PL EN


2009 | 9 | 119-158
Article title

Postdualistyczna filozofia człowieka. Wprowadzenie do filozofii Zdzisława Cackowskiego

Content
Title variants
RU
Постдуалистическая философия человека. Введение в философию Здислава Цацковского
EN
Post-dualistic Philosophy of Man. An Introduction to the Philosophy of Zdzisław Cackowski
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Этот текст посвящен философии Здислава Цацковского. Главный тезис этой философии выражается в утверждении: человек – это мир человека. У неѐ много консеквенций. Методологическая: не удастся понять человека, упуская из виду мир, в котором и которым человек живет. Онтологическипознавательная: столько мира, сколько человека; антропологически- нравственная: столько мира, сколько человеческой ответственности. Однако это не классическая антропология. Ведь здесь не возникает вопрос, кем является человек, каков мир, в котором он живет. Зато появляются вопросы: какие механизмы лежат в основе человеческого миросозидания, на каких уровнях, слоях и планах реализуется человечность человека, какими средствами реализует человек свою жизнь. Цацковского не интересует человек как таковой, но его интересуют средства, формы и механизмы человеческого миро/творения.
EN
This paper is devoted to Zdzislaw Cackowski’s philosophy of man. The basic thesis of that philosophy is the sentence: man is the world of man. This has many consequences. Methodological: we cannot understand man, without understanding the world in which and by which he lives. Ontological-cognitive: there is as much world as there is man, and anthropological-moral: there is as much world as there is human responsibility. This is not, however, classical anthropology. We do not have here the question, what is man or what is the world in which man lives in. Instead, we ask, what are the mechanisms that are at the foundation of the human world-creation, on what levels, layers and planes do humans realize their humanity, and by what means do humans realize their life. Cackowski is not interested in man as such, instead he is interested in the means, forms and mechanisms of the human world-creation.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Althusser L. 2009. W imię Marksa, przekł. M. Herer. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Bauman Z. 2008. „Bóg umrze razem z ludzkością, rozmowa z J. Makowskim”. Res Publica 4.
 • Cackowski Z. (red.). 1982. Poznanie umysł, kultura. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Cackowski Z. 1978. „Marksistowska koncepcja filozofii”. Studia Filozoficzne 11(156).
 • Cackowski Z. 1981. Trud i sens ludzkiego życia. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Cackowski Z. 1997. Rozum między chaosem a „Dniem Siódmym” porządku. Kategorie ludzkiego myślenia. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Cackowski Z. 1998. „Główne idee epistemologii Ludwika Flecka”. Nauka 3.
 • Cackowski Z. 2001. „Ludwik Fleck, problem socjologicznej koncepcji poznania”. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (147).
 • Cackowski Z. 2001. Życie ludzkie. Źródło i miara wartości. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Cackowski Z. 2003. Człowiek i świat człowieka. Warstwy „ludzkiego ciała”. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Cackowski Z. 2003. Związek dwu torów ludzkiej historii: historii bytu i historii form doświadczenia bytu / myślenia o bycie. W Byt i jego pojęcie, A.L. Zachariasz (red.). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Cackowski Z. 2010. Zdobywanie i zużywanie się oświadczenia ludzkiego. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Eagleton T. 2008. „Moralność w świecie zmierzchu teorii”. Krytyka Polityczna 16/17.
 • Finkielkraut A., P. Sloterdijk. 2009. „Dialog pod niebem usłanym zgasłymi gwiazdami”. Przegląd Polityczny 97/98.
 • Foucault M. 1999. Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, przekł. B. Banasiak, T. Komendant i in. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Giddens A. 2008. Konsekwencje nowoczesności, przekł. E. Klekot, Eidos. Kraków: Wyd. UJ.
 • Jarnicki P. 2008. Fleck a metafory. W Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, seria Antropologia Wiedzy, t. 3, B. Płonka-Syroka (red.). Warszawa.
 • Kołakowski L. 1987. Jeśli Boga nie ma. Londyn: Aneks.
 • Luhmann N. 2007. Funkcja religii, przekł. D. Motak. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Ładosz M. 2004. „Materializm a problem ogólności świata”. Principia XXXIX.
 • Łoziński R. 1985. Antysubiektywistyczna idea praktyki. Wrocław.
 • Molenda Ł., K. Goraziński. 2009. „Człowiek to świat człowieka – wywiad z prof. Z. Cackowskim”. Episteme. Studenckie Zeszyty Filozoficzne UMCS 6.
 • Momro J. 2010. Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność. Kraków: Universitas.
 • Negri P. 2006. Powrót. Alfabet biopolityczny. Rozmowy z Anne Dufourmentelle, przekł. J. Żakowski. Warszawa: Wyd. Sic!.
 • Piaget J. 1972. Strukturalizm, przekł. S. Cichowicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Polak T. 2009. Cielesność transcendencji?. W Nauka a metafizyka, A. Motycka. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Sloterdijk P. 2008. Krytyka cynicznego rozumu, przeł. P. Dehnel. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Walicki A. 2007. „Marksistowska filozofia w PRL w świetle osobistych wspomnień”. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 3 (63).
 • Walla P. 1999. Trud i sens jako konstytutywne cechy wartości życia w koncepcji Profesora Zdzisława Cackowskiego. Poznań: Instytut Filozofii UAM.
 • Žižek S. 2007. Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, przekł. J. Kutyła. Kraków: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7babd505-0eac-4525-b671-9f0766f3565f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.