PL EN


2001 | 13 | 77–84
Article title

O specyficznych funkcjach wypowiedzi religijnych

Content
Title variants
EN
FUNCTIONS SPECIFIC TO RELIGIOUS TEXTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia funkcjonalną typologię wypowiedzi związanych ze sferą religii. Autorka koncentruje się na tekstach specyficznie religijnych, tworzonych w ramach kultu. Mniej uwagi poświęca zatem wypowiedziom kaznodziejsko-katechetycznym, mimo swej odrębności, podobnym do tekstów publicystycznych czy dydaktycznych, dokładniej zaś omawia funkcje pełnione przez: Pismo Św. i teksty teologiczne, teksty liturgiczne i akty sakramentalne, akty chwalebne i wyznawcze oraz modlitwy. W zakończeniu scharakteryzowane zostały różnice między aktami religijnymi a aktami magicznymi. Za najistotniejsze uznano: obszar działania, stosunek do sacrum oraz wykorzystywanie przez magię (w przeciwieństwie do religii) sił zła.
EN
The article presents a functional typology of religious texts. Attention is paid to texts of the cult, rather than sermon-like, catechetic texts, the latter being, besides their uniqueness, similar to journalistic or didactic texts. Especially, the onus is put on the functions of the Bible and theological texts, liturgical and sacramental texts, prayers of praise and confession of faith, and other prayers. Finally, a discussion is offered of the differences between religious and magical acts, the most important of which include the very sphere of the activity, the attitude to the sphere of the sacred, and the use in magic (but not in religion) of evil forces.
Year
Volume
13
Pages
77–84
Physical description
Contributors
References
  • Bajerowa Irena, 1988, Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym, [w:] O języku religijnym. Wprowadzenie do dyskusji, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin.
  • Funkcje języka i wypowiedzi, „Język a Kultura” 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1994.
  • Habrajska Grażyna, 1997, Specyfika języka kazań dla dzieci księdza Jana Twardowskiego, [w:] Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź.
  • Kołakowski Leszek, 1991, O wypowiadaniu niewypowiadalnego: język i sacrum, [w:] Funkcje języka i wypowiedzi, „Język a Kultura” 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław.
  • Sobczykowa Joanna, 1997, Modlitwa jako akt mowy w świetle komentarza ks. Dr. Jakuba Wujka w Biblii, [w:] Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź.
  • Vanier Jean, 1985, Wspólnota, Kraków-Warszawa.
  • Vanier Jean, 1991, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Warszawa.
  • Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, 1996, O języku polskich kazań, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ca3e8a3-f7f0-488f-a413-db85bdaa2c9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.