PL EN


2013 | 13 | 27-37
Article title

Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie.

Authors
Content
Title variants
EN
The test procedure of the subsidiarity principle in the Polish parliament.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niewątpliwie największą innowacją Traktatu z Lizbony w odniesieniu do zasady pomocniczości jest bezpośrednie zaangażowanie parlamentów narodowych w procedurę kontrolowania poszanowania tej zasady. Artykuł przedstawia problematykę mechanizmu badania zasady pomocniczości przez Sejm i Senat. W analizie uwzględniono kwestię zarówno unijnych, jak i krajowych podstaw prawnych przedmiotowego mechanizmu. Uwaga została zwrócona również na problemy jego funkcjonowania w praktyce.
EN
Undoubtedly, the biggest innovation of the Lisbon Treaty in relation to the principle of subsidiarity is the direct involvement of national parliaments in the process of controlling this principle. The article presents the issues of subsidiarity mechanism study by the Sejm and the Senate. The analysis has been incorporated into both EU and national legal basis for this mechanism. Attention was also paid to the problems of its operation in practice.
Year
Volume
13
Pages
27-37
Physical description
Contributors
author
References
 • Barcz J., Umocnienie roli parlamentów narodowych na mocy Traktatu z Lizbony. Wyzwanie dla Sejmu i Senatu, Warszawa 2008.
 • Bogdandy A., Bast J., The Federal Order of Competences, [w:] Principles of European Constitutional Law, red. Armin von Bogdandy And Jürgen Bast, Oxford 2009.
 • Korhonen K., Guardians of subsidiarity; national parliaments strive to control EU decision-making, FIIA Briefing Paper 84, May 2011.
 • L’Ecotais M. de, Principe de subsidiarité et annexes aux traités européens, [w:] Aux marges du traité. Déclarations, protocols et annexes aux traités européens, red. S. Barbou des Places, Bruxelles 2011.
 • Mik C., Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 2, 51.
 • Mik C., Opinia prawna na temat pojmowania aktów ustawodawczych i znaczenia tego pojęcia dla pozycji parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 2.
 • Pudło A., Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom IX, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Pudło A., Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, Warszawa 2011.
 • Pudło A., Umocnienie statusu Senatu RP na podstawie Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
 • Wessels W., O. Rozenberg, M. wan den Berge, C. Hefftler, V. Kreilinger, L. Ventura, Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro zone summits, Directorate - General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, PE 474.392, Study 2013.
 • Wilde P. de, Designing Politicization. How control mechanisms in national parliaments affect parliamentary debates in EU policy-formulation, „ARENA Working Paper” 2009, No. 13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c4e7294-2d02-4ef9-9f4a-60877895d8f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.