PL EN


2017 | 9(45) | Numer specjalny | 67-81
Article title

Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego

Title variants
EN
Catechism by Bl. Edmund Bojanowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest pierwszą próbą odpowiedzi na pytania: dlaczego warto wydobyć z bogactwa spuścizny literackiej pozostawionej przez bł. E. Bojanowskiego także katechizm i jak to można zrobić, aby ubogacić współczesną literaturę pedagogiczną i katechetyczną. Analiza ilościowa i jakościowa zachowanej spuścizny autora w postaci prac, szkiców i notatek pozwala stwierdzić, że materiał, redakcje części tekstów wskazują na zamiar Bojanowskiego opracowania publikacji zwartej, zwanej katechizmem. Głównym motywem przygotowania całościowego katechizmu Edmunda Bojanowskiego jest wciąż nowatorska myśl Błogosławionego opracowania narzędzia katechetycznego dla dzieci i wychowawców wiejskich.
EN
This article is the first attempt to answer the following questions: why the catechism by Blessed Edmund Bojanowski is worth extracting from the richness of his literary legacy and how it can be used in order to enrich the contemporary pedagogical and catechetic literature. The qualitative and quantitative analyses of preserved sources such as Bojanowski’s works, drafts and notes imply that Bojanowski was preparing materials for a coherent publication, of the catechism. The main motive behind the preparation of catechism by Edmund Bojanowski was an innovative idea of the Blessed to formulate a catechetic tool for children and educators from the rural areas.
Contributors
References
 • Benedykt XVI (2011). Wstęp. W: YouCat Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Braido, P. (1991). Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi. Dal «tempo delle riforme» all’età degli imperialismi (1450-1870). Torino: Elle Di Ci.
 • Germain, É. (1972). Langages de la foi à travers l’histoire. Mentalités et catéchèse approche d’une étude des mentalitès. Paris: Fayard-mame.
 • Gigilewicz, E., Opiela, M.L. (red.) (2016). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. I. Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
 • Grocholewski, Z. (2014). Bł. Edmund Bojanowski w dynamizmie twórczej miłości. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha.
 • Hézard, P.M. (1900). Histoire du Catéchisme dupuis la naissance de l’Église jusqu’à nos jours. Paris: Librairie des Catéchismes.
 • Jan Paweł II (1994). Konstytucja Fidei depositum. 11 października 1992. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum.
 • Kiciński, A. (2005). Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta” 49(10), 16-22.
 • Kiciński, A. (2006). Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Roczniki Teologiczne” 53(6), 99-112.
 • Kiciński, A. (2007a). Katechizm Kościoła Katolickiego. W: J. Gevaert, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny (s. 478-481). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Kiciński, A. (2007b). Pedagogiczne poszukiwania m(M)istrza dialogu. „Katecheta” 51(7-8), 107-115.
 • Kiciński, A. (2011). Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. „Katecheta” 55(9), 4-10.
 • Kiciński, A. (2012). Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4(59), 117-138.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego (2008). Poznań: Pallottinum.
 • Langner, W. (2007). Katechizm (kryteria). W: J. Gevaert, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny (s. 470). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Murawski, R. (1995). Katechizm a katechizacja w Polsce. „Ateneum Kapłańskie” 87(1), 23-32.
 • Murawski, R. (2003). Historia katechezy. W: J. Stala (red.), Historia katechezy i katechetyka fundamentalna (s. 17-197). Tarnów: Biblos.
 • Murawski, R. (2011). Historia katechezy. Cz. I. Katecheza w pierwszych wiekach. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Napieralski, M. (1994). O nowym Katechizmie. Wprowadzenie w lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum.
 • Opiela, M. (2013). Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Episteme.
 • Osial, W. (2013). Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • Paweł VI (1975). Adhortacja Evangelii nuntiandi. Rzym.
 • Pawlik, W. (2010). Katechizmy w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku. Lublin: TN KUL.
 • Ratzinger, J., Schönborn, CH. (1993). Kleine Hinführung zum Katechismus der katholischen Kirche. München–Zürich–Wien: Verl. Neue Stadt.
 • Rusiecki, M. (2000). Katechizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. VIII (kol. 1038-1047). Lublin: TN KUL.
 • Słowiński, J.Z. (2005). Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Szkudłapska, E. (2009). Ostatnie dnie życia i pogrzeb. W: E. Bojanowski. Dziennik. T. IV (1867-1871) (s. 703-708). Wrocław: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.
 • Teipel, A. (1983). Die Katechismusfrage. Zur Vermittlung von Theologie und Didaktik aus religionspädagogischer Sicht. Freiburg–Basel–Wien: Herder.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c172f3d-3144-481e-8623-940ef2aa0cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.