PL EN


2014 | 52 | 2 - 30. ROCZNICA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA | 145-164
Article title

„Reconciliatio et paenitentia” a kontekst bioetyczny

Authors
Content
Title variants
EN
“Reconciliatio et Paenitentia” and the Bioethical Context
DE
„Reconciliatio et paenitentia“ und bioethischer Kontext
FR
“Reconciliatio et penitentia” et le contexte biologique
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł „Reconciliatio et paenitentia a kontekst bioetyczny” ukazuje wątki bioetyczne, jakie porusza Jan Paweł II w swojej adhortacji o pojednaniu i pokucie z 1984 roku. Artykuł składa się ze wstępu i dwóch części. We wstępie autor ukazuje podwójne źródło zainteresowań Jana Pawła kwestiami bioetycznymi w trakcie swojego pontyfikatu – jest nim, po pierwsze, niezwykle szybki rozwój nauk biologicznych i medycznych w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku oraz liczne, przyjacielskie kontakty z lekarzami oraz pracownikami służby zdrowia. W części pierwszej omówiono nadużycia w sferze bioetycznej, które zostały wypunktowane przez papieża w adhortacji Reconciliatio et paenitentia. Są nimi: różne formy nastawiania na prawo do życia, przemoc, terroryzm, stosowanie tortur, niesprawiedliwych i bezprawnych form represji, wojna i zbrojenia. W części drugiej autor analizuje terapeutyczną funkcję sakramentu pokuty oraz cechy spowiednika, które są analogiczne do cech dobrego lekarza: kompetencja, cierpliwość, życzliwość, wyrozumiałość, troska o właściwe życie duchowe oraz częste korzystanie z sakramentu pokuty. Właściwe sprawowanie sakramentu pokuty winno być poprzedzone adekwatną katechezą, której odpowiednikiem na płaszczyźnie klinicznej są działania prewencyjne.
EN
The article Reconciliatio et paenitentia in the bioethical context analyses the ethical threads in the Exhortation on reconciliation and penitence of John Paul II from the year 1984. It consists of the Introduction and two parts. In the Introduction author shows a double source of the interest in bioethical issues of John Paul II during his pontificate: firstly a very quick development of the medical and biological sciences in the second half of 20th century and at the beginning of the 21st century; secondly a big number of pope’s friendly contacts with doctors and health care workers. In the first part article describes different abuses in the sphere of bioethics enumerated in the Exhortation Reconciliatio et paenitentia: various forms of threaten the right to life, violence, terrorism, torture, unjust and illegal forms of repression, war and arm race. In the second part author reveals the therapeutic function of the sacrament of penance and desirable characteristics of any confessor, which are similar to the characteristics of a good doctor: competence, patience, kindness, understanding, caring for the spiritual life and regular going to confession. The competent performing of the sacrament of penance should be preceded by adequate catechesis, which can be compared from the clinical point of view to preventive action.
Keywords
Contributors
References
 • Atanazy, Przeciw poganom, 1.
 • Augustyn, Homilia 20 B, Dolbeau 26.
 • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013.
 • General Assembly of United Nations, Women 2000: Gender Equity, Development and Peace for the Twenty-first Century. Further Actions and Initiatives to Implement the Beijing Declaration and the Platform for Action, w: www.un.org/ womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm – luty 2012.
 • K. Glombik, Terroryzm, w: A. Muszala, (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 615-616.
 • K. Glombik, Tortury, w: A. Muszala, (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 624.
 • Grzegorz z Nyssy, Wielka katecheza (Oratio catechetica magna), XV, 2-3.
 • Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Città del Vaticano 1995.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2012.
 • Makary Egipcjanin, Homila 26, 25.
 • Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, 34, 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c987702-76cd-4de0-8080-0a9c818a80ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.