PL EN


2013 | 1(39) | 59-72
Article title

Realizacja polityki pieniężnej banków centralnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Content
Title variants
EN
Implementation of monetary policy of central banks of the United States and Great Britain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja polityki pieniężnej banków centralnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nastawiona jest na zwalczanie inflacji. Z tego też względu w polityce pieniężnej tych państw występowały zarówno okresy obniżek stóp procentowych, jak i ich podwyżek. Bywały także okresy, w których występowały mniej liczne zmiany stóp o różnym kierunku. Realizacja polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej stanowi główny czynnik, który decyduje nie tylko o sytuacji Stanów Zjednoczonych, ale także o całej gospodarce światowej. Z kolei realizacja polityki pieniężnej Wielkiej Brytanii polega na odmówieniu członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Przeciw temu przemawia kwestia poprawy sytuacji brytyjskich eksporterów, dla których strefa euro stanowi dość istotny rynek zbytu. Reasumując należy stwierdzić, że System Rezerwy Federalnej i Bank Wielkiej Brytanii w realizacji strategii polityki pieniężnej wykorzystują te same instrumenty polityki pieniężnej, czyli operacje otwartego rynku, stopę dyskontową i rezerwy obowiązkowe.
EN
Implementation of monetary policy of central banks of the United States and Great Britain is focused on fighting inflation. Therefore, there have been both - periods of increases and decreases in percentage rates in monetary policy of these countries. There have also been periods with less numerous bidirectional changes in percentage rates. Implementation of monetary policy of the Federal Reserve System is the main factor which determines not only the situation of the United States, but also the entire global economy. The implementation of monetary policy of Great Britain consists in refusing to join the Economic and Monetary Union, although this is still a current issue. What argues for this is the matter of improving the situation of British exporters for who the euro zone is a relatively important market. In summary, the Federal Reserve System and the Bank of Great Britain when implementing the monetary policy strategy use the same instruments of monetary policy, that is, open market operation, the discount rate and reserve requirements.
Keywords
PL
EN
Contributors
  • Szkoła Głowna Handlowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c0fdb78-0697-4ab6-b594-205c4d08a5cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.