PL EN


2017 | 2 | 79-86
Article title

MODERN PEDAGOGUE – PROSPECTIVE FIELDS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY. ANALYSIS OF THE PROBLEM BASED ON SELECTED PROJECT ACTIONS

Content
Title variants
PL
NOWOCZESNY PEDAGOG – PERSPEKTYWICZNE OBSZARY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ. ANALIZA PROBLEMU W OPARCIU O WYBRANE DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is the presentation of the assumptions and the existing, selected project re-sults of the „Modern Pedagogue” project (No. POWR.03.01.00-00-K423/16) co-financed by the European Union from the European Social Fund, conducted (and granted by the National Centre for Research and Development) at the Faculty of Pedagogical Sciences of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. The main aim of the project is to improve labour-market-required professional competencies, communicational abilities, in the field of entrepreneurship, IT abilities and analytical skills among students of pedagogy and special education – of the last two semesters of first and second degree studies. The „Modern Pedagogue” project incorpo-rates: workshops, study visits at employer’s facility and a team work on the design method con-cerning, among others, the Hokus Focus therapy, „In somebody else’s shoes” – elaboration on the method of developing empathy among students, or „Departmental meetings with labour market experts”, being a favourable space for a debate with practitioners, including searching for an answer to the following question: What are the prospective fields of activity modern pedagogues these days? The answer to the above question is not an easy one, as it constitutes the starting point for further reflection and it’s part of discussion on the role of a modern peda-gogue in the changing socio-professional reality.
PL
Celem artykułu jest prezentacja założeń oraz dotychczasowych, wybranych rezultatów projektu „Nowoczesny pedagog” (Nr POWR.03.01.00-00-K423/16) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego (z ramienia NCBiR) na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem głównym projektu jest wzmocnienie pożądanych na rynku pracy kompe-tencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i anali-tycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej – słuchaczy ostatnich dwóch semestrów studiów I oraz II stopnia. Projekt obejmuje: warsztaty, wizyty studyjne u pracodawców oraz ze-społową pracę metodą projektu w zakresie m.in.: Terapii Hokus Focus, „W cudzych butach” – opracowywania metod rozwijania empatii wśród studentów, czy „Wydziałowych spotkań z eks-pertami rynku pracy – stanowiących dogodną przestrzeń do debaty z praktykami, w tym m.in. poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Jakie są perspektywiczne obszary aktywności współcze-snych pedagogów? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta, jest punktem wyjścia do dalszych rozważań i częścią dyskusji na temat roli nowoczesnego pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-zawodowej.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Central Statistical Office, Higher Education Institutions and their Finances in 2014. Statistical Information and Elaboriations, Warsaw 2015. Retrieved October 30, 2017, from https://stat.gov.pl/en/topics/education/education/
 • Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej, [in:] Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, edited by M. Dudzikowa, A. A. Kotusiewicz, Wy-dawnictwo UW, Filia w Białymstoku, Białystok 1994.
 • Drabik J., Miejsce i rola nauczyciela jako pedagoga i promotora zdrowia. Ogólne wprowadzenie do problema-tyki, [in:] Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia, edited by J. Drabik, M. Resiak, AWFiS Gdańsk, Gdańsk 2009.
 • European Commission, Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, EC Directorate-General for Enter-prise and Industry, Brussels 2014. Retrieved October 20, 2017, from https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/.../pdf.
 • European Commission, Guide To Social Innovation, February 2013. Retrieved October 20, 2017, from https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/guide-social-innovation_en.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) & European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Psychosocial risks in Europe Prevalence and strategies for prevention, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014. Retrieved October 20, 2017, from https://osha.europa.eu/.../publications/.
 • Infuture Hatalska Foresight Institute, Praca: Scenariusze przyszłości, September 2016. Retrieved October 30, 2017, from http://infuture.institute/raporty/.
 • Institute for the Future (IFTF) for the University of Phoenix Research Institute, Future Work Skills 2020, 2011. Retrieved October 20, 2017, from http://www.iftf.org/uploads/media/SR1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf.
 • Kargulowa A., Zmiany w polskim poradnictwie (Changes in counselling in Poland), „Edukacja Dorosłych” 2010, No 1.
 • Kocór M., Niedopasowanie kompetencyjne, [in] Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015, edited by J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-czości (Polish Agency for Enterprise Development), Warsaw – Cracow 2015. Retrieved October 20, 2017, from https://bkl.parp.gov.pl/raporty.html.
 • Kulpa-Puczyńska A., Teachers of Polish Vocational Schools vs. Changes in the Model of Employment and Organization of Work. Study Report , „Procedia Social and Behavioral Sciences Journal”, Vol. 141, 2014.
 • Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cracow 2009.
 • Nawrat D., Znaczenie kompetencji międzykulturowych w przygotowaniu do aktywności zawodowej na europej-skim rynku pracy, [in:] Praca w życiu człowieka i jej społeczno – edukacyjne uwarunkowania, edited by J. Matejek, K. Białożyt, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Cracow 2015.
 • Phills J. A. Jr., Deiglmeier K., Miller D.T., Rediscovering Social Innovation, „Stanford Social Innovation Review” 2008, Vol. 6, No. 4.
 • Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 • Triz: An Approach to systematic innovation, GOAL/QPC Research Commitee, Volume 1 of Research Report, 1997.
 • Urbaniak-Zając D., W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cracow 2016.
 • Website including information about the project: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/1593
 • World Economic Forum, Future of Jobs Report. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, January 2016. Retrieved October 30, 2017, from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs.
 • Wróblewski A. K., Edukacja w nieprzewidywalnej przyszłości (Education in the unforeseeable future), „Nauka” 2017, No 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc6d453-543f-43db-bd1f-cd96bbf8430c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.