PL EN


2020 | 2 (100) | 72-84
Article title

Przegląd zasad wynagrodzenia i premiowania pracowników służby rolnej oraz służby doradczej ośrodków doradztwa rolniczego

Content
Title variants
EN
Review of the remuneration and bonus rules for employees of the agricultural service and advisory service of Agricultural Advisory Centers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zobrazowano poziomy wynagradzania i premiowania służby rolnej i doradczej na przestrzeni ponad 60 lat. Wyodrębniono tę problematykę dla: gromadzkiej służby rolnej, gminnej służby rolnej, wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego. W analizie stwierdzono, że w porównaniu do innych grup zawodowych, zawód doradcy nie był doceniany, jeśli mierzyć tę pozycję stawkami wynagrodzenia i premiowania. Ostatnie propozycje regulacji płac z 2019 r. potwierdza tylko tezę, że rząd nadal wypowiada się za utrzymaniem poziom wynagrodzenie na niskim poziomie.
EN
The study illustrates the levels of remuneration and bonuses for agricultural and advisory services over 60 years. This issue was identified for: commune agricultural service, commune agricultural service, voivodship agricultural progress centers and agricultural advisory centers. The analysis found that, compared to other professional groups, the profession of adviser was not appreciated when measuring this position with salary and bonus rates. The latest proposals to regulate wages in 2019 only confirm the thesis that the government is still in favor of keeping the level of pay at a low level.
Year
Issue
Pages
72-84
Physical description
Dates
received
2020-03-03
accepted
2020-06-16
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
References
 • Jeżyńska B.(2012): System doradztwa rolniczego w założeniach pakietu legislacyjnego WPR 2020, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4.
 • Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego, 2019.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r., w sprawie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.
 • Uchwała nr 125/75 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
 • Uchwała nr 176/81 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników służby doradztwa specjalistycznego wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
 • Uchwała nr 109/85 Rady Ministrów z dnia 26 VI 1985 r. w sprawie zmiany niektórych zasad wynagradzania pracowników jednostek i zakładów budżetowych resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz służby doradztwa rolniczego wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
 • Wawrzyniak B. (1980): Służba rolna w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Wawrzyniak B. (1991): Doradztwo rolnicze, Cz. 1. Rozwój służby rolnej i doradczej w Polsce, WTN, Włocławek.
 • Zarządzenie nr 122 Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1958 r. w sprawie zadań instruktorów rolnych.
 • Zarządzenie nr 14 Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1968 r. – wytyczne w sprawie zadań i metod pracy gromadzkiej służby rolnej oraz referenta rolnego.
 • Zarządzenie nr 185 Ministra Rolnictwa z dnia 8 października 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
Notes
PL
ARTYKUŁ INFORMACYJNY
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bcb6507-3276-44b3-ab6f-08e6e8db1d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.