PL EN


2015 | 2/36 | 161-179
Article title

Małe miasto jako obszar kumulowania potencjału edukacyjnego. Na przykładzie 26-tysięcznego Świecia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Small Town as an Area of Accumulating Educational Potential. A Study Based on the Example of Świecie, a Town of 26,000 People
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst podejmuje problematykę związaną z pejzażem edukacyjno-kulturowym małego miasta. Miasto traktowane jest jako obszar kumulowania doświadczeń społecznych oraz edukacyjnych. Na przykładzie 26-tysięcznego Świecia położonego w województwie kujawsko-pomorskim opisywany jest fenomen edukacyjny tej niewielkiej miejscowości. Badania nad planami edukacyjnymi młodzieży z Grudziądza i okolic przyniosły kilka zaskakujących wyników i wniosków. Wśród nich lokujmy te, które udowadniają, że Świecie w sposób nie budzący wątpliwości wyprzedza pozostałe badane miasta w niemal każdej dziedzinie. Uczniowie ze Świecia odznaczają się najwyższym poziomem kapitału symbolicznego, który jest swego rodzaju esencją pozostałych kapitałów: ekonomicznego, społecznego i kulturowego. Młodzież ze Świecia posiada również najwyższy kapitał kulturowy, który mierzony był przy pomocy takich wskaźników, jak: ilość posiadanych książek, certyfikatów, dokumentów potwierdzających nabyte kompetencje, osiągnięcia szkolne i znajomość języków. Co ciekawe, młodzież ta częściej niż uczniowie z pozostałych badanych miejscowości deklarowała chęć podjęcia studiów wyższych. Wśród tych, którzy planują studia, o wyborze uczelni decydują czynniki, które można uznać za szlachetne, czyli: prestiż uczelni oraz bogata oferta kierunków. Podczas gdy inni podejmują decyzje, kierując się na przykład preferencjami znajomych czy bliskością uczelni od domu rodzinnego. Często wybieranym kierunkiem, znacznie częściej, niż to się dzieje w innych badanych miastach, jest medycyna, uważana za kierunek trudny, ambitny oraz taki, na który trudno się dostać. Młodzież ze Świecia dominuje nad rówieśnikami również pod względem planów dotyczących trybu studiów oraz podejmowania studiów na II stopniu. Uczniowie częściej deklarują chęć studiowania w trybie stacjonarnym oraz w większości planują studia magisterskie.
EN
The study is dedicated to exploring the educational and cultural picture of a small town. The town is seen as an area for accumulating social and educational experiences. Świecie, a town of 26,000 people, is situated in kujawsko-pomorskie voivodship, and serves as the example to present certain educational phenomenon. The research examines the educational plans of teenage people from Grudziądz and nearby areas, which resulted in several surprising conclusions. The most important one was that Świecie is ahead of the rest of the towns included the research in almost every domain. Students from here have the highest level of so called symbolic potential, which is the essence of other capitals (economic, social and cultural one). Teenage people from Świecie are also characterised with the highest cultural capital, which was estimated with such indicators as the number of books, diplomas, certificates; school achievements and their command of foreign languages. What was also interesting was that teenagers from Świecie declare a readiness to go to university more often than do those from other towns. Some of those who want to acquire further education take into account such factors as university prestige or the wide range of fields of studies. Others admit that for them of more significance is friends’ opinion or the fact that the university is near their hometown. The most popular discipline is medicine, which is chosen by teenagers from Świecie more often than in other towns. These study disciplines are believed to be difficult, ambitious and hard to get into. Teenagers from Świecie also declared their wish to study full time and complete an M.A. thesis, which is another phenomenon when compared to young people in other towns in the area.
Year
Volume
Pages
161-179
Physical description
Contributors
author
References
 • Barczykowska, Agnieszka. Kapitał społeczny, a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2011.
 • Brol, Ryszard, Marta Maj, Danuta Strahl. Metody typologii miast. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1990.
 • Dejna, Dagna, Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski. „Geneza i metodologia badań pla-nów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego”. Kultura i Edukacja 3 (2013): 141–161.
 • Jałowiecki, Bohdan, Marek S. Szczepański. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicz-nej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002.
 • Majer, Andrzej. „Miasto z perspektywy środowiska”. W: Współczesne miasta. Szkice socjo-logiczne, red. Małgorzata Dymnicka, Andrzej Majer, 7–18. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.
 • Majer, Andrzej. Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. Krystyna Heffner. Katowice: Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2005.
 • Miejskie opowieści, red. Kamila Kamińska. Wrocław: ATUT, 2010.
 • Nalaskowski Aleksander. Widnokręgi edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2002.
 • Nalaskowski, Aleksander. Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. War-szawa: WSIP, 1998.
 • Nalaskowski, Filip, Mirosław Zientarski. „«Bogacze» i «biedacy» – plany edukacyjne mło-dzieży Grudziądza i okolic a ich kapitał symboliczny”. Kultura i Edukacja 3 (2013): 184 –201.
 • Sokołowski, Dariusz, Robert Brudnicki, Renata Jaroszewska-Brudnicka. „Przekształcenia małych miast województwa kujawsko-pomorskiego”. W: Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski, red. Bartosz Bartosiewicz, Tadeusz Marszał, 93–118. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
 • Trutkowski, Cezary, Sławomir Mandes. Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.
 • Zarycki, Tomasz. Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7be833c5-ae41-4367-8529-c5e8515fefcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.