PL EN


2018 | 18 | 13-22
Article title

EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE POTRZEB GLOBALNEGO I WIELOKULTUROWEGO SPOŁECZEŃSTWA

Content
Title variants
EN
ADULT EDUCATION IN THE CONSTELLATION OF GLOBAL AND MULTICULTURAL SOCIETY NEEDS
Conference
Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się wielkim przyspieszeniem cywilizacyjnym. Nie wystarcza już tradycyjna zdolność adaptacyjna społeczeństwa do zamieniających się sytuacji społecznych, gospodarczych i technicznych. W artykule wykazuję, że trzeba podjąć zamierzone oddziaływania edukacyjne, skierowane szczególnie do ludzi dorosłych, którzy nie nadążają za zachodzącymi zmianami. Celem opracowania jest uświadomienie problemu globalizacji jako scalania rynków, kapitału, a także nowej idei i mechanizmów funkcjonowania współpracy z uwzględnieniem wielokulturowości. W tym kontekście ukazuję strategię rozwoju edukacji ze wskazaniem roli nauczyciela.
EN
The last decades are characterized by a great acceleration of civilization. A traditional adaptability of the society to constantly changing social, economic and technical situations, are not yet sufficient. In this article, I am showing that it is necessary to undertake planned educational influences, directed particularly to adult people who do not follow up with those changes. The aim of this elaboration is to enlighten the problem of globalization as a market’s merge, the chapter of the new idea and mechanisms of cooperation functioning taking into account the multiculturalism, at the same time. In this context the development strategy of the education and showing the role the teacher is presented.
Year
Issue
18
Pages
13-22
Physical description
Contributors
References
 • Aleksander, T. (2010), Edukacja dorosłych obszarem kreowania społeczeństwa wiedzy i pracy. W: Z. Wiatrowski, J. Pyrzyk, (red.), Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy. Włocławek.
 • Banach, Cz. (2012). System edukacji i szkoła przyszłości. Polska 2000 PLUS, 1.
 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. (1997). Warszawa.
 • Delors, J. (1998). Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d/s Edukacji dla XXI wieku. Warszawa.
 • Fend, H. (2009). Najlepsza polityka oświatowa czy najlepszy kontekst uczenia się? O odpowiedzialności polityki oświatowej wobec działań edukacyjnych. W: I. Nowosad, A. Sander (red.), Szkoła w Niemczech. Rozwój. Autonomia. Środowisko. Toruń.
 • Gnitecki, J. (2003). Globalistyka. Globalizacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom II. Warszawa.
 • Lewowicki, T. (2006). Pedagogika pracy i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji – uwagi prowokacyjne. W: Z. Wiatrowski (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej. Włocławek.
 • Nikitorowicz, J. (2003). Wielokulturowość. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom VII. Warszawa.
 • Nyczkało, N. (2017). Nieprerywnoje profiessionalnoje obrazowanije kak mirowaja tendencja. Ukrainskij Kontekst. W: Cz. Plewka (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji. Koszalin.
 • Parzęcki, R. (2017). Sprzężenie nowej kultury, technologii informacyjnej na rynku zatrudnienia i edukacji. W: W. Łozowiecka, E. Wiśniewska, B. Cieśleńska (red.), Przygotowanie zawodowe człowieka w kontekście procesów motywacyjnych. Płock.
 • Piątek, T. (2017). Przemiany cywilizacyjno-kulturowe a wskaźniki jakości życia i pracy człowieka. W: Cz. Plewka (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji. Koszalin.
 • Śliwerski, B. (2004). Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania. Horyzonty Wychowania, 3.
 • Wiatrowski, Z. (2003). Kształcenie ustawiczne dorosłych, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom II. Warszawa.
 • Wielgus, S., Bp. (2006). Nie dyskryminować nauki religii. Niedziela, 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bc9811b-c425-4717-ac26-0b4061f87841
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.