PL EN


2018 | 1 (372) | 336-350
Article title

Grupa społeczno-ekonomiczna a poziom życia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Socio-Economic Group and Standard of Living in Poland
RU
Социально-экономическая группа и уровень жизни в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie poziomu życia w Polsce między gospodarstwami domowymi pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów oraz identyfikacja zmian, które zaszły w tym zakresie w latach 2006-2015. Poziom życia określono jako stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i opisano wyłącznie za pomocą mierników obiektywnych. Przeanalizowano poziom dochodu rozporządzalnego na osobę, wartość wydatków na osobę, wielkość spożycia poszczególnych rodzajów artykułów żywnościowych na osobę oraz stopień wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania. Wiedza o istniejących różnicach w poziomie życia między społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych jest przydatna zarówno dla przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumpcyjne na polskim rynku, jak i dla decydentów w sferze publicznej, którzy kształtują politykę ekonomiczną i społeczną państwa.
EN
The aim of the paper is to compare the standard of living in Poland between households of employees, farmers, self-employed persons, retirees and pensioners as well as to identify the changes that occurred in this regard over the years 2006-2015. The standard of living is defined as the degree of satisfaction of material needs and is described using only objective measures. The level of available income per person, the value of expenditures per person, consumption of various foodstuffs per person and the degree of equipment of households with the selected durable goods are analysed. Knowledge of the existing differences in standards of living between socio-economic groups of households is useful both for entrepreneurs offering consumer goods and services in the Polish market and for decision-makers in the public sphere shaping the economic and social policy of the state.
RU
Цель статьи – сопоставить уровень жизни в Польше между домохозяйс вами работников, земледельцев, работающих на свой счет и пенсионеров (по старости и по инвалидности), а также выявить изменения, произошедшие в этом отношении в 2006-2015 гг. Жизненный уровень определили как степень удовлетворения материальных потребностей и описали исключительно с помощью объективных критериев. Провели анализ уровня располагаемого дохода на одного человека, размер расходов на одного человека, объем потребления от- дельных видов продуктов питания на лицо и степень оснащения домохозяйств избранными предметами длительного пользования. Знания о существующих отличиях в уровне жизни между социально-экономическими группами домохозяйств пригодны как для предпринимателей, предлагающих потребительские блага и услуги, так и для принимающих решения в публичной сфере, которые формируют экономическую и социальную политику государства.
Year
Issue
Pages
336-350
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamowicz M., Siedlecka A. (2007), Struktura wydatków a poziom zaspokojenia potrzeb w odczuciu respondentów na przykładzie województwa lubelskiego, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”, tom I.
 • Bretyn A. (2015), Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w Polsce a jakość życia, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 209.
 • Fabisiak A., Kaźmierczak A. (2012), Ocena poziomu wyżywienia gospodarstw domowych pracowników i rolników w Polsce za pomocą syntetycznego wskaźnika poziomu wyżywienia, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 2(24).
 • Gorczyca M. (2007), Dochody i wydatki gospodarstw domowych, „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo”, nr 19.
 • Grzywińska-Rąpca M. (2014), Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek”, nr 2(47).
 • GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., Warszawa.
 • GUS (2014), Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część II. Gospodarstwa domowe, Warszawa.
 • GUS (2016), Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W. (2001), Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M. (2006), Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji, (w:) Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, SGGW, Warszawa.
 • Podolec B. (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Słaby T. (2007), Poziom i jakość życia, (w:) Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Starczewska A. (2009), Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek w Polsce w latach 2002-2007, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 13.
 • Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 • Turczak A. (2016), Czynniki kształtujące wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 3(43).
 • Turczak A., Zwiech P. (2016), Zastosowanie testu Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności rozkładów dochodu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich w Polsce, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 33.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2008), Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce, (w:) Kopycińska D. (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Zwiech P., Turczak A. (2013), Comparison of changes in living standards of Poland’s population across different classes of location over the years 2000–2011, “Folia Oeconomica Stetinensia”, No. 2(13).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c0ec8bb-3055-49c8-8429-129504125c0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.