • Пелещишин М.А.1974 Племена трипільської культури, [w:] Черниш O.П. (ред.), Стародавнє населення Прикарпаття і Волині, Київ, с. 130–148.
 • Пелещишин М.А.1997a Поселення мідного віку біля сіл Костянець і Листвин у Західній Волині, Львів.
 • Пелещишин М.А.1997b Археологічні роботи у Винниках, „Археологічні дослідження Львівського університету”, bип.2, Львів, c. 5–21.
 • Пелещишин М.А.1997c З історії перших трипільських общин у Cередньому Погоринні (за матеріалами поселення біля с. Хорова), „Археологічні дослідження Львівського університету”, bип. 2, Львів, c. 47–65.
 • Пелещишин М.А.1998a Пізньотрипільські поселення в околицях с. Хорова на Волині (Хорів – ІІ, ІІІ, IV), „Археологічні дослідження Львівського університету”, bип. 3, Львів, c. 45–72.
 • Пелещишин М.А.1998b Проблеми історії трипільських племен Західної Волині, Межиріччя Західного Бугу та Дністра, [w:] Бандрівський М., Крушельницька Л., Купчинський о. (ред.), Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка, т. 235, Львів, c. 175–192.
 • Пелещишин М.А.1998с Пізньотрипільські поселення біля сіл Костянець і Листвин на Волині, „Волино-подільські археологічні студії”, bип. 1, Львів, с. 89–110.
 • Пелещишин Н.А.1968 Pаскопки у с. Костянец на Волыни, „Археологические открытия 1967 года”, с. 199–200.1971 Pаскопки позднетрипольского поселения у с. Листвин на Волыни, „Археологические открытия 1970 года”, с. 236–237.1976 Pаскопки на Волыни, „Археологические открытия 1975 года”, с. 375–376.1990 Трипольская культура Западной Волыни, [w:] Черныш А.П. (ред.), Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (енеолит, бронза и раннее железо), Киев, с. 26–35.
 • Пелещишин Н.А.1968 Pаскопки у с. Костянец на Волыни, „Археологические открытия 1967 года”, с. 199–200.
 • Пелещишин Н.А.1971 Pаскопки позднетрипольского поселения у с. Листвин на Волыни, „Археологические открытия 1970 года”, с. 236–237.
 • Пелещишин Н.А.1976 Pаскопки на Волыни, „Археологические открытия 1975 года”, с. 375–376.
 • Пелещишин Н.А.1990 Трипольская культура Западной Волыни, [w:] Черныш А.П. (ред.), Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (енеолит, бронза и раннее железо), Киев, с. 26–35.
 • Пелещишин Н.А., Чайка P.М.1972 Pаскопки у с. Листвин на Волыни, „Археологические открытия 1971 года”, с. 314–315.
 • Пелещишин М., Pудий В.2000 Нові дані про пізньотрипільське поселення біля с. Cуйми на Волині, „Археологічні дослідження Львівського університету”, bип. 4, Львів, с. 27–43.
 • Позіховський O.Л.2005 Матеріали до каталогізації пам'яток Трипільської культури Середнього Погориння, [w:] Oхріменко Г. (ред.), Археологічна спадщина Яна Фітцке, Луцьк, с. 279–314.
 • Попова Т.А.2003 Многослойное поселение Поливанов Яр, Cанкт-Петербург.
 • Прищепа Б.А. 1986 Отчет о работе археологической экспедиции Ровенского краеведческого музея в 1986 году, Ровно.
 • Прищепа Б.А., Чекурков В.С. 2005 Звіт про археологічні дослідження Рівненської філії ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України –Рівне» Інституту археології НАН України на території Рівненської області у 2004 р, Рівне. Фонди POКМ.
 • Прищепа Б.А., Войтюк O.П., Позіховський O.Л., Чекурков В.C.2011 Звіт про археологічні експертизи та розвідки на території Рівненської області в 2010 р, Рівне. Фонди POКМ.
 • Пясецкий В.К. 1999 Позднепалеолитическая стоянка Мирогоща I (Поле Вотрубы), „Pоссийская археология”, вып. 3, с. 98–107.
 • Свєшніков І.К.1952 Pозкопки в с. Костянець на полі Листвинщина, „Археологические Пам'ятники YPCP”, Київ, т.6, c. 131–139.
 • Cвєшніков І.К., Нікольченко Ю.М.1982 Довідник з археології України. Ровенська область, Київ.
 • Ткач В.В.2001 Звіт про розвідкові роботи в 1996–2001 роках на території Дубенського району Рівненської області, Дубно.
 • Ткач В.В.2008 Археологічні пам'ятки верхів'я р. Розинки, „Археологічні дослідження Львівського університету”, bип. 11, с. 195–208.
 • Ткач В.В.2009 Нові знахідки доби енеоліту з Дубенщини, „Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Волинського краєзнавчого музею та 60-річчю Колодяжненського літературно-меморіаль-ного музею Лесі Yкраїнки, Луцьк – Колодяжне, 19–20 травня 2009 року”, bип. 4, Луцьк, с. 510–511.
 • Ткач В.В.2011 Неолітичне поселення Нараїв-Бродки на Дубенщині, „Історія музейництва і пам'яткоохоронної справи в Oстрозі та на Волині. Науковий збірник”, bип. 3., Oстрог, с. 152–155.
 • Ткач В.В.2013 Oрнаментовані та фігурні пряслиця палеометалевого часу з Дубенщини, „Cакральна спадщина Дубенщини. Матеріали міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1025-річчю хрещення Київської Pусі та 521-й річниці Дубенського замку”, Луцьк, с. 245–250.
 • Tкач В.В., Бардецький А.Б. 2011 Звіт про результати археологічних розвідок на території Дубенського району Рівненської області 2011 року, Луцьк.
 • Xарковець Ю.І., Tкач В.В., Пшеничний Ю.Л. 2013 Звіт про результати археологічних розвідок, шурфувань та наглядів на території м. Дубно, Дубенського та Млинівського районів Рівненської області 2013 року, Pівне.
 • Чайка P.2009 Давньоруське городище Листвин і його околиці у X–XI ст., Львів.
 • Чайка P., Довгань П. 1998 З історії дослідження Листвинського городища на Волині, (= „Волино-подільські археологічні студії”, bип. 1), Львів.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ba83781-0af1-4c21-b276-5774b9e15847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.