PL EN


2015 | 5(1)/2015 | 9-20
Article title

UBEZPIECZENIE JAKO EKONOMICZNY INSTRUMENT ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Content
Title variants
EN
INSURANCE AS AN ECONOMIC INSTRUMENT FOR MANAGING OF RECEIVABLES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z rodzajów ryzyka, na które jest narażone przedsiębiorstwo jest ryzyko transakcyjne, które dotyczy nietermino-wego odzyskiwania należności za sprzedane towary lub usługi przy udzieleniu odbiorcy kredytu handlowego (zwanego także kupieckim). Ten rodzaj ryzyka jest związany ze sposobem oraz warunkami płatności w transakcjach handlowych oraz ze sposobem zarządzania tym ryzykiem. Powszechność w obrocie gospodarczym wykorzystywania kredytu kupieckiego, stwarza niebezpieczeństwo powstawania przeterminowanych należności, które są szczególnie niebezpieczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skutki realizacji ryzyka związanego z udzielaniem przez przedsiębiorstwo swojemu kontrahentowi kredytu kupieckiego, wpływają na jego wyniki finansowe. Ryzyko związane z należnościami handlowymi można ubezpieczyć, co daje możliwość transferu tego ryzyka na ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń coraz częściej oferują produkty ubezpieczenia kredytu kupieckiego także dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
One of the risks to which a company is exposed is the risk of transaction, which concerns overdue of receivables of goods or services sold by the award recipient's commercial credit (also called the merchant credit). This type of risk is associated with the methods and terms of payment in commercial transactions and the methods of risk management. The universality of the trade credit in the economic use, creates a danger of overdue receivables, which are particularly dangerous for small and medium-sized enterprises. The effects of the risk associated with granting the company a contractor trade credit, affect its financial results. The risk associated with trade receivables can be insured, giving the ability to transfer this risk to the insurer. Insurance companies are increasingly offering credit insurance products to small and medium-sized enterprises.
References
  • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.Handlowcy muszą pilnować swoich portfeli, www 2krd.pl/Centrum…/Handlowcy-musza-pilnowac-swoich –portfeli ,KUKE www.kuke.com.plKukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.Lisowski J. Ubezpieczenie w zarzadzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa handlowego, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 2, praca zb. pod red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.Moralność płatnicza na świecie- Windykacja.pl www.windykacja.pl/raporty,mor alnosc-platnicza-na-swiecie.html, Polscy eksporterzy ponoszą straty na Zachodzie, www.biznes.newseria.pl/ komuni-katy/.../polscy_eksporterzy,b824828346Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013r, Wyd. Korporacja Ubezpieczeń Kre-dytów Eksportowych S.A., Warszawa 08.08.2014.Raport Bisnode D&B Polska, Barometr płatności na świecie 2015.Sałajczyk – Szafrański M., Wierzbicka E., Znaczenie ubezpieczeń w zarządzaniu wierzytelnościami handlowymi przedsiebiorstw, [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, praca zb. pod red. E. Mączyńskiej, Of. Wyd SGH, Warszawa 2013.Ubezpieczenie należności – faktur, kredytu kupieckiego, www.coface.pl/oferta-coface/ubezpiecz-nalezności.Ubezpieczenie należności, www.eulerhermes.plWłodkiewicz- Donimirski Z., Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w 2012 r., Analizy BAS, nr 1 z 6 lutego 2014, orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/LiczOpen ?OpenAgent.., [dostęp 07.11. 2014].Wierzbicka E., Wierzbicki Z., Ubezpieczenia finansowe, w: Ubezpieczenia non –life, praca zb. pod red E. Wierzbickiej, CeDeWu, Warszawa 2010.Wyżkiewicz A., Moralność płatnicza w polskim biznesie, www.gf24.pl/18838/moral nosc-platnicza-w-polskim-biznesie.Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla podmiotów osiągających przy-chody ze sprzedaży do 15 mln PLN rocznie, https://www.pzu.pl/.../ubezpiecze nie-wierzytelnosci-pienieznych-ubezpie...
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c5d2e95-08e3-44cc-ad3d-8efd7c66b3ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.