PL EN


2015 | 3 (782) | 3-13
Article title

Model przyczynowo- skutkowy w procesie zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi

Title variants
EN
The Cause- Effect Model In the Management of Infrastructure Investments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje infrastrukturalne stanowią jedną z głównych przesłanek rozwoju lokalnego. Dlatego ważną kwestią jest możliwość analizy związków przyczynowo-skutkowych jakie występują przy planowaniu i ocenie inwestycji infrastrukturalnych. Temu też celowi służy model przyczynowo-skutkowy bazujący na założeniach modelu zrównoważonego rozwoju w którym definiujemy pięć obszarów wskaźników tj. presji, sprawcze, stanu, wpływu i reakcji. Analiza związków przyczynowo-skutkowych umożliwi efektywniejsze planowanie jak i ocenę inwestycji infrastrukturalnych biorąc pod uwagę oprócz aspektu finansowego również aspekt środowiskowy oraz społeczny na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
EN
Investments in infrastructure are one of the main reasons for local development. Important issue is the ability to analyze cause and effect relationships that exist in the planning and evaluation of infrastructure investments. This also serves the purpose of a cause-effect model based on a model of sustainable development., in which we define the five areas, indicators: pressure causal, state impact and response. Analysis of cause-effect relationships enable effective planning and evaluation of infrastructure investments, taking into account the different aspects
Contributors
  • dr Waldemar Kozłowski, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c46cb14-819e-402d-9c5d-cdff1a7d0af7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.