PL EN


2014 | 6 | 2 | 9-32
Article title

Americká obchodní politika a subsaharská Afrika. Současné trendy a jejich důsledky pro východní Afriku

Authors
Content
Title variants
EN
US Trade Policy and Sub-Saharan Africa. Current Trends and Their Implications for Eastern Africa
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Autor analyzuje složité vztahy mezi bilateralismem, regionalismem a multilateralismem v agendě celosvětové liberalizace obchodu. Spojené státy, jeden z největších propagátorů liberalizace obchodu prostřednictvím mnohostranných jednání, přesunuly v polovině 80. let svůj zájem k bilaterálním a regionálním dohodám. Tento posun odráží změny v globální ekonomice, konec ekonomické dominance USA a stagnaci mnohostranných jednání. Hlavní ekonomické velmoci začaly soutěžit o získání co největších obchodních preferencí. Dnes je globální ekonomika vyplněna hustou sítí regionálních a dvoustranných dohod, které nabízejí signatářům možnost pokračovat v liberalizaci obchodu i nad rámec agendy Světové obchodní organizace. Ačkoli subsaharská Afrika je nejvíce marginalizovaným regionem světové ekonomiky, je také součástí této sítě. Obchodní vztahy mezi USA a Afrikou se vyvinuly zejména v posledních patnácti letech na bázi African Growth and Opportunity Act (AGOA). Jedná se o jednostranný obchodní preferenční režim, který umožňuje africkým státům bezcelní přístup na americký trh. Jak ale ukazuje případová studie Východoafrického společenství, výhody plynoucí z AGOA jsou pro většinu afrických států velmi omezené a je velmi pravděpodobné, že AGOA nepřinese žádné podstatné změny ve struktuře obchodu v Africe.
EN
The author analyses the very complex relationship between bilateralism, regionalism, and multilateralism in the global trade liberalization agenda. The United States, one of the biggest promoters of trade liberalization through multilateral negotiations, shifted its focus to bilateralism and regionalism in mid-80’s. This shift reflected changes in global economy, end of the US economic dominance, and stagnation of the multilateral negotiations. Major economic powers, including regional semipowers, started to compete for trade preferences. Today, global economy is filled with a dense network of regional and bilateral agreements, which offer signatories to proceed in trade liberalization beyond the WTO agenda. Although sub-Saharan Africa is the most marginalized region, it is also part of this network. Trade relations between the US and Africa developed in last 15 years under the African Growth and Opportunity Act (AGOA), unilateral trade preference regime allowing African states duty-free access to the US market. However, as the case study of East African Community member states reveals, the benefit is very limited and very likely will not lead to any substantial changes in trade patterns in Africa.
Contributors
  • Ústav světových dějin FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc3c42c-662c-45ba-8a40-faa4d9974903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.