PL EN


2016 | 52 | 3-20
Article title

Ascetyzm cielesności w strukturze społeczeństwa narodowego

Content
Title variants
EN
Bodily asceticism in the structure of national society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w eseju z dziedziny socjologii i filozofii kultury fizycznej jest ascetyzm cielesności. Ascetyzm oznacza relację, czyli odniesienie czynności do jej podmiotu; po­nieważ jest to odniesienie podmiotu do niego samego, wektor czynności ascezy jest samozwrotny. Rola społeczna ascety obejmuje wszystkie czynności i stosunki zawiązywane w grupie kulturowej gimnazjonu – centrum organizacyjnym systemu społecznego kultury fizycznej. Ascetyzm cielesności poprzedza logicznie każdą relację społeczną. W skali makro tworzy strukturę kultury fizycznej, także strukturę zdrowia publicznego, która tkwi poten­cjalnie w strukturze danego społeczeństwa jako całości. W zależności od modelu przyczynowo--ideowego społeczeństwa struktura kultury cielesnej może być aktualizowana lub likwido­wana, przenoszona w stan potencjalności. Zastosowana do analizy rzeczywistości spo­łecznej zasada przyczynowości odgórnej pozwala zrozumieć, dlaczego w strukturze państwa liberalno-demokratycznego nie występuje struktura ascetyzmu cielesności. Weryfikowana hipoteza wyjaśnia, że ascetyzm cielesności zostaje wyłączony za przyczyną ideologa z sieci zdrowia publicznego w strukturze liberalnej kratokracji, w której racją jest dobro władzy dla niej samej. W strukturze społeczeństwa narodowego sieć ascetyzmu cielesności zo­staje podniesiona do rangi dobra wspólnotowego. Mimo zablokowania łączności sieci asce­tyzmu cielesności ze struktura społeczną, gimnazjony akademickie przetrwały stan zapaści. Każdy z nich usprawiedliwiał się niezależnie bezideową racją rynku cielesnych usług, racją ważną dla prywatnej sieci fitness, ale rozczarowującą oczekiwania tej frakcji społeczności uczo­nych, która aspiruje do spełniania się w zadaniach publicznych, istotnych dla wspól­ności kulturowej narodu. Aktualizacja sieci ascetyzmu cielesności, ulokowanej za przy­czyną władzy w strukturze zdrowia publicznego, może dokonać się przy udziale filozofa i peda­goga kultury fizycznej.
EN
The topic of this essay combining elements of sociology and philosophy of physical culture is bodily asceticism. Asceticism means a relation, i.e. reference of an action to its subject; as the subject’s reference is to the subject itself, the vector of an ascetic action is self-reflexive. The social role of an ascetic includes all the activities and relations within the cultural group of gymnasium – the organizational centre of the social system of physical culture. Bodily asceticism logically proceeds any social relation. On the macroscale, it creates the structure of physical culture, also that of public health, which potentially is included in the structure of a given society as a whole. Depending on the causative and ideological model of society, the structure of bodily culture can be updated or eliminated, transferred to the state of potentiality. The principle of a priori causality applied to analyze the social reality allows us to understand why in the structure of a liberal democratic state there is no structure of bodily asceticism. The hypothesis that is being verified explains that bodily asceticism is excluded due to an ideologist from the public health chain in the structure of liberal kratokracja, where the reason to remain in power is a good in itself. In the structure of a nation the chain of bodily asceticism is raised to the status of the community’s good. Despite the interruption of communication between the bodily asceticism chain and the social structure, academic gymnasia survived the state of collapse. Each of them justified its behavior inde­pendently pointing out to the devoid of ideals reason of the bodily service market, so important to the chain of private fitness clubs, which, however, do not meet the expectations of this part of research community that aspires to find fulfilment in the field of public tasks, relevant to the cultural community of the nation. The chain of bodily asceticism placed in the public health structure by the government can be updated with the participation of a philosopher and educator of physical culture.
Year
Volume
52
Pages
3-20
Physical description
Dates
published
2016-05-16
Contributors
References
 • Dogiel G. (1992), Metafizyka, Instytut Księży Marianów, Kraków.
 • Gesche A. (2005), Człowiek, W drodze, Poznań.
 • Goswami A. (2015), Fizyka duszy. Kwantowa księga życia, umierania i nieśmiertelności, Illuminatio, Białystok.
 • Heller M. (2002), Sens życia i sens wszechświata, Biblos, Tarnów.
 • Heller M. (2009), Filozofia nauki, Petrus, Kraków.
 • Kołakowski L. (2009), Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak, Kraków.
 • Legutko P., Cała władza w ręce władzy, Gość Niedzielny, 19 kwietnia 2015.
 • Legutko R. (2012), Triumf człowieka pospolitego, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Masarczyk R. (2008), Granice relatywizmu w filozofii moralności, Salwator, Kraków.
 • McCoy A. (2004), Etyka chrześcijańska, W drodze, Poznań.
 • Olczyk M. (2014), Eksperyment gender, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudetianum, Gniezno.
 • Pawłucki A. (2015), Nauki o kulturze fizycznej, Impuls, Kraków.
 • Scruton R. (2002), Co znaczy konserwatyzm, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Staniszkis J. (1989), Ontologia socjalizmu, In Plus, Warszawa.
 • Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Tegmark M. (2015), Nasz matematyczny wszechświat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Tischner J. (2008), Etyka a historia. Wykłady, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków.
 • Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • Zeller E. (1960), Outlines of the History of Greek Philosophy, Meridian Book, New York.
 • Znaniecki F. (1921), Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologji, Nakładem Komitetu Obrony Narodowej, Poznań.
 • Znaniecki F. (1986), Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1987), Czy socjologowie powinni być także filozofami wartości?, [w:] Znaniecki F., Pisma filozoficzne, PWN, Warszawa, 460–470.
 • Znaniecki F. (1990), Współczesne narody, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c8b1798-95b0-4ed1-be09-660c5a0f1856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.