PL EN


2015 | 43 | 137-160
Article title

Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego

Content
Title variants
EN
Early Warning System of the bankruptcy risk of building companies − a comparison of the discriminate analysis and the logit model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach gospodarki rynkowej, przy stale rosnącej konkurencji i zatorach płatniczych, przewidywanie zagrożenia przedsiębiorstw upadłością zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest zbudowanie modelu dyskryminacyjnego i logitowego do prognozowania upadłości przedsiębiorstw budowlanych na danych z okresu słabej koniunktury próby uczącej, składającej się z 98 przedsiębiorstw. Charakter aplikacyjny wyników badań przeprowadzonych w artykule na próbie uczącej dotyczy zastosowania oszacowanego modelu do prognozowania upadłości przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki, w okresie dobrej koniunktury w budownictwie, na próbie testowej składającej się z 44 spółek budowlanych na rok i dwa lata przed upadłością. W badaniu wykorzystano dane finansowe z serwisu informacyjnego EMIS oraz Monitora Polski B, na temat 71 spółek budowlanych, które formalnie odpowiednio w roku 2014 lub 2013 (próba ucząca) oraz 2009 (próba testowa) złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości, i 71 spółek budowlanych, które kontynuowały działalność co najmniej rok po badanym okresie.
EN
This article describes the issues of early warning of the risk of bank- ruptcy in the construction sector, comparing the discriminate analysis and the logit model. In a market economy, with ever-increasing competition and payment gridlocks, anticipating danger of bankruptcy of enterprises is gaining importance. This paper aims to build a dis- criminatory and logit model to predict the bankruptcy of construction companies on data from the period of economic downturn of a learning sample, consisting of 98 companies. The nature of application results of research carried out in the article on the learning sample relates to the use of the estimated model to predict the bankruptcy of enterprises in the Polish economy, in good times in the construction industry, on a test sample consisting of 44 construction companies for one year and two years before the bankruptcy. The study uses financial data from the information service EMIS and Polish Monitor B, of 71 construction companies that formally respectively in 2014 or 2013 (for the learning sample) and 2009 (for the test sample) filed for bankruptcy and 71 construction companies that continue to operate at least one year following the period considered.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Altman, Edward. I. 1993. Corporate Financial Distress. New York: John Wiley & Sons.
 • Appenzeller, Dorota i Katarzyna Szarzec. 2004. „Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych”. Rynek Terminowy (1): 120−128.
 • Aziz, Adnan M. i Humayon A. Dar. 2006. „Predicting corporate bankruptcy – where we stand? ”. Corporate Governance Journal 6 (1): 18−33.
 • Coface. 2014. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2014 roku. Warszawa. www.coface.pl (dostęp: 28.02.2015).
 • Gajdka, Jerzy i Daniel Stos. 1996. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • GUS. 2000‒2015. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000‒2015. Warszawa: GUS.
 • Hadasik, Dorota 1998. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Hołda, Artur. 2001. „Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej”. Rachunkowość 5: 306−310.
 • Jankiewicz, Zofia, Łukasz Postek, Katarzyna Puchalska, Agnieszka Sawicka i Izabela Tymoczko. 2015. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r. Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
 • Konarski, Roman. 2004. Regresja wielokrotna: diagnostyka i selekcja modelu regresji. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Korol, Tomasz i Błażej Prusak. 2005. Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Warszawa: CeDeWu.
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. 2015. Upadłości firm w Polsce – prognozy KUKE. Warszawa: KUKE.
 • Kowalak, Robert. 2008. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu za- grożenia upadłością. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
 • Mączyńska, Elżbieta i Maciej Zawadzki. 2006. Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista 2.
 • Mirowska, Dorota i Mirosława Lasek. 2010. „Porównanie skuteczności modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej służących prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw”. Optimum Studia Ekonomiczne (1): 73−90.
 • Nowak, Marek. 1998. Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Pociecha, Józef. 2005. Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Pociecha, Józef. 2014. Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Prusak, Błażej. 2004. Upadłość przedsiębiorstw – uwarunkowania i metody prognozowania (praca doktorska). Gdańsk: Difin (podano za: Prusak, Błażej. 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin).
 • Prusak, Błażej. 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 • Prusak, Błażej. 2011. Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 • Ranking Gazele Biznesu. http://gazele.pb.pl/static/about (dostęp: 23.07.2015).
 • Skrzypczyńska, Marta. 2013. „Cykl koniunkturalny w Polsce – analiza sektorowa”. Bank i Kredyt 44 (2): 175−205.
 • Test U Manna-Whitneya. 2015. http://pqstat.pl/? mod_f=mann-whitney (dostęp: 07.06.2015).
 • Wędzki, Dariusz. 2005. „Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa”. Badania Operacyjne i Decyzje (2): 59‒81.
 • Wierzba, Dariusz. 2000. „Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne”. Zeszyty naukowe 9.
 • Zelek, Aneta. 2003. „Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 3: 63−71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cb47360-45e8-42a2-a31b-8a791a5203c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.