PL EN


2012 | 11 | 119-132
Article title

Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców

Authors
Content
Title variants
EN
What you see is what you get. Piaseczno perceived by its inhabitants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest kwestii kształtowania pozytywnego wizerunku podwarszawskiej gminy Pia-seczno, którą zaczynają dotykać problemy rozwojowe, przejawiające się coraz większą skłonnością mieszkań-ców, szczególnie tych młodych, do zmiany miejsca zamieszkania na Warszawę. Uciążliwości codziennego funkcjonowania w chaotycznie zagospodarowywanych miejscowościach, przy niedorozwiniętej infrastrukturze transportowej, zatłoczonych drogach dojazdowych do Warszawy oraz niewystarczającej liczbie miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu sprawiły, że mieszkańcy coraz gorzej oceniają gminę, w której mieszkają. Owe uciążliwości spowodowały, że atuty gminy, którymi w dużej mierze kierowali się wybierając aktualne miejsce zamieszkania, dawno już zeszły na plan dalszy i ustąpiły miejsca negatywnym skojarzeniom. Piaseczno jest przykładem gminy, dotychczas dynamicznie rozwijającej się w cieniu Warszawy, która zaczyna dotkliwie odczuwać konsekwencje owego rozwoju (rozumianego w tym przypadku bardziej w kategoriach ilościowych niż jakościowych), nie do końca zaplanowanego i niedającego się powstrzymać. Piasecznu potrzeby jest niewątpliwie nowy wizerunek, który byłby oparty na nieodkrytych dotychczas elementach tożsamości gminy. W tym celu władze lokalne zdecydowały się przeprowadzić badania ankietowe wśród mieszkańców, którzy tym samym zostali włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju gminy oraz sposobu jej promowania. Artykuł przedstawia najważniejsze wyniki tych badań, ze szczególnym wskazaniem na możliwości zmiany wizerunku gminy, a tym samym preferowane kierunki dalszego jej rozwoju. Jest też wyrazem przekonania autorki, że tylko współdziałanie władz gminy z jej mieszkańcami może przynieść sukces, a zaangażowani mieszkańcy znaczą więcej niż niejedna strategia przygotowana zza biurka przez najlepszego nawet eksperta.
EN
This article is dedicated to the development of a positive image of the municipality Piaseczno near Warsaw, which has begun to touch the problems of growing tendency of people, espe-cially young people, to change their residence to Warsaw. Inconveniences of daily functioning in chaotic space, with underdeveloped transport infrastructure, congested roads to Warsaw and the insufficient number of places of recreation are the reasons for the people worse judg-ing municipality in which they live. These nuisances caused that the assets of the municipality, which in large part were important when choosing the current place of residence, were relegated to the background and gave way to negative associations. Piaseczno is an example of rapidly growing community in the shadow of Warsaw, which begins to feel the conse-quences of this development (understood in this case more in terms of quantity than quality), not exactly planned, and that can not be stopped. Piaseczno undoubtedly needs a new image, which would be based on a previously unexplored parts of the identity of the municipality. To this purpose, local authorities decided to conduct a survey among residents who have been involved in decision-making on the further development of the Piaseczno community and how it is promoting. The article presents the main results of these studies, with special emphasis on the possibility of changing the image of the municipality, and thus the preferred directions of further development. It also expresses the author’s conviction that only interaction between the municipal authorities and residents can bring success, and that involved residents mean more than any strategy prepared even by the best expert.
Year
Issue
11
Pages
119-132
Physical description
Dates
published
2012-11
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Folga R., 2011, Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez histo-rię, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 181-205
  • Junghardt R., 2000, ABC promocji miast, gmin i regionów, Fundacja im. Fridricha Eberta, Gliwice
  • Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
  • Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, T. LIX, z. 1-2, PWN, Warszawa, s. 65-79
  • Łuczak A., 2002, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] Markowski T., Marketing Terytorialny, Studia Tom CXII, KPZK PAN, Warszawa
  • Solarek K., 2005, Dezurbanizacja południowej strefy podmiejskiej Warszawy. Charakterystyka procesu, główne zagrożenia, [w:] Lorens P. (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty 7, Warszawa, s. 63-70
  • Szromnik A., 2010, Marketing terytorialny. Miasto o region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
  • Töpfer A. Müller R., 1988, Marketing im kommunalen Bereich, „Städtetag”, nr 1
  • Van Rekom J., Deriving an operational measure of corporate identity, „European Journal of Marketing” 1997, Vol.31, No.5/6 , s. 410-422.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c5bfcfd-f069-4e0e-96df-cd61a0062ccb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.