PL EN


2018 | 4 (375) tom I | 410-422
Article title

Consumption Cocooning in Consumer Behaviour of Polish Seniors (Report from Own Research)

Authors
Content
Title variants
PL
Domocentryzacja konsumpcji w zachowaniach konsumenckich osób starszych w Polsce (Raport z badań własnych)
RU
Домоцентризм потребления в потребительском поведении пожилых лиц в Польше (отчет о собственных обследованиях)
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
In the related literature, old age is increasingly recognised as a development phase where all areas evolve and transform: from medical and biological, through social and economic, to family-related, and personal, individual areas. Population ageing is ever more frequently perceived in the context of problems concerning various aspects of social and economic life. More and more seniors are following new consumer trends, including consumption cocooning. This article is a research exercise. Its primary aim is to provide some insight into cocooning and to identify the impact of this consumer trend on the decisions made by Polish seniors. The first part very synthetically explains the concept and essence of the consumption cocooning trend. The next section focuses on the research conceptualisation and a description of the research sample and its characteristics. Based on the conducted research, the last part attempts to define consumption cocooning within the decision-making process among people aged 65+.
PL
Starość jest coraz częściej ujmowana w literaturze przedmiotu jako faza rozwojowa, podlegająca ewolucji i przeobrażeniom we wszystkich obszarach – począwszy od medycznego, biologicznego, przez społeczny, gospodarczy, po rodzinny i osobisty, indywidualny. Starzenie się populacji jest z kolei coraz częściej postrzegane w wymiarze problemów dotyczących różnych sfer życia społecznego i gospodarczego. Seniorzy coraz częściej ulegają nowym trendom konsumenckim, do których zaliczana jest m.in. domocentryzacja konsumpcji. Artykuł ma charakter badawczy. Jego podstawowym celem jest przybliżenie pojęcia domocentryzmu oraz uchwycenie wpływu tego trendu konsumenckiego na przebieg procesu decyzyjnego polskich seniorów. W pierwszej części tekstu, w sposób bardzo syntetyczny, wyjaśniono pojęcie i istotę trendu konsumenckiego, jakim jest domocentryzacja konsumpcji. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz opisie próby badawczej i jej cech charakterystycznych. Z kolei w ostatniej części tekstu, na podstawie przeprowadzonych badań, podjęto próbę uchwycenia domocentryzmu w procesie podejmowania decyzji konsumpcyjnych przez osoby w wieku 65+.
RU
Старость все чаще воспринимается в литуратуре по предмету как фаза развития, эволюирующая и видоизменяющаяся во всех сферах, начиная с медицинской, биологической, через социальную, экономическую, до семейной и личной, индивидуальной. Старение популяции, в свою очередь, все чаще видят сквозь призму проблем, касающихся разных сфер социально-экономической жизни. Пожилые лица все чаще подвергаются новым трендам, к которым относят, в частности, домоцентризм потребления. Статья имеет исследо- вательский характер. Основная цель ее – приблизить понятие домоцентризма и постичь влияние этого потребительского тренда на ход процесса принятия решений польскими пожилыми людьми. В первой части статьи, весьма син- тетически, объяснили понятие и суть потребительского тренда, каким является домоцентризм потребления. В ее дальнейшей части сосредоточились на концептуализации изучения и описании исследовательской выборки и ее характерных свойств. В последней же части текста, на сонове проведенного изучения, попытались постичь домоцентризм в процессе принятия потребительских решений лицами в возрасте свыше 65 лет.
Year
Pages
410-422
Physical description
Contributors
author
References
 • Bauman Z. (2003), Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Berbeka J. (1999), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Burd G., Drucker S.J., Gumpert G. (2007), The Urban Communication Reader, Hampton Press, Inc., New York.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Carpentier J. (1997), Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa.
 • Czernecka J., Zalega T., (2017), Seniorzy i single jako przykłady segmentów konsumentów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw, (in:) Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Habuchi I. (2005), Accelerating Reflexivity, (in:) Ito M., Okabe D., Matsuda M. (Eds.), Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life, MIT Press, Cambridge.
 • Hines A. (2009), Consumer trends in three different worlds, “The Futurist”, July-August.
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kozłowski T. (2012), W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne aspekty cocooningu, (in:) Tematy z Szewskiej, http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2012/05/kozlowski. pdf [access: 02.03.2016].
 • Neller K. (2008), What makes People Trust in their Fellow Citizens?, (in:) Meulemann H. (Ed.), In Social Capital in Europe: Similarity of Countries and Diversity of People?, Brill, Leiden.
 • Popcorn F. (1991), The Popcorn report: Faith Popcorn on the future of your company, your world, your life, Doubleday, New York.
 • Putman R. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Robbitt R. (2009), Photographers Have Several Camera Option for Geotagging Pictures with GPS Points, “Directions Magazine”, http://www.directionsmag.com/entry/photographers-have-several-camera-options-for-geotaggingpictures-with-gps-/122479 [access: 16.03.2016].
 • Schluter M., Lee D. (1993), The R Factor, Hodder & Stoughton Religious, London.
 • Szul E. (2008), Społeczno-ekonomiczne aspekty prywatyzacji konsumpcji, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia”, Vol. XXXIII, Sectio I.
 • Uslaner E.M. (1998), Social capital, television, and the “mean world”: Trust, optimism, and civic participation, “Political Psychology”, No. 3.
 • Van Raaij F. (2001), Konsumpcja postmodernistyczna, (in:) Lambkin M. (red.), Zachowanie konsumenta.
 • Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T. (2015), Prosumpcja jako innowacyjny trend konsumencki - ujęcie teoretyczne, (in:) Sobiecki R. (red.), E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i PerspektywyRozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Zalega T. (2016), Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bbe1279-9831-4bae-a42e-b69908d49e6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.