PL EN


2019 | 1 | 141-154
Article title

PRACA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I JEJ PROBLEMY

Authors
Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL WORK OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR PROBLEMS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problemy pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wskazano, że na zatrudnienie i aktywność na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami zdecydowanie wpływa integracja i społeczny odbiór niepełnosprawności. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe absolwentów niepełnosprawnych jest czynnikiem współdecydującym o efektywnym wykonywania zadań zawodowych. W oparciu o badania własne podjęto próbę oceny czynników decydujących o skuteczność działań wspierających, służących zwiększeniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Wśród przedstawionych czynników odnoszących się do osób niepełnosprawnych przedstawiono znaczenie doskonalenia zawodowego i przystosowania zawodowego do otwartego rynku pracy.
EN
The article focuses on problems of professional work. The article also presents ideas on how to activate the disabled’s professional activity. Moreover,based on my own research, an attempt has been made to point out the factors influencing the disabled’s activity. The reasearch findings, based on results from secondary schools in Lubuskie Voivodeship,have shown the need for creating a flexible support system which would be accessible not only to the disabled but also their families.
Year
Volume
1
Pages
141-154
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
author
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
References
 • Adamczyk M.J, Łodyżyński A., Edukacja w krajach rozwiniętych – skrypt dla studentów z pedagogiki porównawczej, OWFU, Stalowa Wola 2002.
 • Baraniak B., Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 • Barczyński A., Rehabilitacja zawodowa jako rozwiązanie systemowe, [w:] M, A, Paszkowicz, M. Garbat, (red.) Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy, Zielona Góra 2015.
 • Borek J., Borek E., Instytucje polskiego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] J. Borek, M. Olszewski, (red.), Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom 2015.
 • Borek J., Borek E., Zatrudnienie i polityk rynku pracy w świetle kluczowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski, [w:] Paszkowicz M.A, Hrynenko A., Pietrulewicz B. (red.), Człowiek, społeczeństwo, gospodarka, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2014.
 • Czarnecki K. M., Leksykon metodologiczny, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.
 • Czarnecki K.M., Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016.
 • Daszkiewicz J., Wsparcie aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych ze środków Funduszy Europejskich na Mazowszu w perspektywie lat 2014-2020, [w:] J. Borek, M. Olszewski, (red.) Aktywizacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom 2015.
 • Giermanowska E., Zatrudnianie młodych osób niepełnosprawnych w opiniach pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Polski model rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, [w:] E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Janowska I., Smoleńska J., Młodzież ze schorzeniami i wadami fizycznymi – wybór zawodu, kształcenie i praca, WSIP, Warszawa 1979.
 • Kaczor S., Pierwsza praca w życiu młodych ludzi, „Problemy Profesjologii” 2013, nr 1.
 • Kalbarczyk M., Szklarczuk M., Tyflorehabilitacja dla wszystkich również dla widzących, Fundacja Szansą dla Niewidomych, Warszawa 2012.
 • Komar W., Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej, WSIP, Warszawa 1986.
 • Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2004.
 • Lipowski O., Pedagogika specjalna. Zarys, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
 • Majewski T., Biologiczna koncepcja niepełnosprawności, [w:] R. Ossowski (red.), Kształcenie specjalne i integracyjne, MEN, Warszawa 1999
 • Majewski T., Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych dla pracowników terenowych, Biblioteka Miesięcznika Zakłady Pracy Chronionej, Krajowa Izba Gospodarczo -Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 • Olszewski M., Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie usług agenta i trenera pracy, [w:] B. Pietrulewicz, M.A. Paszkowicz (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Wydawnictwo PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2015.
 • Pietrulewicz B., Klementowska A. (red.), Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTP, IIBNP, UZ, Zielona Góra 2017.
 • Pietrulewicz B., Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 • Pietrulewicz B., Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (wybrane problemy), [w:] B. Pietrulewicz, M.A Paszkowicz (red.), Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 • Pietrulewicz B., Wychowanie pracownicze – możliwości kształtowania sylwetek pracowników, [w:] B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, Instytut Badań Naukowych, Warszawa 2008.
 • Plewa Cz., Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym - zarys monograficzny wzbogacony ilustracją własnych badań empirycznych, Koszalin 2016.
 • Przybyłka A., Wybrane aspekty pracy osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, [w:] Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 2006.
 • Rachalska W., Wiatrowski Z., Pedagogika pracy, WSiP, Warszawa 1978.
 • Suchy S., Potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia młodzieży bezrobotnej w kontekście rynku pracy, „Edukacja – studia, badania, innowacje” 1996. nr 2(54).
 • Szeligiewicz-Urban D., Wspomaganie rozwoju potencjału zawodowego pracowników niepełnosprawnych, [w:] B. Pietrulewicz, M.A, Paszkowicz (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, PTP, IIBNP-UZ, Zielona Góra 2015.
 • Wiatrowski Z., Aktywność i działalność zakładowa w koncepcji całożyciowego rozwoju zawodowego człowiek, [w:] B. Pietrulewicz (red.), Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 • Wiatrowski Z., Edukacja i praca w kontekście współczesnego rozwoju społeczno - gospodarczego, „Problemy Profesjologii” 2013, nr 1.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogika pracy, Wyższa Szkoła pedagogiczna w Bydgoszczy.
 • Wiśniewska A., Kompetencje pracowników a oczekiwania pracodawców, [w:] K. Gandziarski, B. Pietrulewicz, (red.), Edukacja i praca. Problemy teorii i praktyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, Konin 2014.
 • Wiśniewski C., Edukacyjny kontekst pracy, „Edukacja i Dekalog” 1999, nr 3.
 • Wołk Z., Kształtowanie kultury technicznej wobec uczniów liceów ogólnokształcących, WSP, Zielona Góra, 1990.
 • Wołk Z, Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bb4d625-eea6-46ea-ac34-74f41261e5d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.