Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 19-30

Article title

BIZNES RODZINNY: MIĘDZYPOKOLENIOWE POWOŁANIE CZŁOWIEKA CZY NIEWOLA POWIELANYCH WZORCÓW ŻYCIA? SZKIC Z ANTROPOLOGII KATOLICKIEJ

Title variants

EN
FAMILY BUSINESS: AN INTERGENERATIONAL CALLING OF THE HUMAN PERSON OR A BONDAGE OF REPEATED PATTERNS OF LIFE? AN ESSAY ON CATHOLIC ANTHROPOLOGY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest przyczynkiem do antropologicznej analizy zjawiska biznesu rodzinnego. Analiza ta dokonywana jest z punktu widzenia katolickiej antropologii, której fundamentami są przekonanie o osobowej niezbywalnej godności każdej osoby ludzkiej oraz założenie, że obdarzona tą godnością osoba może się najpełniej urzeczywistnić we wspólnocie innych osób ludzkich. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej, mającej wprowadzający charakter, kwestię uczestnictwa rodziny w życiu gospodarczym rozpatruje się w kontekście napięcia między indywidualizmem a kolektywizmem, wpływającego na właściwe rozumienie wspólnoty oraz na zakres dopuszczalnej ingerencji wspólnoty w życie poszczególnych osób będących jej członkami. Druga część proponuje inspiracje biblijne odnoszące się do relacji osoby do wspólnoty w rodzinie. Na tym tle w trzeciej części zarysowuje się wyzwania stojące przed katolicką antropologiczną refleksją nad biznesem rodzinnym, aby następnie zaproponować jego możliwe interpretacje, wraz z implikacjami etycznymi.
EN
The article is a contribution to the anthropological analysis of the phenomenon of “family business.” This analysis is made from the point of view of Catholic anthropology. Its foundations are the conviction of the personal inalienable dignity of every human person and the assumption that a person endowed with this dignity can fully realize themselves in the community of other human beings. The article consists of three parts. Firstly, the issue of family participation in economic life is discussed in the context of the tension between individualism and collectivism, affecting the proper understanding of the community and the scope of acceptable interference of the community in the lives of its members. Secondly, the article presents some biblical inspirations referring to the relationship of the person to the community in the family. The third part outlines the challenges facing the Catholic anthropological reflection on family business. It also proposes its possible interpretations, along with ethical implications.

Year

Volume

20

Pages

19-30

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Bartnik Czesław S., 1999, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin.
 • Bartnik Czesław S., 2000, Personalizm, wyd. 2, Lublin.
 • Granat Wincenty, 2006, Osoba ludzka. Próba definicji, wyd. 2, Lublin.
 • Harms Henrik, 2014, Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous Application for Family Business Research, International Journal of Financial Studies, t. 2, nr 3, s. 280-314, doi:10.3390/ijfs2030280.
 • Jan Paweł II, 2011, Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, w: Źródło [online], dostęp: 30.12.2018, <http://www.zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-18/czlowieka-nie-mozna-do-konca-zrozumiec-bez-chrystusa/>.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, Poznań.
 • Majakowski Włodzimierz, 2018, Włodzimierz Ilicz Lenin [online], dostęp: 31.12.2018 <http://www.libertas.pl/poezja_1011.html>.
 • Sesboüé Bernard, 2015, L’homme, merveille de Dieu. Essai d’anthropologie christologique, Salvator, Paris.
 • Składanowski Marcin, 2018, Catholic and Gender Theories: Understanding Human Sexuality in the Educational Process, Seminare. Poszukiwania naukowe, t. 39, nr 4, s. 45-56, doi:10.21852/sem.2018.4.04.
 • Składanowski Marcin, 2013, Ciało – dusza – duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Warszawa.
 • Składanowski Marcin, 2017, Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu, Lublin.
 • Składanowski Marcin, 2014, Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku, Lublin.
 • Sobór Watykański II, 2002, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań, s. 526-606.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7c563257-491a-41db-9c54-c28dffc592d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.