PL EN


2017 | 53 | 1(211) | 49-64
Article title

Walidacja kwalifikacji zawodowych nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej na przykładzie certyfikacji VCC

Content
Title variants
EN
Validation of Vocational Competence Acquired through Non-Formal Education in the Example of VCC Certification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia genezę powstania koncepcji VCC (Vocational Competence Certificate), jej rozwój w kontekście wyzwań dostosowania sektora edukacji do potrzeb rynku pracy w ramach polityki edukacyjnej Unii Europejskiej oraz zasady konstytuujące system VCC w aspekcie walidacji efektów uczenia się. W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem systemu walidacji kwalifikacji w oparciu o Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifi kacji z dnia 22 grudnia 2015 r. dokonuje się także analizy możliwości implementacji systemu VCC w zakresie walidowania tzw. kwalifikacji rynkowych.
EN
This article presents the genesis of the concept of the VCC (Vocational Competence Certificate), its development in the context of the challenges of the adaptation of the educational sector to the needs of the labour market within the European Union’s education policy and the principles that constitute the VCC system for validation of learning outcomes. In light of the ongoing work on the implementation of the system for validation of competences based on the Act on the Integrated Framework of Qualifi cations of 22 December 2015, the authors analyse the possibility of implementing the VCC system as an example of the validation so-called market qualifi cations.
Year
Volume
53
Issue
Pages
49-64
Physical description
Dates
published
2017-04
Contributors
 • Firma Syntea S.A.
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bacia, E., 2014, Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2014.
 • Bacia, E., Stronkowski, P., Martela, B., Kosiński, B., Łubian, K., Andrzejewska, M., 2013, Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Bednarczyk, H., Woźniak, I., 2013, Standardy kompetencji zawodowych w aktywizacji rynku pracy, „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 4: 42–59.
 • CEDEFOP, 2009, European Guidelines for Validating Non-Formal and Informal Learning. Luxembourg: European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).
 • CELAN, 2016, dokument internetowy: http://www.celan-platform.eu/language_needs_questionnaire.html [dostęp: 22.06.2016].
 • Drucker, P.F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • European Commission, 2007, Towards Common Principles of Flexicurity: more and better jobs through flexibility and security – Brussels, 27 June 2007, COM(2007) 359 final.
 • European Commission, 2013, ESCO – European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations, Luxemburg, Dokument internetowy: https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/8e9cf30d-9799-4f95-ae29-e05c725b24c7 [dostęp: 30.06.2016].
 • Komisja Europejska, 2010, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020.
 • Komisja Europejska, 2010a, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg, dnia 23.11.2010 r. COM(2010) 682.
 • Komisja Europejska, 2012, Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych, Strasburg, 3, dokument internetowy: http://ec.europe/education/news/rethiniking/com669_pl.pdf [dostęp: 21.06.2016].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2015, Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020, MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015, Warszawa.
 • Mirski, A., 2014, Zarządzanie wiedzą talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych, „Edukacja ustawiczna dorosłych”, 4: 173–184.
 • ONZ, 1950, ECOSOC Res. 288B, 10, J. ECOSOC 1, at 24. V.X Doc E/1661, 1950.
 • PARP, 2015, dokument internetowy: http://www.parp.gov.pl/aktualizacja-listy-certyfi katowakredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslugrozwojowych-obowiazujacych-w-rur-11 [dostęp: 30.06.2016].
 • PEIR, 2008, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 2008/C 111/01, Dokument internetowy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=PL [dostęp: 21.06.2016].
 • PEIR, 2009, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.06.2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, ECVET), Dz.U. C 155 z 8.7.2009, s. 11-18, Dokument internetowy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11107 [dostęp: 21.06.2016].
 • Rada Europy, 1986, Europejska Konwencja w Sprawie Uznawania Osobowości Prawnej Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych, Dokument internetowy: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1986.html [dostęp: 4.06.2016].
 • Sejm RP, 2015, Ustawa o ZRK art. 2 ust. 11 (Dz.U. 2016 poz. 64).
 • Sławiński, S., red., 2014, Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, IBE.
 • Sobotka, B., 2017, Value chain in education sector illustrated with an example of VCC System, „Forum Pedagogiczne”, (w druku).
 • Strzebońska, A., 2014, Założenia, przebieg i wyniki ewaluacji zewnętrznej w instytucji certyfikującej Instytucja certyfi kująca: Fundacja Vocational Competence Certificate, VCC). Kwalifikacja: Opiekun osoby starszej, dokument internetowy: http://vccsystem.eu/wp-content/uploads/2016/03/WUP-Krak%C3%B3w_Raport_ewaluacja-zewn%C4%99trznej_Fundacja-VCC.pdf [dostęp: 30.06.2016].
 • VCC, 2016, VCC w przykładowych działaniach, dokument internetowy: http://vccsystem.eu/vccprzykladowych-dzialaniach/ [dostęp: 30.06.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c9b7871-a0c2-4220-979c-04fdd7ce63f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.