Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 116-125

Article title

Determinanty konkurencyjności grup producentów owoców i warzyw – studium przypadku

Content

Title variants

EN
COMPETITIVENESS DETERMINANTS OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS – A CASE STUDY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie czynników wpływających na konkurencyjność polskich producentów owoców i warzyw zrzeszonych w grupach producenckich. Na podstawie pilotażowego badania w grupie producentów owoców i warzyw zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim została podjęta próba identyfikacji determinant jej konkurencyjności. Wyniki zostały opracowane z wykorzystaniem następujących metod: określenie makroekonomicznych determinant konkurencyjności przedsiębiorstwa według Goryni, określenie 9 sfer funkcjonalno-zasobowych determinujących potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa według Stankiewicza oraz określenie determinant konkurencyjności według Brinkmana. W wyniku przeprowadzonego badania można stwierdzić, że czynniki konkurencyjności badanej firmy koncentrują się zgodnie z koncepcją Pierścionka na technologii, skali produkcji, zasobach surowcowych, dywersyfikacji, infrastrukturze, lokalizacji, formie organizacyjnej i strukturze zarządzania.
EN
The aim of the article is to determine factors influencing the competitiveness of Polish fruit and vegetable producers associated in producer groups. Base on pilot study conducted in one of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship an attempt was made to identify the determinants of its competitiveness. The results were analysed using the following methods: specifying macroeconomic determinants of a company competitiveness (by M. Gorynia), identifying 9 functional and resource spheres determining the potential of a company competitiveness (by Stankiewicz) and defining factors of competitiveness (by Brinkman). As a result of the study it can be concluded that – in accordance with Pierścionek’s concept – the competitiveness determinants are concentrated mainly in the following areas: technology, the scale of production, stock reserves, diversification, infrastructure, location, the form of organization and management structure.

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • „Biuletyn Informacyjny ARR” 2013, nr 3.
 • Biznes 7 tom – twórcy teorii ekonomicznych, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Brodawska-Szewczuk J., Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach seria: Administracja i Zarządzanie nr 80 (7)2009, UPH w Siedlcach, Siedlce 2009.
 • Czernyszewicz E., Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym, Zeszyty naukowe SGGW seria Problemy Rolnicwa Światowego, t.11(XXVI), z. 1, Warszawa 2011.
 • Domagalska-Grędys M., Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zeszyt 363, Kraków, 2012.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Kowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin SA, Warszawa, 2010.
 • Kożuch A., Współpraca jako czynnik kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo SERiA, Tom X, zeszyt 1,Warszawa- Poznań -Lublin 2008.
 • Nosecka B., Pawlak K., Poczta W., Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Pawlak K., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Raftowicz-Filipkiewicz M., Konkurencyjność małych gospodarstw rybackich na Dolnym Śląsku na przykładzie GRRuda Żmigrodzka, Roczniki Naukowe SERiA tom XIII zeszyt 2, SERiA, Warszawa-Poznań-Wrocław 2001.
 • Szczepaniak I., Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, IERiGŻ–BIP Warszawa 2005.
 • Woś A., Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7c8a8f6b-7702-42ee-9518-1a7b257c686c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.