PL EN


2017 | 5 | 177-195
Article title

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej

Content
Title variants
EN
Gerontological Social Work as an Innovation of the Social Workers’ Education. Selected Recommendations for the Social Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Preparing social workers to work with the elderly is important in the context of an aging society. Literature analysis shows that students rarely choose to study in the field of social work specialty care for the elderly and disabled. This is due not only to the stereotypes attributed to the elderly, but also to the poorly prepared training programs for social workers. This article focuses in particular on the introduction of content into education programs for social workers, which are important for assessing the quality of life of older people.
Year
Issue
5
Pages
177-195
Physical description
Dates
published
2018-02-17
Contributors
 • Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
References
 • Anderson, D. and Wiscott, R. (2003). Comparing social work and non-social work students’ attitudes about aging: Implications to promote work with elders. Journal of Gerontological Social Work, 42/2003, 21–36.
 • Badowska, S. (2012). Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych. Zarządzanie i Finanse, 2(10), 5–23.
 • Baernholdt M., Hinton I., Yan G.,Rose K., Mattos M. (2012), Factors associated with quality of life in older adults in the United States. Quality of Life Research, 21(3), 527–534.
 • Band-Wintersten, T., Alone, S. (2015).Theoretical knowledge and practice wisdom: towards a comprehensive model for addressing elder abuse and neglect, W: Jagielska K., Łukasik J. M., Pikuła N.G., Violence against the elderly. Challenges– Research – Action, (p. 205–214). Toronto: Nova Printing Inc.
 • Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Warszawa: MPiPS, CRZL.
 • Dubas, E. (2013). Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością Rocznik Andragogiczny, t. 20, 135–152.
 • Erichsen, N. B., Büssing, A. (2013). Spiritual Needs of Elderly Living in Residential/Nursing Homes, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1–10.
 • Fernandez-Belasteros, R. (2011). Quality of Life in Old Age: Problematic Issues. Applied Research Quality Life, 6/2011, 21–40.
 • Gellis, Z. D., Sherman, S. and Lawrance, F. (2003). First year graduate social work students’ knowledge of and attitude toward older adults. Educational Gerontology, 29/2003, 1–16.
 • Gielas, J. (2003). Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil. Część I. Uwagi ramowe. Szczególny przypadek: senior nieszczęśliwy. Wspólne tematy, 2/2003, 29–34.
 • Halicka, M. (2004). Satysfakcja życiowa ludzi starych: studium teoretyczno-empiryczne. Białystok: Akademia Medyczna.
 • Hooyman, N. and Lubben, J. (2009). The need for gerontological social workers. W: Transforming social work education: The first decade of the Hartford Geriatric Social Work Initiative (pp. 3–20). VA: Council on Social Work Education.
 • Hrapkiewicz, H. (2009). Uniwersytety Trzeciego Wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych. Chowanna, 2 (33), 115–126.
 • John, A. Hartford Foundation (2009). 2009 Annual Report, New York, NY: John, A. Hartford Foundation.
 • Kluzowa, K. (2015). Demograficzne drogowskazy dla gerontologicznej pracy socjalnej. Zeszyty Pracy Socjalnej, 18/2015, 53–64.
 • Krzyszkowski, J. (2013). Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego. Przegląd Socjologiczny, 2(62), 9–31.
 • Łukasik, J.M., Pikuła, N.G., Jagielska K., Senior citizens’ existential needs and education for the meaning of life, “Pedagogy” (Bulgarian Journal of Education Research and Practice) (w druku).
 • Moroń, D., Klimowicz, M. (2015). Podmioty ekonomii społecznej w procesie zarządzania innowacjami społecznymi. Ekonomia Społeczna, 1/2015, 21–37.
 • Nandan, M., London, M., Bent-Goodley, T. (2015). Social workers as social change agents: social innovation, social intrapreneurship, and social entrepreneurship, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 39(1), 38–56.
 • Mason, S. E. and Sanders, G. R. (2004). Social work student attitudes on working with older clients. Journal of Gerontological Social Work, 42/2004, 61–75.
 • Pikuła, N. G. (2016). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ray, M., Milne, A., Beech, C., Phillips, J. E., Richards, S., Sullivan. M., Tanner, D., Lloyd, L. (2014). Gerontological SocialWork: Reflections on its Role, Purpose and Value, British Journal of Social Work, 45(4)/2014, 1–17.
 • Oleksy – Kawecka, K., Hess-Wiktor, K. (2014). Bliżej osób z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów, terapeutów osób dotkniętych chorobą Alzheimera w II i III stadium przebywających w Domu Pomocy społecznej, Bielsko-Biała: Fundacja Sadyba.
 • Reed, C. C., Beall, S. C. and Baumhover, L. A. (1992). Gerontological education for students in nursing and social work: Knowledge, attitudes, and perceived barriers. Educational Gerontology, 18/1992, 625–636.
 • Rosen, A. L., & Zlotnik, J. L. (2001). Social work’s response to the growing older population. Generations, 25(1), 69–71.
 • Rosen, A. L., Zlotnik, J. L., & Singer, T. (2002). Basic gerontological competence for all social workers: The need to “gerontologize” social work education. Journal of Gerontological Social Work, 39 (1/2), 25–36.
 • Rosset, E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 • Rosset, E. (1967). Ludzie starzy. Studium demograficzne. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Scandrett, K.G., Mitchell, S.L. (2009). Religiousness, religious coping, and psychological well-being in nursing home residents. Journal of the American Medical Directors Association, 10/2009, 581–586.
 • Sováriová Soósová, M. (2016). Determinants of Quality of Life in the Elderly. Central European Journal Nursing Midwifery, 7(3), 484–493.
 • Synak, B. (red.) (2002). Polska starość, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Szatur-Jaworska, B. (2016). Polska Polityka Społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013. Warszawa: Dom wydawniczy ELIPSA.
 • Tibbitts, C. (ed.) Handbook of social gerontology, Socjietal aspect of aging, University of Chicago, 1960.
 • Tobiasz-Adamczyk, B.(red.) (2009). Przemoc wobec osób starszych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wallace, M., O’Shea, E. (2007). Perceptions of spirituality and spiritual care among older nursing home residents at the end of life. Holistic Nursing Practice, 21/2007, 285–289.
 • Wang, D. and Chonody, J. (2013) Social Workers’ Attitudes Toward Older Adults: A Review of the Literature. Journal of Social work Education, 49/2013, 150–172.
 • WHO – World Health Organization Regional Office for Europe (2011), European report on preventing elder maltreatment.
 • Weiss, I. (2005). Interest in Working With the Elderly: A Cross-National Study of Graduating Social Work Students, Journal of Social Work Education, 3(41), 379–391.
 • Woźniak, Z. (2016), Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną a zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/2016, 205–230.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7be322b6-11df-4958-95bb-d585722dc1e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.