PL EN


2014 | 6 | 10 |
Article title

Rola legalnych rezydentur Pierwszego Zarządu Głównego KGB w prowadzeniu działalności wywiadowczej na terytorium europejskich krajów neutralnych w latach 1954-1991. Casus Skandynawii

Content
Title variants
EN
Intelligence activity ofresidencies ofthe First ChiefDirectorate ofthe Committeefor the State Security (KGB) on the territory ofEuropean neutral powers in 1954-1991. Scandinavian case
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przez cały czas okresu zimnej wojny, w tym takze w dobie poststalinowskiej Finlandia i Szwecja, deklarujące swoją neutralność, niezmiennie pozostawały ważnymi celami dla radzieckich służb wywiadowczych. Specyfika obu państw - postrzeganych na Kremlu, mimo ich oficjalnego statusu, jako kraje przynależne do przeciwnych stref bezpieczeń¬stwa - bezpośrednio wpływała na zasadnicze kierunki działań wywiadowczych pro¬wadzonych na ich terenie za pośrednictwem legalnych rezydentur Pierwszego Zarządu Głównego (ds. wywiadu zagranicznego) KGB w latach 1954-1991. Większość zadań re¬alizowanych przez te rezydentury ogniskowała się wokół pozyskiwania informacji wy¬wiadowczych. Jednak o ile w przypadku Finlandii koncentrowano się na monitorowaniu bieżącej aktywności fińskiego establishmentu politycznego w celu wczesnego wykrycia ewentualnych inicjatyw zmierzających do podważenia korzystnego dla Związku Ra¬dzieckiego status quo, o tyle w Szwecji, ze względu na jej znaczący potencjał wojskowy, najwięcej uwagi poświęcano rozpoznaniu tamtejszych sił zbrojnych. Od lat 70. XX w. na terytorium obu krajów operowało ponad 100 oficerów KGB i GRU dysponujących około 200 osobowymi źródłami informacji.
EN
During the period of Cold War, including the post-Stalin era, Finland and Sweden which were declaring their neutrality, remained important targets for the Russian intelli¬gence services. Characteristics of both of the countries - seen by Kremlin, despite theirs official status, as countries affiliated with opposite security barriers - directly influenced main directions of intelligence activities performed on their territory through the legal residencies of the First Chief Directorate of the Committee (for foreign intelligence) KGB in 1954-1991. Most of their activities were concentrated on gaining intelligence. In Finland they were focused mainly on monitoring current activity of the Finnish polit¬ical establishment in order to early detect possible initiatives to undermine profitable to Soviet Union's status quo, whereas in Sweden, due to its significant military potential, attention was drawn mainly to recognize their armed forces. Since the 70s of the XX century, on the territory of both countries, over 100 KGB and GRU officers were active and they had over 200 sources.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
10
Physical description
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7bd79eb3-5d81-40c6-85e7-9a72418584ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.