PL EN


2018 | 1-2 | 47-62
Article title

Ocena oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000

Authors
Content
Title variants
EN
Environmental Impact Assessments of the geological and mining projects
RU
Оценка воздействия геологических и горных предприятий на территория Натура 2000
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procedury przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w przypadku realizacji przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszarach Natura 2000. Rozważania w tym zakresie były podejmowane już w literaturze, temat ten jest jednak warty ponownej analizy, ponieważ na obszarze sieci Natura 2000 znajduje się obecnie wiele złóż różnych kopalin. W pierwszej części artykułu zostały przedstawione pokrótce podstawowe definicje związane z obszarami Natura 2000. W dalszej kolejności wskazano rodzaje ocen oddziaływania na środowisko, które mogą zostać przeprowadzone przy realizacji przedsięwzięć geologicznych i górniczych, a następnie pokrótce autor przeanalizował poszczególne procedury. Na zakończenie zostały przedstawione wnioski płynące z tej analizy.
EN
The presentation of the procedure of environmental impact assessment of geological and mining projects at the Natura 2000 areas is the main aim of this paper. Reflections in this field have already been made in literature. But it is worth to analyse again this topic, because there are still a lot of mineral deposits at the Natura 2000 areas, and the growing number of new areas, as well as the existing ones, severely hampers the taking up and pursuit of the geological and mining activity. In the first part of the paper some remarks about the definitions connected with Natura 2000 areas are presented. Later the types of the environmental assessment impact, which may be conducted during the realisation of geological and mining projects are mentioned and discussed. At the end conclusions from this analyse are presented.
RU
Целю настоящей статьи является презентация процесса осуществления оценки воздействия на окружающую среду для геологических и горных предприятий на территория Натура 2000. Хотя эта тема уже обсуждалась в литературе, то стоит её снова проанализировать, так как на территории сети Натура 2000 находится теперь много месторождений разных полезных ископаемых. В первой части статьи представляется коротко основные дефиниции связанные с территориями Натура 2000. Во второй указывается на виды оценки воздействия на окружа- ющую среду, которые могут осуществляться для геологических и горных предприятий, а в следующем автор их анализирует. На конец представлено итоги возникшие в результате анализа.
Year
Issue
1-2
Pages
47-62
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji
References
 • Bielska-Brodziak A.: Kłopoty z definicjami legalnymi. W: System prawny a porządek prawny. Red. O. Bogucki, S. Czepita. Szczecin 2008.
 • Buliński K., Filipowicz T. w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski. Warszawa 2017.
 • Ciechanowicz-McLean J.: Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem. Warszawa 2015.
 • Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2018.
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2016.
 • Dobrowolski G.: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Toruń 2011.
 • Dobrowolski G.: Podejmowanie i prowadzenie działalności geologicznej i górniczej na obszarach Natura 2000 (wybrane zagadnienia. W: Problemy wdrażania systemu Natura 2000w Polsce. Red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król. Szczecin—Łódź—Poznań 2013.
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski. Warszawa 2017.
 • Fogel A.: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego. „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 9
 • Górski M. w: Prawo ochrony środowiska. Red. M. Górski. Warszawa 2018.
 • Gruszecki K.: Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Habuda A.: Ochrona przyrody a działalność gospodarcza na obszarach natura 2000. W: Gospodarcze prawo środowiska. Red. J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski.Gdańsk 2009.
 • Jendrośka J. w: Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa 2014.
 • Kasztelewicz Z., Ptak M.: Najważniejsze problemy górnictwa odkrywkowego na początku XXI wieku. „Górnictwo i Geologia Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” 2011, nr 132
 • Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. Red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król. Szczecin—Łódź—Poznań 2013.
 • Klimek G.: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W: Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2017.
 • Kruś M.: Zagospodarowanie przestrzenne w nowym Prawie geologicznym i górniczym. W: Administracyjnoprawne ograniczenia wolności konstytucyjnych. Red. Z. Janku. Poznań2012.
 • Lipiński A.: Komentarz do art. 1—2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2016, nr 1, s. 31—38.
 • Lipiński A.: Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 11—31.
 • Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska. Warszawa 2010.
 • Lipiński A.: Prawo własności nieruchomości a niektóre problemy obszarów Natura 2000. W: Administracja publiczna a ochrony przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne orazprawne. Red. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus. Warszawa 2012.
 • Lipiński A.: Utworzenie obszaru Natura 2000 jako problem konstytucyjny. W: Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. Red. H. Lisicka. Wrocław 2006.
 • Nieć A.: Wydobycie kopalin w obszarach Natura 2000. W: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. Red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król. Szczecin—Łódź—Poznań 2013.
 • Nowak M., Dąbrowski B.: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Komentarz praktyczny. Warszawa 2013.
 • Opaliński B. w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Red. B. Opaliński. Warszawa 2016.
 • Pchałek M., Behnke M.: Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Warszawa 2009.
 • Plucińska-Filipowicz A. w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski. Warszawa 2017
 • Płoszka M.: Pojęcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W: R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, P. Wach: Decyzje środowiskowe. Warszawa 2015.
 • Ptak M.: Górnictwo odkrywkowe w Polsce oddziaływujące na obszary Natura 2000 w liczbach. „Górnictwo i Geoinżynieria” 2010, z. 4, s. 493—503.
 • Radecki W., Danecka D., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2018.
 • Rakoczy B. w: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2015.
 • Rakoczy B.: Wprowadzenie do prawnej problematyki oceny oddziaływania na środowisko W: Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2017.
 • Wincenciak M. w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski. Warszawa 2017
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c8b30be-38d3-4853-986d-17f99c0e61bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.