PL EN


2014 | 3 | 2 | 9-22
Article title

Zgodność modelu finansowania usług powszechnych przyjętego w Prawie pocztowym z prawem Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Conformity of the universal services fi nancing model adopted in Postal law Act with the law of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ustawodawstwie unijnym, a także polskim, które implementuje rozwiązania unijne, przyjęto, że pewien katalog usług pocztowych powinien być powszechnie dostępny. Takie usługi określa się mianem usługi powszechnej (prawo UE) lub usług powszechnych (polskie prawo). Świadczenie usług powszechnych może nie być dla operatorów pocztowych ekonomicznie uzasadnione i istniałoby ryzyko, że w warunkach wolnej konkurencji, takie usługi nie byłyby świadczone. Z tego powodu przepisy przewidują procedury nakładania obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz określają warunki ich świadczenia, w tym ograniczenia dotyczące kształtowania cen. Aby zrekompensować operatorom koszty świadczenia usług powszechnych, w prawie unijnym określono zasady ich finansowania. Modele przewidziane w dyrektywach unijnych powinny zostać zaimplementowane przez państwa członkowskie. 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe Prawo pocztowe, która wprowadziło odmienny sposób finansowania usług powszechnych. Dotychczas operatorowi świadczącemu takie usługi mogła zostać przyznana dotacja podmiotowa. Natomiast po zmianach koszty świadczenia usług powszechnych mają być finansowane przez operatorów pocztowych świadczących usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, którzy osiągną poziom przychodów określony w przepisach oraz z budżetu państwa, jeżeli finansowanie przez operatorów pocztowych nie pozwoli na sfinansowanie kosztów w całości. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny zgodności modelu finansowania usług powszechnych przyjętego w Prawie pocztowym z prawem unijnym. Ta ocena zostanie dokonana w świetle przepisów sektorowych oraz dotyczących pomocy publicznej.
EN
In European Union law, as well as in Polish law that implements European solutions, it is an accepted belief that a certain catalogue of postal services should be commonly available. Such services are referred to as a universal service (EU law) or universal services (Polish law). The provision of universal services may not be economically justifi able for postal operators, and thus there is a risk that such services would not be provided in a competitive market. The law thus defi nes procedures for the imposition of the obligation to provide universal services and the terms and conditions of universal services provision, including price policy restrictions. To refund costs of universal services provision, EU law contains rules on their fi nancing. Models prescribed in European directives should be implemented by EU member states. Poland’s new Postal law entered into force on 1 January 2013 and introduced a different model of universal services fi nancing. Previously, a subsidy from the state budget could be granted to the operator which provided universal services. After the implementation of the legislative changes, costs of universal services provision are to be covered directly by operators providing services within the scope of universal services, provided they achieve a legally specifi ed level of revenue, or from the state budget, if fi nancing by postal operators does not cover all costs. The purpose of this article is to evaluate the conformity of the model of universal services financing adopted in the new Polish Postal Act with the law of the European Union. The evaluation will be performed in light of postal sector legislation as well as provisions related to staid aid.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2014-03-14
References
  • Craig P., de Burca G., EU Law. Text, Cases, and Materials, wyd. III, Oxford University Press, Oxford 2011
  • Dudzik S., Pomoc Państwa dla Przedsiębiorstw Publicznych w Prawie Wspólnoty Europejskiej. Między Neutralnością a Zaangażowaniem, wyd. II, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
  • Gautier A., Paolini D., Universal Service Financing in Competitive Postal Markets: One Size Does Not Fit All. Review of Network Economics, Berkeley Electronic Press, 2011
  • Nihoul P., Rodford P., EU Electronic Communications Law. Competition and Regulation in the European Telecommunications Market, wyd. I, Oxford University Press, Oxford 2004
  • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. III, C.H. Beck, Warszawa 2013
  • Van Beal I., Bellis J.-F., Competition Law of the European Community, wyd. V, Kluwer Law International, 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c157900-1d72-4877-bc3a-27a02af1443e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.