PL EN


2014 | 4 (351) | 17-29
Article title

Employees Training and Raising Enterprises’ Competitiveness, or Challenges of the Knowledge-Based Economy

Content
Title variants
PL
Szkolenie pracowników a podwyższanie konkurencyjności przedsiębiorstw czyli wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
RU
Обучение работников и повышение конкурентоспособности предприятий, или вызовы для экономики, основанной на знаниях
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An aim of this article is to introduce into the subject matters of enterprise’s competitiveness, with a particular consideration of the importance of employees training under the knowledge-based economy’s conditions. The author undertook an attempt to determine the relationships between the aims and effects of employees training from the point of view of success of an economic entity in the market where innovativeness is of a greater and greater importance. She indicated the determinants of competitiveness, the importance of human resource management in raising enterprises’ competitiveness in the context of aims of employee training. An important determinant of employee training is selection of sources of financing. An analysis of the subject literature in the field of enterprise management and human resource management as well as the findings of secondary research surveys concerning the subject matters in question indicate the existence of the relationship between employee training and raising those enterprises’ competitiveness. Organisation operating in the knowledge-based economy, basing in their activities on competences and competing in the open market, should take care of raising the quality of work of all employees. The changing conditions of carrying out an economic activity require not only an adjustment of technologies of organisational processes to new needs but, first of all, the ongoing process of extending knowledge and skills of human resources of a given organisation. This is possible owing to taking into account the employee training and the selection of sources of financing thereof in the process of human resource management. An effect of the carried put training, the most important from the point of view of most organisations, is growth of their profits and strengthening their market position, possible owing to improvement of the quality of products and services offered to customers.
Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie w problematykę konkurencyjności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szkolenia pracowników w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Podjęto próbę określenia związku celów i skutków szkolenia pracowników z punktu widzenia powodzenia podmiotu gospodarczego na rynku, na którym coraz większego znaczenia nabiera innowacyjność. Wskazano na uwarunkowania konkurencyjności, znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w podwyższaniu konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście celów szkolenia pracowników. Istotnym uwarunkowaniem szkolenia pracowników jest dobór źródeł finansowania. Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyników badań wtórnych dotyczących poruszanej problematyki, wskazują na istnienie związku między szkoleniem pracowników a podwyższaniem konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Organizacje działające w gospodarce opartej na wiedzy, bazujące w swej działalności na kompetencjach i konkurujące na otwartym rynku powinny dbać o podnoszenie jakości pracy wszystkich zatrudnionych. Zmieniające się warunki gospodarowania wymagają bowiem nie tylko dostosowywania technologii czy procesów organizacyjnych do nowych potrzeb, ale przede wszystkim ciągłego procesu poszerzania wiedzy i umiejętności zasobów ludzkich danej organizacji. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu szkolenia pracowników i doboru źródeł ich finansowania w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Efektem prowadzonych szkoleń, najważniejszym z punktu widzenia większości organizacji, jest wzrost ich zysków oraz umocnienie pozycji rynkowej, możliwe dzięki poprawie jakości produktów i usług oferowanych klientom.
RU
Цель настоящей статьи – ввести в проблематику конкурентоспособности предприятий, с особым учетом значения обучения работников в условияхсирования. Анализ литературы предмета из области управления предпри- ятием и управления людскими ресурсами, а также результатов вторичных исследований, касающихся затрагиваемой проблематики, указывают существование связи между обучением работников и повышением конкурентоспособности этих предприятий. Организации, действующие в экономике,основанной на знаниях, базирующиеся в своей деятельности на компетенциях и конкурирующие на открытом рынке, должны заботиться о повышении качества труда всех занятых на предприятии, ибо изменяющиеся условия осуществления экономической деятельности требуют не только приспособле-ния технологии или организационных процессов к новым нуждам, но прежде всего постоянного процесса расширения знаний и умений трудовых ресурсов данной организации. Это возможно благодаря учету обучения работников и подбора источников его финансирования в процессе управления людскими ресурсами. Эффектом проводимого обучения, самым важным с точки зрения большинства организаций, является рост их прибыли и укрепление рыночной позиции, возможное благодаря улучшению качества продуктов и услуг, предлагаемых клиентам. экономики, основанной на знаниях. Автор предприняла попытку определить связь целей и последствий обучения работников с точки зрения успеха эконо- мического субъекта на рынке, на котором все большее значение приобретает инновационность. Она указала обусловленности конкурентоспособности, значение управления людскими ресурсами в повышении конкурентоспособности предприятий в контексте целей обучения работников. Существенной обусловленностью обучения работников является подбор источников финан
Year
Issue
Pages
17-29
Physical description
Dates
issued
2014-07-2014-08
Contributors
References
 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Krakow.
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
 • Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Dajczak K., Kijewska K. (2008), Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej”, nr 2
 • Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Część 1. Pojęcia, definicje, modele, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warsaw.
 • Griffin R. W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Juchnowicz M., Rostkowski T., Danielewicz D. (2009), Kierunki wspierania przedsiębiorstw w zakresie szkoleń zawodowych, Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warsaw.
 • Kall J., Sojkin B., Szymczak J., Urbaniak M. (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warsaw.
 • Korenik S. (2007), Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy w przekroju regionów jako wyzwanie dla procesów integracji krajów Unii Europejskiej, (in:) Innowacyjny jednolity rynek - wyzwaniem dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warsaw.
 • Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Listwan T. (2009), Zarządzanie kadrami, CH Beck, Warsaw
 • Ministerstwo Gospodarki, Polska 2013. Raport o stanie gospodarki, Warsaw 2013, http://www.mg.gov.pl/ [access: July 2014].
 • Moczydłowska J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warsaw.
 • Nowacki R. (ed.) (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warsaw.
 • Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak Z. (2003), Personalna funkcja firmy, Poltext, Warsaw.
 • Pietrzyk I. (2001), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Sekuła Z. (1999), Controlling personalny. Istota i przedmiot badań, TNOiK, Bydgoszcz.
 • Szczucka A., Turek K., Worek B. (2012), Kształcenie przez całe życie, PARP, Warsaw.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer Polska, Krakow.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c326661-5866-49e2-bb2f-87fc187930e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.