PL EN


2012 | 891 | 31-51
Article title

Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej

Title variants
EN
The Benefits of Transborder Clustering as an Innovative Form of Travel − Services Development on Border Areas of South-Eastern Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper considers the social changes and economic trends that influence tourism in to a significant extent. An analysis on clustering in Poland and the European Union has been carried out. The aim of the article was to define the benefits derived from the cooperation of the firms operating within the transborder tourist cluster based on the wide application of information and communication technologies (ICT). The analysis has made it possible to the answer the question of how the transborder tourist cluster, which employs the wide application of these ICT technologies, influences the level of competitiveness and innovativeness of tourist firms that belong to the cluster.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
References
 • Bengtsson M., Kock S. [2000], „Coopetition” in Business Networks – To Cooperate and Compete Simultaneously, „Industrial Marketing Management”, nr 29.
 • Boekholt P., Thuriaux B. [1999], Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective [w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris.
 • Buczak T. [2001], Trendy w turystyce europejskiej, Instytut Turystyki, opracowanie na podstawie materiału Megatrends of tourism in Europe to the year 2005 and beyond, ETC– ETAG, January 2001, „Hotelarz”, nr 7.
 • Chlebikova D., Mrazikova J. [2009], Clusters – A New Form of Regions Development in Slovakia, Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, nr 2.
 • Dynamiczne środowisko dla e-biznesu w Europie [2008], Europe’s Information Society Portal, http://ec.europa.eu. (dostęp 6.06.2011).
 • Firlej K. [2006], The Polish Sector of Agri-tourism and Rural Development, t. 8, z. 6, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa–Poznań.
 • Firlej K., Niedziółka A. [2007], Agroturism as a Factor of Local Development in the Malopolska Region, t. 9, z. 2, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa–Poznań–Kraków.
 • Gołembski G. [1998], Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Greffe X. [2007], The Role of the Social Economy and Local Development [w:] The Social Economy. Building Inclusive Economies, red. A. Noya, E. Clarence, OECD.
 • Hausner J. [2008], Ekonomia społeczna i rozwój, „Ekonomia Społeczna. Teksty”, nr 12.
 • Hoen A. [2001], CPM Memorandum, CPM Netherlands Bureau for Economic Policy, August.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2010], Produkt turystyczny, pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Kanter R.M. [1995], World Class, Simon & Schuster, New York.
 • Konieczna-Domańska A. [2007], Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Kanon, Warszawa.
 • Kooperacja polskich przedsiębiorstw [2010], red. M. Ratajczak-Mrozek, opracowanie wykonane dla Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Poznań, grudzień.
 • Kruczek Z., Walas B. [2010], Promocja i informacja w turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 • Kusa R. [2008], Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy: kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, Wydawnictwo ,,Dom Organizatora”, Toruń.
 • Nalazek M. [2010], Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Pastuszak Z. [2007], Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa.
 • Pichierri A. [2002], Concertation and Local Development, „International Journal of Regional Research”, vol. 26, nr 4.
 • Pietrzyk I. [2002], Polityka regionalna Unii Europejskiej I region w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietrzyk I. [2009], Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej [w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Difin, Warszawa.
 • Plawgo B., Klimczuk M. [2009], Przesłanki rozwoju klastrów w sektorach tradycyjnych [w:] Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, red. M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire–London.
 • Porter M.E. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego [2007], red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Różycki P. [2009], Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 • Skawińska E., Zalewski R.I. [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Tourism Trends for Europe, European Travel Commission [2006], Brussels, http://www.etc-corporate.org/market-inteligence/tourism-trends.html (dostęp 5.06.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c6a0b61-2747-4aea-91d0-0f26641b71a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.