PL EN


2014 | 4(12) | 9
Article title

ROLA OBSŁUGI CELNEJ W PAKIECIE USŁUG LOGISTYCZNYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

Content
Title variants
EN
ROLE OF CUSTOMS SERVICE IN LOGISTIC SERVICES PACKAGE RENDERED IN THE EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obsługa celna odgrywa ogromną rolę w szerokim wachlarzu świadczonych usług logistycznych w dobie liberalizacji, globalizacji i handlu międzynarodowego. Obowiązki wynikające ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego nakładają na podmiot szereg formalności celnych. Realizacja konkretnych procedur celnych wymaga dużej wiedzy i doświadczenia lub rozszerzania pakietu usług logistycznych. Stosowanie uproszczeń celnych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, a stosowanie uproszczonych formalności celnych jest ogromną korzyścią dla przedsiębiorstw. Zdobycie statusu upoważnionego przedsiębiorcy poprzez certyfikat AEO jest trudnym zadaniem, jednak korzyści z niego płynące znacznie większe i długofalowe. Handel międzynarodowy pozwala logistyce globalnej prężnie się rozwijać..
EN
Customs service plays a vital role in a wide range of logistic services in the time of liberalization, globalization and international trade. Obligations resulting from the Community Customs Code impose several customs formalities. The implementation of particular customs procedures requires vast knowledge and experience or extending the logistic services package. Applying customs simplifications is possible in specific situations and the use of simplified customs formalities is a great advantage for busi-nesses. Gaining the status of eligible enterprise through AEO certificate is a difficult task, the benefits, however, are significant and long-lasting. In-ternational trade allows global logistics to thrive.
Contributors
References
 • Bernaś B., Handel zagraniczny, WSZiF, Wrocław 1999.
 • Cichoń Z., Woźniak-Słota M., Uproszczone procedury celne, AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey J. C., Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Czyżowicz W. (red.), Prawo i postępowanie celne, WSHiP, Warszawa 2010.
 • Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2006.
 • Gołębiewski S., Obsługa celna w przepływie towarów, Difin, Warszawa 2006.
 • Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 • Kempny D., Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Kosińska E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 • Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, Iluris, Warszawa 2001.
 • Lambert D. M., Stock J. R., Strategic Logistics Management, Irwin-McGraw-Hill, Boston 1998.
 • Rozporządzenie Rady 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. L 324/23 z 10.12.2009), art. 32-53.
 • Rozporządzenie Rady 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. L 302 z 19.10.1992).
 • Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2007.
 • Rymarczyk J., Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2012.
 • Tymińska I., Międzynarodowe usługi spedycyjne, transportowe i obsługa celna dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Nyszk W., (red.), Współczesna logistyka – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 • Witek-Hajduk M., Zastosowanie procedur uproszczonych w praktyce polskiego handlu zagranicznego, Instytut Marketingu Międzynarodowego, Cieszyn 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c5f0418-ee06-4a10-a216-e6faf1302c1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.