PL EN


2013 | 21 | 173-188
Article title

Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Energy-Efficient and Passive Houses as the Inevitable Future of the Construction Industry in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu dokonano analizy możliwości wdrażania w Polsce budownictwa niskoenergetycznego, zwłaszcza pasywnego, które zgodnie z wytycznymi dyrektywy unijnej, do końca 2020 r. stanie się standardem budownictwa we wszystkich krajach członkowskich. Omówiono stopień zaawansowania i doświadczenia tego rodzaju budownictwa w państwach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech, Austrii i krajach skandynawskich, a następnie wskazano możliwości i bariery dla jego wdrażania w Polsce, zwłaszcza w aspekcie utrudnień finansowych związanych z dotychczasowym brakiem programów dofinansowujących budownictwo niskoenergetyczne oraz niedoborem tanich rodzimych rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także w aspekcie nieuwzględnianiado tej pory tego rodzaju budownictwa w planowaniu przestrzennym. Autorka zwróciła uwagę na konieczność współpracy sfery naukowej i badawczo-rozwojowej z praktykami, tj. architektami, konstruktorami, producentami materiałów budowlanych i inwestorami w tej dziedzinie. Jako symptomy poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych orazwspółpracy wyżej wymienionych środowisk podano przykłady z Małopolski.
Contributors
 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Celadyn, W. (2010). Architektura energooszczędna w planowaniu przestrzennym. Czasopismo Techniczne. Architektura, 18, 111–120.
 • Fedorczak-Cisak. M., Furtak. M. (2012). Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 3, 93–103.
 • Feist, W., Mühzenberg, U., Thumulla, J., Schulze Darup, B. (2009). Podstawy budownictwa pasywnego. Gdańsk: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.
 • Kaczkowska, A. (2009). Dom pasywny. Krosno: Wydawnictwo KaBe.
 • Kasperkiewicz, K. (2005). Wybrane zagadnienia oceny i projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej.
 • Konsultacje programu dopłat do kredytów na domy energooszczędne, Materiały prasowe NFOŚiGW, 18 maja 2012 r., Warszawa.
 • Piotrowski, R., Dominiak, P. (2012). Budowa domu pasywnego krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo Przewodnik Budowlany.
 • Repelewicz, M. (2011). Styropian jako materiał konstrukcyjny. Czasopismo Techniczne. Architektura, 11, 225–232.
 • Stachowicz, A., Fedorczak-Cisak, M. (2007). Niskoenergetyczne budynki – analiza zużycia energii w całym cyklu istnienia budynku. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 4 (1–B), 133–141.
 • Węglarz, A., Stępień, R. (2011). Dom Pasywny. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, przy współpracy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
 • Wnuk, R. (2012). Budowa domu pasywnego w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Przewodnik Budowlany.
 • Wnuk, R. (2007). Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym. Warszawa: Wydawnictwo Przewodnik Budowlany.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. L 153 z 18.6.2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
 • Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U.05.203.1684.
 • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC z 1992 r., Dz.U.96.53.238.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.2009 nr 161 poz.1279.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. Nr 243 poz. 1623.
 • www.archisystem.pl
 • www.architekturapasywna.pl
 • www.cbp.put.poznan.pl
 • www.cepheus.de
 • www.domy-pasywne.pl
 • www.ibp.com.pl
 • www.itb.pl.
 • www.m3system.pl
 • www.nfosigw.gov.pl
 • www.passivehouse-international.org
 • www.passipedia.passiv.de
 • www.pibp.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7be80767-4695-4968-bf7c-c1c35b9f6503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.