PL EN


2012 | 3(25) | 207-223
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Content
Title variants
EN
Spatial diversity of activities of farmers in obtaining EU funds for the development of farms in the wielkopolska voivodeship on the example of the measure “Modernisation of agricultural holdings”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents and assesses the activities of farmers in obtaining EU funds for the development of the farm operation on the example of modernisation of agricultural holdings. The activity of farmers in applying for funds for agricultural development in terms of poviats is highly diverse. Fragmentation of farms is an important factor of differentiation of farmers’ activity in applying for funds, because it usually implies their weak economic strength and thus limits the possibilities for further development.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę aktywności rolników w pozyskiwaniu środków pomocowych UE na rozwój gospodarstw rolnych na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Aktywność rolników w pozyskiwaniu środków na rozwój gospodarstw rolnych w ujęciu powiatowym jest wysoce zróżnicowana. Ważnym czynni-kiem zróżnicowania aktywności rolników w pozyskiwaniu środków jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, bowiem implikuje ono zazwyczaj ich słabą siłę ekonomiczną i tym samym ogranicza możliwości dalszego rozwoju.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport końcowy.n2007. IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 • Józwiak W., 2005. Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw starej Unii. W: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych. Zesz. 7. IERiGŻ – PIB,Warszawa, 10-23.
 • Józwiak W., 2008. Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych na obszarach OSN. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 8, 2b.
 • Karwat-Woźniak B., 2005 a. Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej. Studia i monografie. IERiGŻ, Warszawa.
 • Karwat-Woźniak B., 2005 b. Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zesz. 10. IERiGŻ – PIB, Warszawa, 13-16.
 • Michałek R., Kowalski J., Cupiał M., Tabor S., 1992. Struktura środków produkcji a efektywność postępu naukowo-technicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 402, 205-213.
 • Nowak E., 2004. Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza). Bogucki Wyd. Nauk., Kilece-Poznań.
 • Okoń-Horodyńska E., Piecha K., 2005. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje. PTE, Warszawa.
 • Poczta W., 2010. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3.
 • Poczta W., Siemiński P., 2010. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE – próba prognozy do 2013 roku. Wyd. Uniw. Przyr., Wrocław.
 • Pawlak J., 1994. Światowe tendencje w technice rolnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 415, 67-74.
 • Pięć lat Polski w UE. 2009. Raport UKIE, Warszawa.
 • Runge J., 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.
 • Zalewski A., 1989. Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Zegar J., 1985. Rachunek ekonomiczny i podejmowanie decyzji w gospodarstwie chłopskim. Wyd. Spół., Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb37320-f0ba-4adf-a212-b6ffd32116be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.