PL EN


2014 | 11(935) | 59-77
Article title

Zewnątrzmiejska dostępność komunikacyjna w kontekście budowania atrakcyjności lokalizacyjnej metropolii w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

Title variants
EN
Location Extraurban Transport Accessibility in the Context of Building-up the Location Attractiveness of the Metropolises in Poland – The Example of the Małopolska Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym założeniem w artykule jest teza, że istnieje silna korelacja pomiędzy dostępnością komunikacyjną a gospodarczym potencjałem danego terytorium. Dobra i poprawiająca się dostępność komunikacyjna jest jednym z podstawowych celów działalności władz publicznych różnego szczebla: władz metropolii, jak również przedstawicieli rządu i administracji Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono zamiary władz publicznych różnego szczebla administracji dotyczące wykorzystywania infrastruktury komunikacyjnej na rzecz dynamizacji wzrostu społeczno-gospodarczych wskaźników regionalnych. Jest to szczególnie istotne dla metropolii, ponieważ te jednostki układu osadniczego dążą do włączenia się w globalną sieć wymiany potencjału. Najsilniejsze miasta stanowią odbicie poziomu gospodarki narodowej. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej stanowi dla władz regionalnych, jak również dla ośrodków i obszarów metropolitalnych istotne zadanie, gdyż dobra sieć transportowa umożliwia przyciąganie potencjału. W artykule dokonano przeglądu możliwości i rozwiązań dotyczących budowania połączeń transportowych w celu podniesienia ekonomicznego potencjału najsilniejszych miast w Polsce.
EN
This article’s basic assumption, and starting point, is that there is a strong correlation between accessibility (the availability of transport) and the territorial potential of an economy. Increased accessibility is one of the most important goals for metropolis authorities, central government representatives and key EU officials alike. The article shows the intentions of different levels of public administration representatives for how they would like to use the communication infrastructure to speed up regional and local social-economy indicators. Accomplishing that goal is especially important for metropolises which seek to join the global network of potential exchange. It is also important for governments because the strongest cities are “the mirrors” of the strength of the national economy. Economic strength is important for regions as well as metropolitan areas and metropolitan centre officials because they would like to attract potential. The article reviews the possibilities and solutions for building transport links to improve the economic potential of the most powerful cities in Poland.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, michal.kudlacz@uek.krakow.pl
References
 • Ekspercki projekt koncepcji zagospodarowania przestrzennego do roku 2033 [2013], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
 • Izdebski H. [2008], Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.
 • Jałowiecki B. [2000], Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego do roku 2020 [2010], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Miłaszewicz D., Ostapowicz B. [2011], Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 24, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Saasen S. [2005], The Global City: Introducing a Concept, „Brown Journal of World Affairs”, vol. 11, nr 2, Chicago.
 • Strategia rozwoju Małopolski na lata 2011–2020 [2011], Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2020 [2014], Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Strategia rozwoju transportu do roku 2020 [2013], Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 • Szczepański M.S., Jałowiecki B. [2002], Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • Utrzymać Europę w ruchu, zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu [2005], Komisja Europejska, Bruksela.
 • Założenia Krajowej Polityki Miejskiej [2013], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb2e54a-6bf2-4d2e-8284-5a9aefd92d91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.