PL EN


Journal
2020 | 100 | 4 | 10-20
Article title

Próba periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej

Title variants
EN
An attempt at periodisation of biblical Polish history
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia propozycję periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej odwołującą się głównie do kryteriów filologicznych. Jego autor zaproponował wydzielenie trzech epok w historii tej odmiany stylowej języka polskiego, obejmujących: (1) okres kształtowania się właściwości polszczyzny biblijnej – od domniemanego Psałterza Kingi do przełomu XVI i XVII wieku; (2) okres utrwalania stylowych wyznaczników polszczyzny biblijnej – od przełomu XVI i XVII wieku do lat 70. XX stulecia – oraz (3) okres kontynuacji/przemian wzorca stylowego polszczyzny biblijnej – od lat 70. XX wieku do dziś. Zaproponowanej periodyzacji towarzyszy komentarz uzasadniający przyjęte cezury czasowe, a także wskazujący na czynniki mające wpływ na kształtowanie i utrwalanie tych cech i właściwości, które złożyły się na zbiór konstant stylowych biblijnej odmiany języka polskiego.
EN
The paper presents a proposition of periodisation of biblical Polish history, referring mainly to philological criteria. The author suggests distinguishing three periods in the history of this language style, including: (1) development of the properties of biblical Polish – from the alleged Psałterz Kingi to the turn of the 16th and 17th centuries; (2) consolidation of stylistic features of biblical Polish – from the turn of the 16th and 17th centuries to the 70s of the 20th century; and (3) continuation/transformation of the stylistic pattern of biblical Polish – from the 70s of the 20th century until today. Apart from the periodisation, the paper contains remarks on the assumed time lines, as well as factors which influenced the development and consolidation of these qualities and features, which make up a collection of stylistic constants of the biblical variety of Polish.
Journal
Year
Volume
100
Issue
4
Pages
10-20
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc717e9-ca5e-4fc5-a830-a4ea26b76932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.