PL EN


2013 | 62 | 2 | 33 - 54
Article title

Ludzie bardzo starzy we współczesnej Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
„The Fourth age” people in contemporary Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces starzenia się ludności to zjawisko o dualnym charakterze, w którego ramach szczególnie szybko wzrasta liczba osób bardzo starych, tj. w wieku 80 plus. Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie przyczyn i przebiegu wzrostu liczby osób w czwartym wieku w Polsce w trakcie ostatniego stulecia oraz długookresowych konsekwencji tych zmian. Szczególna rola przypisana została prezentacji społeczno-demograficznych charakterystyk tej podzbiorowości, z uwzględnieniem subpopulacji stulatków, z uwagi na specyfikę potrzeb osób bardzo starych.
EN
Population ageing is a demographic phenomenon described as one with dual character – increase in number and percentage of older people is accompanied by very rapid increase in numbers of people aged 80 and more. The article is to present reasons, progress, and long-term consequences of the increase in numbers of the oldest old in Poland. Special attention will be paid to presentation basic socio-demographic characteristics of the subpopulation – with focus on centenarians – due to specificity of needs of the population under study.
Year
Volume
62
Issue
2
Pages
33 - 54
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
References
 • Baltes P.B., Mayer K.U. (eds.) [1999], The Berlin aging study. Aging from 70 to 100, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Błędowski P. [2012], Potrzeby opiekuńcze osób starszych, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Warszawa, s. 449–466.
 • GUS [2003], NSP’2002. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS [2012], Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS [2013], Rocznik Demograficzny 2013, ZWS GUS, Warszawa.
 • Kannisto V. [1996], The advancing frontier of surviving, „Odense Monographs on Population Aging”, 3, Odense University Press, Odense.
 • Mossakowska M., Jaszczak B. (2006), Ile lat ma polski stulatek, [w:] J.T Kowaleski., P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, ZD UŁ, Łódź, s. 351–354.
 • Rajska-Neumann A., Wieczorkowska-Tobis K., Mossakowska M., Skalska A., Ślusarczyk P., Świech M., Grodzicki T. [2012], Farmakoterapia u osób starszych w Polsce, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Warszawa, s. 379–390.
 • Siegel J.S. [2012], The demography and epidemiology of human health and aging, Spinger, Dordrecht.
 • Silver C.B. [2003], Gendered identities in old age: Toward (de)gendering?, „Journal of Aging Studies”, t. 17, s. 379–397.
 • Suzman R.M., Manton K.G., Willis D.P. [1992], Introducing the oldest old, [w:] R.M. Suzman, D.P. Willis, K.G. Manton (eds.), The oldest old, Oxford University Press, Oxford–New York, s. 3–14.
 • Szatur-Jaworska B. [2000], Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, OW ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B. [2012], Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Warszawa, s. 419–448.
 • Szukalski P. [2004], Osoby bardzo stare w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ”, nr 142.
 • Szukalski P. [2006], Populacja osób bardzo starych w społeczeństwie polskim – stan obecny i perspektywy, [w:] J.T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódź, s. 115–150.
 • Szukalski P. [2006a], Status rodzinny najstarszych łodzian a ich gotowość do korzystania z oferty domów pomocy społecznej, [w:] J. Krzyszkowski, K. Piątek (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, OKSPiS, Częstochowa, s. 105–116.
 • Szukalski P. [2008], Proces starzenia się ludności – wpływ długookresowych przemian umieralności, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2, s. 50–60 oraz s. IV okładki.
 • Szukalski P. [2008a], Rodzinne sieci wsparcia seniorów w starzejących się społeczeństwach – kilka refleksji, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 28–43.
 • Szukalski P. [2010], Składowe zmian trwania życia według grup wieku w Polsce w latach 1950–2008, „Przegląd Epidemiologiczny”, t. 64, nr 3, s. 425–430.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Gałaś A., Brzyski P., Błędowski P., Grodzicki T. [2012], Dostępność i poziom satysfakcji z opieki medycznej, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Warszawa, s. 467–494.
 • Vielrose E. [1963], Osoby stuletnie w spisie ludności 1950 r., „Studia Demograficzne”, nr 2, s. 87–92.
 • Wieczorowska-Tobis K. [2011], Specyfika pacjenta starszego, [w:] K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A.M. Borowicz (red.), Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 18–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7be84e61-d5ef-4fa5-aeb7-88f17fe4bcea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.