PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 254-268
Article title

Стан і перспективи зовнішньої торгівлі між Республікою Польща та Україною

Content
Title variants
PL
Stan i perspektywy handlu zagranicznego między Polską i Ukrainą
EN
State and Perspectives of Foreign Trade between Poland and Ukraine
RU
Состояние и перспективы внешней торговли между Польшей и Украиной
Languages of publication
PL EN UK RU
Abstracts
UK
Євроінтеграційні процеси в Україні актуалізують значення збалансованого розвитку її зовнішньоторговельних зв’язків з країнами Європи, основним партнером серед яких є Польща. Дослідження проведене з метою окреслення напрямів розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею на сучасному етапі реформаційних перетворень економіки України та з урахуванням можливих соціальноекономічних загроз глобального та регіонального характеру. В дослідженні застосовано методи спостереження, співставлення, причинно-наслідкового зв’язку. Перспективним напрямами співпраці України та Польщі у сфері зовнішньої торгівлі визначено удосконалення нормативної бази щодо уникнення подвійного оподаткування, спрощення митного регулювання і введення спеціальних митних режимів, впровадження сучасних методів транспортно-експедиційного обслуговування для інтенсифікації двосторонніх відносин, забезпечення збалансованості структури експорту та імпорту товарів і послуг з урахуванням рівня розвитку національних економік, регіональних ризиків для захисту торговельних інтересів обох держав.
PL
Ważne zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na Ukrainie wymagają umacniania międzynarodowej współpracy gospodarczej Ukrainy z partnerami europejskimi. Polska jest traktowana jako najbardziej obiecujący partner dla Ukrainy ze względu na wspólną przeszłość historyczną, kulturową i ekonomiczną. W artykule wskazano ogólne trendy w rozwoju handlu zagranicznego między Polską i Ukrainą, dokonano analizy głównych wskaźników struktury i dynamiki ukraińsko-polskich obrotów handlu zagranicznego, potwierdzających strategiczny charakter stosunków między obu krajami, jak również określono przesłanki zwiększenia wzajemnej współpracy. Biorąc pod uwagę wyniki badania, ustalono główne kierunki stosunków handlowych między Polską a Ukrainą, w szczególności współpracę transgraniczną, umacnianie innowacyjnego komponentu produkcji krajowej Ukrainy mające na celu zapewnienie konkurencyjności produktów ukraińskich, wzmożenie kontroli celnej towarów i modernizację pracy służb celnych. Wyniki podkreślają problemy i perspektywy stosunków handlowych między Ukrainą i Polską na podstawie decentralizacji zagranicznych relacji gospodarczych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Important social and economic changes, which are taking place in Ukraine, require the strengthening of the international economic cooperation of Ukraine with the European partners. The Republic of Poland is referred to as the most promising partner for Ukraine due to the common historical, cultural and economic past. The general trends in the development of the foreign trade between the Republic of Poland and Ukraine have been disclosed, the main indexes of the structure and dynamics of the Ukrainian-Polish foreign trade turnover have been analyzed, certifying the strategic nature of the relations between the mentioned countries, as well as the prerequisites for enhancing the mutual cooperation have been defined. Taking into consideration the research results the main directions of the trade relations between the Republic of Poland and Ukraine have been stated, in particular, cross-border cooperation, strengthening of the innovation component of national production of Ukraine aimed at ensuring the competitiveness of the Ukrainian products, tightening of the control over the customs clearance of goods and movement of modernization of customs authorities. The results substantiated the problems and the prospects of the trade relations between Ukraine and the Republic of Poland on the basis of the foreign economic relations decentralization.
RU
Важные социально-экономические преобразования, происходящие в Украине, требуют усиления международного экономического сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами. Наиболее перспективным партнером для Украины является Польша в связи с общим историческим, культурным и экономическим прошлым. В статье раскрыты общие тенденции развития внешнеторговых операций между Польшей и Украиной, проанализированы основные показатели структуры и динамики украинско-польского внешнеторгового оборота, свидетельствующие о стратегическом характере отношений между указанными странами, определены предпосылки усиления сотрудничества между ними. На этой основе сформулированы основные направления торговых отношений между Польшей и Украиной, в частности, трансграничное сотрудничество, усиление инновационной составляющей национального производства Украины для обеспечения конкурентоспособности украинской продукции, усиление контроля за таможенным оформлением движения товаров и модернизация работы таможенных органов. В выводах обоснованы проблемы и перспективы торговых отношений между Украиной и Польшей на основе децентрализации внешнеэкономических связей.
Contributors
 • Житомирський Державний Технологічний Університет (Житомир, Україна)
 • Житомирський Державний Технологічний Університет (Житомир, Україна)
References
 • Державна служба статистики України (2014), Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2013 рік, http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2014/03_14/63.zip
 • Державна служба статистики України (2015), Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2014 рік, http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2015/03/56.zip
 • Державна служба статистики України (2015), Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за І півріччя 2015 року, http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2015/09/222pdf.zip
 • Ель-Шаманді, С. Х. (2014), Проблеми та методи модернізації українсько-польських зовнішньоторговельних відносин, Зовнішня політика та національна безпека. Теорія та практика державного управління, Вип. 1 (44), с. 1-9.
 • Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (1992), Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про пункти пропуску через державний кордон, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_004
 • Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (1993), Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне заохочення та захист інвестицій, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_169
 • Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (2001), Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616_027
 • Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (2005), Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_063
 • Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (2008), Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_138
 • Корчун, В. (2013), Зовнішньоторговельні відносини Польщі та України, Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи, Т. 2, с. 57-62, http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UPmcp_2013_2_16.pdf
 • Посольство України в Республіці Польща (2015), Договірно-правова база між Україною та Польщею, http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/legal-acts
 • Україна і Республіка Польща (1992), Договір між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, http://www.granica.gov.pl/umowy/UA_dobre_sasiedztwo.pdf
 • Ministerstwo Gospodarki (2014), Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią, Warszawa, 28 s.
 • Ministerstwo Gospodarki (2015), POLSKA 2015: Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa, 98 s.
 • US Agency for International Development (2005), Assesment of Ukraine-Poland Cross-Border Trade. Executive Report, pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH844.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c58ce0f-ef15-4319-80ff-327ac6ab9cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.